Dane wyjsciowe do dalszego rozumowania

Dane wyjściowe do dalszego rozumowania zawiera tabli- ca 13. Jeśli oba kraje prowadzą gospodarkę autarkiczną i nie ma między nimi wymiany towarów, wówczas każdy z nich musi produkować na swoje potrzeby oba rodzaje dóbr. Niech Austria produkuje 60 jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W, Polska natomiast 40′ jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W. Oba kraje wyczerpują w pełni’ swoje zasoby pracy, bo jak wskazuje bilans produkcji w Polsce 40X15+90X10 = 1500 jednostek pracy, w Austrii, 60X10+90X10 = 1500 jednostek pracy. Jeśli oba kraje zamierzają wymieniać między sobą dobra, to mu- szą podjąć decyzję, co produkować’ u siebie w nadmiarze i ekspor- tować, a z produkcji jakiego dobra zrezygnować. Bezwzględną prze- wagę w stosunku do Polski w wydajności jednego L d6′b. ma Au- stria, ale w porównaniach wewnętrznych różnic w wydajności do- bra Y i W nie ma. Polska nie ma w stosunku do Austrii absolutnej przewagi wydajności w produkcji żadnego z dwóch dóbr, ale w wewnętrznej relacji wydajności wyższą wydajność uzyskuje przy produkcji dobra W. Polska ma więc przewagę komparatywną w pro- dukcji dobra W, co znaczy, że koszt komparatywny wyprodukowa- nia . tego dobra jest w Polsce niższy niż w Austrii. Bezwzględny koszt natomiast nie jest niższy, gdyż Austria zużywa też 10 jedno- stek pracy do wyprodukowania dobra W. Gdy się podejmuje decyzje o specjalizacji, nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika (w tym przypadku pracy) na jednost- kę dobra, w którego produkcji zamierza się specjalizować dany kraj; nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika na wytwo- rzenie dobra, eksportowego (specjalizowanego) i dobra zastępującego import. Zwiększenie nakładów danego czynnika na produkcję jakie- goś jednego dobra zmniejsza możliwości produkcyjne danego kraju. [podobne: , imprezy integracyjne, klimatyzatory przenośne, telewizja przemysłowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imprezy integracyjne klimatyzatory przenośne telewizja przemysłowa