Oba te kierunki zmian wzajemnie

Oba te kierunki zmian wzajemnie się warunkowały. Zmiany w kierunkach geograficznych eksportu w ramach krajów socjalistycznych dawały szanse wzrostu udziału w eksporcie maszyn i urządzeń oraz artykułów przemysłowych, a zmiany w strukturze towarowej pozwalały na wyższe tem- po obrotów i na nawiązanie intensywnych kontaktów handlo- wych z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. Zmiany struktury towarowej były wyrazem głębokich przeobrażeń, jakie zachodziły w gospodarce pod wpływem procesów uprze- mysłowienia. 2. Korzyści związane z warunkami wymiany Wartość wszystkich transakcji w handlu zagranicznym wy- licza się za pomocą cen, co wprowadza wiele komplikacji do porównań, ponieważ ceny w danym kraju są często nie- zależne od cen światowych (dotyczy to zwłaszcza krajów socjalistycznych). Występują też różnice między cenami świa- towymi a cenami realizowanymi. tj. cenami, po których towa- ry są rzeczywiście sprzedawane. Ceny światowe to ceny płacone i uzyskiwane na głów- nych rynkach przez głównych dostawców lub odbiorców. Na rynku światowym w niektórych grupach towarowych (surowce i żywność, niektóre półfabrykaty) obowiązuje stan- daryzacja w oparciu o kryteria międzynarodowe. Ceny świa- towe na takie towary odznaczają się więc stosunkowo dużą jednolitością. Wśród cen artykułów przemysłowych obser- wuje się ogromne zróżnicowanie. W tym przypadku ceny światowe są cenami “ofertowymi”. Na ich podstawie można się zorientować, jaką wartość ma dany towar lub towar do niego podobny. Ceny realizowane przez dany kraj w handlu zagranicz- nyrn mogą się różnić od cen światowych co do dynamiki i poziomu. Wielkość tej różnicy zależy od zmian w popycie i elastyczności popytu na towary eksportowane przez dany kraj, od konkurencyjności towarów eksportowych oraz od ich jakości. Zmiany w popycie mogą zależeć od stopnia mo- nopolizacji rynków zagranicznych, od polityki stosowanej przez inne kraje wobec danego kraju (cła, zakazy, nieko- rzystne formy kredytowania itp.), od elastyczności popytu na towary importowane i od podaży towarów eksportowych. Różnice między cenami realizowanymi a światowymi mogą być jednym ze źródeł strat lub korzyści z handlu zagranicz- nego. [przypisy: , szamba ekologiczne, felgi stalowe, aplikacje mobilne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aplikacje mobilne felgi stalowe szamba ekologiczne