Oprócz wskaznika wolumen owego w

Oprócz wskaźnika wolumen owego w celu analizy opłacal- ności handlu zagranicznego ustala się wskaźnik cenowy terms ot trade: Jeśli przez pel oraz Ps, oznaczymy średnie cenyza- graniczne towarów eksportowych w badanym okresie 1 i w okresie O, a przez pll oraz plo średnie ceny płacone za granicą za towary importowane w badanym okresie 1 i w okresie O, to można dla badanego okresu obliczyć wskaźnik cenowy terms oj trade. Dynamika cen uzyskiwanych za towary eksportowane, (ce- ny realizowane) i dynamika cen płaconych za towary. impor- towane określa korzystność lub niekorzystność handlu zagra- nicznego, Przy wzroście cen płaconych za import wolumen tego importu będzie mniejszy, jeśli ceny i wolumen eksportu pozostały bez zmian. Korzystne dla danego kraju terms oj trade występują wówczas, kiedy wskaźnik Tot. .Wówczas ceny towarów eksportowanych rosną szybciej niż ceny towa- rów importowanych lub jeśli przy danych cenach następuje spadek cen impotru, wolumen importu rośnie. Polepszanie się terms oj trade dla danego kraju oznacza, że kraj ten czerpie korzyści z międzynarodowego podziału pracy, a pogarszanie się ich świadczy o przesunięciu się tych korzyści do innych krajów. Na ceny realizowane w handlu zagranicznym wpływa wie- le czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do zewnętrznych można zaliczyć sytuację w popycie i w po- daży na rynku światowym w poszczególnych grupach to- warów, ruch cen, atrakcyjność i konkurencyjność towarów eksportowych danego kraju, jego sytuację polityczną. Do czynników wewnętrznych natomiast zalicza się m.in. presję importu niezbędnego, możliwości przestawiania produkcji, udział importu w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego. Bardzo istotna jest odporność danego kraju na czynniki zewnętrzne, którą można zdobyć dopiero dzięki odpowied- niej pozycji gospodarczej i politycznej w świecie. Ważną rolę odgrywa tu dojrzałość struktury gospodarczej danego. kraju wyrażająca się między innymi vi tym, że duży udział w- krajowej strukturze produkcji mają towary poszukiwane na rynkach zagranicznych. [patrz też: , Drabiny magazynowe, kolektory słoneczne, agencja hostess ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja hostess Drabiny magazynowe kolektory słoneczne