Do drugiej grupy zaliczamy przyczyny

Do drugiej grupy zaliczamy przyczyny związane zklęska- mi żywiołowymi: nieurodzaj w rolnictwie spowodowany przez nie dającą się przewidzieć zmianę warunków atrnosfe- rycznych (susza, przymrozki, nadmierna ilość opadów), po- wodzie, pożary itp. Do trzeciej grupy należą odchylenia” od realizacji planu prowadzące” do naruszenia prawidłowego stosunku między płacami (dochodami pieniężnymi ludności)’ i rozmiarami produkcji środków konsumpcji. Jest to” główna przyczyna, ponieważ płace i wydatki na zakup środków konsumpcji są głównymi pozycjami w bilansie pieniężnych dochodów i wy- datków ludności (stanowią około 85% dochodów). Ponadto płace i wydatki na zakup dóbr końsumpcyjnych wykazują tendencję do systematycznego wzrostu i dlatego każde za- hamowanie wzrostu podaży artykułów konsumpcyjnych po- woduje zachwianie równowagi rynkowej. W krótkich okresach znacznie łatwiej można regulować czynniki wpływające .na równowagę, które zaliczyliśmy do grupy pierwszej (kredyty, wypłaty i Wpłaty do budżetu), niż płace i produkcję środków konsumpcji. Trudność pole- ga również na tym, że {pomijając niebezpieczeństwo zwią- zane z naruszeniem dyscypliny płac) wzrost funduszu płac wcale nie musi być sprzężony ze wzrostem produkcji środ- ków konsumpcji o funduszu płac decyduje bowiem nie tylko ilość zatrudnionych i średnie płace w dziale II wy- twarzającym środki ,konsumpcji (które mają pokryć 85% funduszu płac), lecz także płace otrzymywane przez pra- cowników . działu I wytwarzającego środki produkcji, któ- . rych nie kupują pracownicy obu działów. Jeśli jeszcze do tego dodamy zatrudnienie i płace pracowników nieproduk- cyjnych, to takie ponadplanowe Ziwięw.zęnie funduszu płac w dziale I (związane np. ze wzrostem zatrudnienia czy wzro- stem wydajności pracy) lub w sferze nieprodukcyjnej, na- wet przy pełnym wykonaniu planu produkcji przez dział II, doprowadzi do naruszenia równowagi na rynku środków konsumpcji. Związek między wzrostem zatrudnienia i wzro- stem produkcji działu II niezbędnym do zachowania równo- wagi rynkowej omówimy w następnym paragrafie . W warunkach pełnego wykorzystania mocy produkcyj- nych nadmierny wzrost ilości pieniądza w obiegu z reguły wywołuje procesy inflacyjne, ponieważ zwiększony popyt nie może być wówczas zaspokojony przez zwiększone roz- miary produkcji. [patrz też: , łóżka drewniane, fototapety na wymiar, kurs prawa jazdy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fototapety na wymiar łóżka drewniane kurs prawa jazdy