Handel zagraniczny moze sie przyczyniac

Handel zagraniczny może się przyczyniać do zwiększenia stopy inwestycji nie zmieniając wewnętrznej stopy akumu- lacji. Może tak być wtedy, gdy import jest większy niż eksport i gdy finansowany jest z nagromadzonych w po- przednim okresie środków płatniczych lub gdy jest kredyto- wany. Czasami umiejętne korzystanie z ujemnego bilansu handlu zagranicznego może być ważnym narzędziem w ogól- nej strategii wzrostu. Handel zagraniczny ma również wpływ na strukturę re- alizowanych inwestycji. Umożliwia – drogą importu nowo- czesnych urządzeń- – wyposażenie rozbudowywanego apa- ratu wytwórczego w nowoczesną technikę. Jednakże ze względu na system państwowej ochrony własności (prawo patentowe) możliwości importu inwestycyjnego dostarczają- cego nowych rozwiązań technicznych ogranicza konieczność zakupu licencji. We współczesnym świecie operacje licencyj- ne napotykają różnego rodzaju bariery celne i inne ograni- czenia, z drugie] jednak strony ich zakup jest konieczny ze względu na potrzebę wdrażania postępu technicznego i wy- soki koszt własnych .badań naukowych. Licencje stają się więc ważnym kanałem transferu innowacji przyczyniając się również do tworzenia istotnych powiązań ekonomicznych w skali międzynarodowej. Sprzedaż lub zakup licencji może być substytutem eksportu lub importu towarów, staje się też narzędziem wdrażania nowej techniki. Handel zagraniczny i w ten sposób może więc wpływać na zmianę struktury aparatu wytwórczego danego kraju i przyczynić się do likwidacji zacofania technicznego, do peł- niejszego włączenia się gospodarki narodowej do systemu międzynarodowego podziału pracy, Wymienia się zwykle trzy źródła rozwoju techniki: własne badania naukowe i prace rozwojowe, zakup gotowych to- warów i dóbr inwestycyjnych wraz z urządzeniami towa- rzyszącymi i instrukcjami obsługi-oraz zakup licencji. Bada- nia naukowe wymagają wysokiej koncentracji nakładów i czasu, zakup gotowych towarów i dóbr inwestycyjriych mo- że stanowić zagrożenie dla rozwoju rodzimego przemysłu, zagraniczne bezpośrednie inwestycje kapitałowe są w przy- J padku krajów socjalistycznych niezbyt pożądanym rozwią- l zaniem. Kupowanie licencji jest więc wygodną formą zaku- pu nowej techniki. [przypisy: , dmuchańce, switche światłowodowe, biuro wirtualne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro wirtualne dmuchańce switche światłowodowe