Mechanizm takich ruchów polega na

Posted by admin on November 21st, 2018
Comments Off

Mechanizm takich ruchów polega na szcze— gól,nej budow’,e anatomicznej ścian cwocu (ryc. 327, 5 i 6). Jego warstwy zewnętrzne są zbudo— wane z cienkościennych kcmórek varenchyma— tycznych, które z uwagi na swój kształt i wysoki turgor (około 20 atm.) wykazują tendencję do rozciągania się w kierunku dłuższej osi owocu. Natomiast dwie Ŕ•rajne warstwy We— wnętrzne ściany owocu są zbudowane z długich wlókien (w), które stawiają opór tendencji do rozciągania się zewnętrznej tkanki mięk}szcwej. Ponieważ owccclistki (w liczbie 5) są zrośnięte w rurkowaty twór, tendencja ich do wygžnania sie do wnętrza nie może zostać zrównoważcna. W ścianach owocu panuje więc napięcie tkanek. .W czasie dojrzewania owocu blaszki środkowe ulegają rozpuszczeniu wzdłuż szwów owocolistków wskutek nie znanych bliżej procesów grających również rolę w czasie jesiennego opadania liści craz opadania płatków kwiatowych. W tym etapie rozwoju może • w pełni zrealizować się tendencja poszczególnych owocolistków do wygięcia się. Miejsce ich osadzenia na szypułce „ owocowej zostaje rozerwane, owocolistki nagle zwijają się do wnętrza jak sprężyna zegarka, wyrzucając równocześnie mieszczące Siq nieh nasiona. Stwierdzono, że podczas tego procesu zewnętrzne partie owccolistków wydłużają się o około 32%, natcłrnia.st warstwa włókien skraca się 0 10%. w pełni dojrzałości, na krótko przed wystrzeleniem czarno zaznaczonej zarodni, calnego zniszczenia pewnego 2 — przekrój przez zarodnię i górną część organu, zespołu tkanek itp. sporangioforu z kolumellą (C). Linią kresko- Ruchy wyrzucające powsta- waną zaznaczono miejsce przyszłego rozer- ją często wskutek rozerwania wania się sporangioforu. Sciana zarodni już rozerwana przez silnie napęczniały śluz. [patrz też: , kawa sklep, apartamenty wynajem nieruchomości, tłumaczenia przysięgłe ]

Podobne zjawiska wystepuja takze u

Posted by admin on November 21st, 2018
Comments Off

Podobne zjawiska występują także u innych roślin. W pewnych przypadkach rozpuszczanie blaszek środkowych, wywołujące kurczenie się tkanek, jest wynikiem procesów naturalnego dojrzewania i starzenia się rośliny. W innych jednak jest typowym zjawiskiem wyzwolonym przez bodziec; np. zrzucanie płatków po zapyleniu znamienia, pod wpływem wstrząsów, silnego nagrzania, działania dymu tytoniowego lub gazu świetlnego (s. 384). …read more

e. Ruchy nyktynastyczne (57). Wiele

Posted by admin on November 21st, 2018
Comments Off

e. Ruchy nyktynastyczne (57). Wiele liści porusza się w rytmie 12-godzinnym, w przybliżeniu zgodnym z rytmiczną zmianą dnia i nocy; ruchy te nazywamy nyktynastycznymi lub ruchami sen- Na przykład liście złożone fasoli tyczkowej wieczorem opuszczają się, a podnoszą się ponownie rano. Również blaszki lub ogonki liściowe Robinia pseudoaccacia, Ocalis acetoselLa i wielu innych roślin opuszczają się wieczorem (ryc. 326), podczas gdy listek szczytowy liścia Trifolium pratense wznosi się ukośnie do góry. …read more

Wiemy równiez, ze stezenie soku

Posted by admin on November 21st, 2018
Comments Off

Wiemy również, że stężenie soku komórkcwego w komórkach strony górnej i dolnej zachowuje stałą wartość w czasie ruchu, mžmo iż np. podczas opuszczania się liścia objętość komórek dolnej strony stawu silnie się zmniejsza, w górnyCh zaś ulega zwiększeniu. Jest to możliwe tylko dzięki temu, Że równocześnie z ruchem odbywa się reguła cja bezwzględnej ilości substancji osmotycznie czynnych (być może kwasów organicznych). Zmianie steżenia tych substancji przypisywano przez długi czas zasadniczą rolę w mecha— nizmie ruchów turgorowych. Ostatnio jednak uważa się, że zmiany te nie są przy— czyną, lecz prawdopodobnie następstwem ruchów. …read more