O ile warunkiem równowagi miedzy

O ile warunkiem równowagi między produkcją i spoży- ciem w gospodarce socjalistycznej przy założeniu zmian pła- cy realnej jest VI = 1z+M2, a przy założeniu stałych płac re- alnych ZI = Z (1) (równość ta oznacza dopuszczalną górną stopę inwestycji), o tyle przy podziale inwestycji 11 oraz 12 warunkiem równowagi w drugim okresie (kiedy te inwestycje zostaną oddane do użytku) jest wzór (29). Równość (29) wykazuje na związek decyzji dotyczących struktury działowej inwestycji oraz postępu technicznego. Warunki równowagi ogólnej przedstawione w tym punk- cie mówią o konieczności zachowania określonych pro- porcji w planowaniu rozwoju gospodarki socjalistycznej. Proporcje te są przedmiotem szczegółowej analizy w jed- nym z następnych rozdziałów poświęconych planowaniu w go- spodarce socjalistycznej. Tutaj ograniczyliśmy się jedynie do omówienia – z punktu widzenia warunków zachowania rów- nowagi ogólnej – proporcji między produkcją i konsumpcją, zatrudnieniem i wydajnością w dziale I i II oraz proporcji między inwestycjami w dziale I. i II. ROLA HANDLU ZAGRANICZNEGO WE WZROSCIE GOSPODARCZYM 1. Zródła korzyści w handlu zagranicznym Gospodarka, w której rozwijają się wszystkie gałęzie pro- dukcji, a krajowa struktura produkcji jest zbliżona do struk- tury krajowego popytu finalnego, ma cechy gospodarki au- tarkicznej, tj. samowystarczalnej. W miarę rozwoju gospo- darczego i rozwoju potrzeb człowieka samowystarczalność i izolacja gospodarki narodowej od gospodarki światowej staje się hamulcem dalszego. rozwoju, li niski udział w obro- tach międzynarodowych świadczy o zacofaniu. N a drugim biegunie autarkii występuje monokultura, tzn. jednostronny- rozwój gospodarki narodowej, którą na rynku światowym reprezentuje jedno dobro (lub kilka jego odmian), co jed- nostronnie uzależnia dany kraj od zagranicznych nabywców tego dobra. Znane są przypadki monokultury bawełny, kawy, kakao itp. Kraje kapitalistyczne, które uzależniły od siebie inne kra- je (kolonie, terytoria zależne itp.), rozwijały w nich na swoje potrzeby gospodarkę eksportową. Dlatego do dziś w wielu zacofanych regionach świata istnieje jednostronna struktura gospodarcza. [patrz też: , kawa do ekspresów, wdrożenia magento, olejek cbd ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kawa do ekspresów olejek cbd wdrożenia magento