Nalezy jednak podkreslic. ze równiez

Należy jednak podkreślić. że również w gospodarce socjalistycz- nej ceny niektórych towarów sezonowych; np. warzyw i owoców. Dla uproszczenia analizy warunków równowagi zakłada- my, że ceny w badanym okresie nie ulegają zmianom, żmie- nia się jedynie popyt i podaż dóbr konsumpcyjnych. Popyt na dobra konsumpcyjne zgłaszają przy tym wszyscy człon- kowie społeczeństwa otrzymujący do-chody pieniężne nie- zależnie od miejsca zatrudnienia (dział I i II, sfera nie- produkcyjna) i źródeł ich pochodzenia (z tytułu pracy, z funduszu akcji socjalnej, posiadania gospodarstwa rolnego lub warsztatu rzemieślniczego itp.). Z drugiej strony, przed- siębiorstwa wytwarzające dobra konsumpcyjne oferują je na rynek w celu sprzedaży po określonych cenach, tj. za- pewniają określoną podaż dóbr konsumpcyjnych. . Jeżeli suma dóbr i usług rynkowych wyrażona za pomocą sumy cen bieżących tych towarów, równa się sumie wszyst- kich dochodów pieniężnych ludności u przeznaczonych w da- nym okresie na zakup tych towarów, wówczas – pod wa- runkiem zgodności struktury popytu i podaży – istnieje równowaga ogólna na rynku dóbr konsumpcyjnych. Stan r6wnowagi og6lnej na rynku dóbr konsumpcyjnych i usług osiąga gospodarka narodowa wtedy, gdy suma efektywnego li, popytu r6wna się sumie efektywnej podaży- tych dóbr i usług. Jeżeli globalny popy t na dobra i usługi konsumpcyjne nie równa się w danym momencie globalne] sumie podaży towarów rynkowych, wtedy następuje zachwianie ogólnej nie dadzą się z góry zaplanować i ulegają wahaniom rynkowym w zależności od popytu i podaży. Dochody pieniężne ludności w gospodarce socjalistycznej obej- mują: l) place, 2) dochody pieniężne ludności rolniczej pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych, 3) emerytury, renty, stypendia, 4) odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, 5) kredyty na cele konsump- cji Wydatki ludności obejmują: l) wydatki na zakup towarów i usług, 2) podatki i opłaty ną, rzecz państwa; 3) opłaty ubezpiecze- niowe, 4) oszczędności. Zestawienie pieniężnych dochodów i wydatków ludności nazywamy biZansem pieniężnych dochodów i wydatków lud- nośd. [patrz też: , Tanie przesyłki kurierskie, indywidualne kalendarze trójdzielne, fototapety na wymiar ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fototapety na wymiar indywidualne kalendarze trójdzielne Tanie przesyłki kurierskie