Obnizanie kapitalochlonnosci inwestycji, na które

Obniżanie kapitałochłonności inwestycji, na które pozwa- la handel zagraniczny, przyczynia się do przyspieszenia temp~ wzrostu gospodarczego. Można to wykazać analizując tempo. wzrostu przy danej wyjściowej stopie inwestycji. Na rys. 24 ilustruje je odcinek Oi na osi odciętych. Prosta DA obrazuje przyrost T’ dochodu przy stopie, inwestycji i oraz kapitałochłonności m bez korzyści z handlu zagranicznego. Przy tej samej stopie inwestycji i •dzięki handlowi zagranicz- nemu uzyskuje się zwiększenie tempa wzrostu dochodu na- rodowego T z Or’ do OT”. Odchylenie krzywej OB ilustruje przyrost dochodu narodowego w wyniku korzyści, jakie przyniósł handel zagraniczny w dziedzinie obniżenia kapita- łochłonności. PLANOW ANIE W GOSPODARCE SOCJALISTYCZNEJ 1. Planowanie i zarządzanie gospodarką narodową Charakter, dynamika i efektywność rozwoju społeczno-eko- nomicznego w ustroju socjalistycznym zależy przede wszyst- kim od prawidłowości stosunku między polityką społeczną, polityką ekonomiczną, planowaniem i zarządzaniem gospo- darką narodową a potrzebami społecznymi. Jeżeli potrzeby społeczne, tzn. potrzeby indywidualne i zbiorowe członków społeczeństwa, zaspokajane są zgodnie z założeniami ustroju socjalistycznego, wówczas rozwój odbywa się szybko, har- monijnie, bez zaburzeń. Jeżeli w praktyce społecznej wystę- pują odstępstwa od tych założeń, rozwój przepiega z zabu- rzeniami, zahamowaniami i jest nieefektywny. Zasadniczym celem polityki społecznej i ekonomicznej w socjalizmie jest człowiek wraz z jego potrzebami i ambi- cjami. Produkcja, jej stały rozwój, umożliwia wzrost dobro- bytu. Konsumpcja natomiast stwarza potrzebę nowej pro- dukcji, a więc jest idealnym wewnętrznym impulsem pro- dukcji, jej przesłanką 1. Zadaniem polityki społecznej i ekó- nomicznej jest m.in. takie kształtowanie proporcji repro- dukcji społecznej, aby konsumpcja była celem nadrzędnym działalności gospodarcze], a nie tylko jej skutkiem. Realizacja uchwał VI Zjazdu PZPR zapewniła integrację celów spo- łecznych z zadaniami produkcyjnymi, Systemowe (tj. całoś- ciowe) programowanie naszego rozwoju zostało potwierdzone w dokumentach I Krajowej Konferencji Partyjnej w 1973 R. [podobne: , skoki w tandemie, producent drzwi, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dezynsekcja warszawa producent drzwi skoki w tandemie