Gradient, który moze wywolac reakcje,

Gradient, który może wywołać reakcję, musi jednak mieć pewną określoną s t r omo ś ć. W roztworze 0,001-procentowego kwasu jabłkowego stężenie 0,03% działa jako nowy bodziec, roztworze zaś 0,01-procentowym niezbędne dla wywrołania reakcji jest powiększenie stężenia do 0,3 % . Sto sunek wartoś ci p rogowych jest więc stały i w przytoczonym przykładzie wynosi 30. Zjawisko to, wspomniane przy omawianiu fototropizmu, nosi nazwę p r awa W e ber a. Roztwór o jednakowym stężeniu działa w miarę upływu czasu s tępi aj ą c o na wrażliwość rośliny. Zjawiska te umożliwiają rozstrzygnięcie, czy organizrn może odróżniać jedną substancję działającą jako bodziec od innej. Jeżeli mianowicie ustalimy próg pobudliwości dla danego związku raz w czystym roztworze wodnym, drugi raz w roztworze innej substancji, przytępienie qrrażliwości i podwyższenie progu pobudliwośCi wystąpi tylko wówczas, gdy oba badane związki Ilie są percepowane oddzielnie, Na podstawie takich doświadczeń stwierdzono, że organizmy roślinne mają całkowicie różną wrażliWošć na rozmaite związki chemiczne, odróżniają więc np. grupę NH2 aminokwasów od grupy soli amonowych, natomiast różne sole amonowe są percepowane w identyczny sposób. Organizm roślinny rozróżnia nawet różne stereoizomery. Zasadniczo istnieją dwa różne typy w sposobie re akc j i na bodziec, a w związku z tym dwa różne rodzaje orientacji w stosunku do bodźca. Wiele więc bakterii reaguje f Ob i czni e, tj. organizm pływający b e z ki eru n k owo ucieka zawsze, jeżeli dostanie się w strefę obniżającego się stężenia. Kierunek wiec bodźca wywołuje w tym przypadku tylko pośrednio zorientowanie sie bakterii w przestrzeni, ponieważ wyzwalana zmiana kierunku nie ma związku z kierunkiem działania bo dźca. [więcej w: , kawa do ekspresów, nieruchomości na wynajem, wycieraczki samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kawa do ekspresów nieruchomości na wynajem wycieraczki samochodowe