Czynnikiem w znaczym stopniu uniemozliwiajacym

Czynnikiem w znaczym stopniu uniemożliwiającym przy- spieszenie tempa wzrostu gospodarczego jest struktura rze- czowa produktu społecznego i struktura istniejącego apa- ratu wytwórczego. Spowodowane przez nie ograniczenia wzrostu gospodarczego występują szczególnie w zakresie dóbr inwestycyjnych, surowców i materiałów, a także pro- duktów rolno-spożywczych. Zmiana istniejącej struktury produkcji jest trudna, ponieważ znaczna część aparatu wy- twórczego nie jest elastyczna i nie można jej przestawić na . inne rodzaje produkcji, natomiast rozbudowa aparatu wy- twórczego wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych i długiego czasu, a w pewnych dziedzinach jest wręcz nie- możliwa (np. ze względu na istniejące warunki naturalne). Jeśli podzielimy istniejący aparat wytwórczy na trzy czę- ści: część pierwszą, która jest przystosowana do wytwarza- nia tylko dóbr inwestycyjnych, część drugą, która jest przy- stosowana do wytwarzania tylko środków konsumpcyjnych i część trzecią, która może produkować zarówno dobra in- westycyjne, jak i środki konsumpcji, to elastyczność prze- stawiania aparatu wytwórczego będzie zależała od udziału tej trzeciej części aparatu wytwórczego w ogólnych zdol- nościach produkcyjnych majątku trwałego II. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego wymaga jednak nie tylko zwiększenia globalnej produkcji dóbr inwestycyjnych, lecz czasem także zmiany struktury tych dóbr. Jeśli struk- tura istniejącego aparatu wytwórczego oraz struktura dóbr inwestycyjnych nie odpowiada zapotrzebowaniu na te do- bra, powstają wtedy w gospodarce narodowej tzw. “wąskie przekroje” Są ,to takie odcinki .produkcji, których maksy- malne zdolności produkcyjne określają wielkość produkcji w danej gałęzi lub W całej gospodarce narodowej. Zbyt mała zdolność produkcyjna na jednym odcinku produkcji (np. wielkich pieców hutniczych) uniemożliwia zwiększenie produkcji na innych odcinkach, mimo że tam istnieją te- zerwy w mocach produkcyjnych (np. przemysł metalowy). Takie “wąskie przekroje” można zazwyczaj rozszerzyć przez dodatkowe nakłady inwestycyjne .I!a tych odcinkach, gdzie występują. Inwestycje te z reguły są bardzo korzystne (mimo że powodują czasowe zmniejszenie udziału konsump- cji w dochodzie narodowym), ponieważ stwarzają warunki wzrostu produkcji w wielu innych gałęziach i umożliwiają pełniejsze wykorzystanie aparatu wytwórczego w skali o wiele szerszej niż przedsiębiorstwo lub gałąź, których do- tyczą. [patrz też: , olej kokosowy, centralne odkurzacze, sala szkoleniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralne odkurzacze olej kokosowy sala szkoleniowa