Dzieki dynamicznemu wzrostowi ekstensywnemu natomiast

Dzięki dynamicznemu wzrostowi ekstensywnemu natomiast powstała w Polsce struktura gospodarki bardziej zbliżona do struktury popytu światowego i rozszerzył się zakres korzystnej specjalizacji. Tendencja do specjalizacji i rozszerzania handlu zagra- nicznego jest charakterystyczna dla okresu intensywnego wzrostu. Wybór kierunków specjalizacji i koncentracji za- sobów staje się warunkiem dalszego rozwoju. Wzrasta rola handlu zagranicznego, a jeszcze. szybciej – rola wymiany międzynarodowej obejmującej, jak wiadomo, poza• obrotem towarowym inne jeszcze kontakty międzynarodowe. Wzra- sta rola kooperacji międzynarodowej, co dotyczy zwłaszcza krajów o zbliżonej strukturze ekonomicznej i podobnym po- ziomie rozwoju. Rozwój gałęzi będących nosicielami postę- pu technicznego, takich jak przemysł maszynowy, motory- zacyjny, elektroniczny, lotniczy, chemiczny, wymaga koope- racji i specjalizacji. Współpracujące kraje wspólnie szukają rynków zbytu na towary tych gałęzi i gałęzi wspomagają- cych. Potrzebę wspólnego działania wzmaga poza tym ko- nieczność prowadzenia kompleksowych badań naukowych i ich wdrażania. Dzięki specjalizacji i kooperacji gospodarki współpracu- jących ze sobą krajów stają się komplementarne. a to sprzy- ja integracji. Specjalizacja umożliwia standaryzację i zwięk- sza mobilność zespołów : i podzespołów aparatu wytwór- czego. 5. Wpływ handlu zagranicznego na efektywność inwestycji Inwestycje zmieniają strukturę aparatu wytwórczego, zrnie- niają rozmiary i strukturę zasobów czynników produkcji, prowadzą do dynamicznych zmian warunków specjalizacji międzynarodowej. W wyniku postępu technicznego realizo- wąnego w procesie inwestowania zmieniają się warunki transformacji (a więc i jej koszty). Jeśli w polityce inwe- stycyjnej uwzględnia się handel zagraniczny, to zwrotny wpływ tego handlu wyraża się we wzroście efektywności na- kładów inwestycyjnych. Jeżeli nakłady inwestycyjne są lo- kowane w dziedzinach korzystnych z punktu widzenia han- dlu zagranicznego (tj. w dziedzinach o największej przewa- dze komparatywnej), umożliwiają osiągnięcie wysokich ko- rzyści. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, wywoływanie zdjęć, urządzenia gastronomiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dezynsekcja warszawa urządzenia gastronomiczne wywoływanie zdjęć