W rzeczywistosci wiec wicie sie

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

W rzeczywistości więc wicie się roślin, proces pozornie tak prosty, jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, na który składają się, w nie wyjaśniony dotąd sposób, różnorodne ruchy autonomiczne i tropiczne. Ruchy cyrkumnutacyjne, stanowiące istotę tego zjawiska, mają jednak wyłącznie autonomiczny charakter. c. Ruchy kwiatów. Działki okwiatu wielu roślin wykazują również zdolność do rytmicznej zmiany szybkości wzrostu poszczególnych stron organu. Na przykład koszyczki kwiatowe rośliny z rodziny złożonych — Cale-ndula ojjicina[is — zamykają i otwierają sie w rytmie 12-godzinnym, Odpowiadającym rytmowi dnia i nocy w przyrodzie; kwiaty bowiem tej rośliny mają także zdolność: do ruchów fotonastycznych. Mechanizm tego ruchu polega na różnej szybkości wzrostu strony górnej i dolnej brzeżnych kwiatów języczkowych, zbliżony jest więc do mechanizmu ruchów fotonastycznych i termonastycznych. Ponieważ jednak przebiega także w ciemności, przypisujemy mu charakter ruchu autonomicznego. d. Autonomiczne ruchy turgorowe. Ruchy autonomiczne organów roś— liny mogą się odbywać nie tylko na zasadzie jednostronnego przyspie— szenia wzrostu, lecz również na zasadzie z mian tur go r u. Tego ro— dzaju autonomiczne ruchy turgorowe wykonują liście mające podu— szeczki. Należą one do najszybszych i do najbardziej zadziwiających zjawisk ruchu w obrębie Świata roślinnego. Małe listki boczne wschodnioindyj skiej rośliny motylkowej Desmodium gvrans poruszają się w odpowiednio wysokiej temperaturze (350) tak szybko, że koniec ich opisuje w „ciągu pól minuty pełną elipsę (ryc. 325). Ruchy te, odbywające się stale i niezależnie cd šWiatła, przebiegają często skokowo. Końce blaszek liściowych Ocalis hedvsaroiđes przebywają w ciągu jednej sekundy droge długości 0,5—1,5 cm. Rytmiczne zmiany turgoru w poduszeczkach takich liści, wywołujące ruch całego stawu, mają prawie zawsze charakter p u I Sac j i, ruchu znanego z fizjologii zwie— rząt. Natomiast znacznie wolniej odbywają się ruchy listków Trifolium pratense, które w ciemności (nigdy jednak na świetle) opuszczają się i podnoszą w rytmie 2—4-godzinnyrn. Nie Wierny jednak, jakie znaczenie mają opisane ruchy dla organizrnów roślinnych. [patrz też: , hurtownia wólka kosowska, szamba betonowe, uprawnienia elektryczne ]

Ruch ten jest wywolany tym,

Posted by admin on February 27th, 2018
Comments Off

Ruch ten jest wywołany tym, że pęd stale rośnie, a starsze jego partie stają się geotropicznie ujemne. Podczas ruchu przyspieszenie wzrostu odbywa się w coraz to innym miejscu pędu i w ten sposób niejako wędruje dookoła jego osi (ryc. 324). W roślinach wijących się w lewo jednostronne przyspieszenie wzrostu okrąża oś pędu w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara (jeżeli obserwujemy rcsnąey pęd z góry). Srednica koła opisywanego przez wierzchołek pędu może wynosić np. dla chmielu powyżej 50 cm, dla Hoya carnosa ponad 150 cm. Czas, który roślina zużyWa na wykonanie jednego obrotu, jest różny dla rozmaitych roślin i wynosi średnio 3—9 godzin. Phaseolus multijlorus i powój wykonują pełny obrót w czasie krótszym od dwu godzin. Ruchy te mają wyłącznie autonomiczny charakter. Jeżeli „szukający” szczyt pędu natrafi na mniej więcej prostopadłą podporę (pędy nie owijają się dookoła podpór leżących lub silnie nachylonych w przeciwieństwie do wąsów wykorzystujących i takie oparcie), owija się dookoła niej, przy czym sam proces obejmowania podpory przebiega cdmiennie u różnych roślin. Pędy nie wykazują wrażliwości na bodźce mechaniczne, które wywierają tak istotny wpływ na ruchy wąsów. Bardzo cienkie podpory (druty, nitki) są obejmowane dzięki ciągłym ruchom cyrkumnutacyjnym. Podczas owijania się dookoła grubszej podpory zaczyna współdziałać w tym procesie także szczególny rod zaj geotropizmu: młcde pedy Pharbitis położone poziomo kierują się nie tylko w górę na zasadzie geotropizmu ujemnego, lecz również vvykazują wygięcie baczne zgodne z kierunkiem ruchu cyrkamnutacyjnego. Swiadczy to o tym, że bodziec grawitacyjny wywiera działanie nie tylko na zwróconą do podłoża stronę pędu, lecz również na jedną ze stron bocznych, pobudzając ją do szybszego wzrostu (ge o tr op izm boczny, s. 411). Jeżeli krążący szczyt pędu natrafi na podporę, następuje zahamowanie ruchu nutacyjnego, natomiast geotropizm boczny przyczynia Się do silniejszego okręcenia się łodygi dookoła podpory, gdyż rozrasta sie wówczas silniej st rona bardziej od niej odległa, U innych roślin, które nie wykazują geotropizmu bocznego, pewną role odgrywają również a uto no miczne s kręcenia wijących się pędów. [podobne: , identyfikacja wizualna, konstrukcje stalowe, kurs prawa jazdy Lublin ]