Planowanie socjalistyczne jest to celowe

Planowanie socjalistyczne jest to celowe kształtowanie przez państwo proporcji reprodukcji społecznej, a więc świa- dome i zgodne ż określoną wizją. przyszłego kształtu społe- czeństwa socjalistycznego kierowanie procesami produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Istotą planowania jest ustalanie jakościowych oraz określanie ilościowych zadań gospodarczych dla poszczególnych działów, gałęzi i branż, ustalanie i określanie proporcji podziału dochodu narodo- wego na konsumpcję i akumulację, wielkości i struktury dochodów poszczególnych grup społecznych, form podziału (wymiana, przydział) oraz kształtowanie kierunków zmian w strukturze konsumpcji. Planowanie określa również środ- ki gwarantujące odpowiedni poziom spożycia bieżącego i jego wzrost w przyszłości. Planowanie jest więc formą realizacji strategii gospodar- czej zmierzającej do zapewnienia optymalnego wzrostu do- chodu narodowego w okresach bieżących oraz maksymaliza- cji spożycia dóbr materialnych i duchowych, a także tempa wzrostu dochodu narodowego w długim okresie. Planowanie powinno przewidywać osiągnięcie takiego tempa i proporcji wzrostu oraz zapewnić takie środki ich realizacji, aby stru- ktura dochodu w okresie bieżącym i perspektywicznym od- powiadała strukturze popytu ogólnego, t]. konsumpcyjnego i: produkcyjnego.’ W krótkim okresie istnieje względna sprzeczność. między dążeniem do maksymalizacji tempa wzrostu, z którym łączy się konieczność osiągania wysokiej stopy inwestycji, a wzrostem stopy życiowej. W długim okresie natomiast maksymalizacja tempa wzrostu dochodu narodowego jest najskuteczniejszym sposobem podnoszenia J poziomu stopy życiowej: Wymaga to jednak zapewnienia roz- wiązań optymalnych w okresach bieżących, czyli optymalnej relacji między stopą inwestycji i stopą konsumpcji. Planowanie. jak stwierdziliśmy, jest to celowe kształtowa- nie przez państwo proporcji reprodukcji społecznej. Tego rodzaju planowanie właściwe jest tylko gospodarce socjali- stycznej. Nie należy mylić tego pojęcia z takimi pojęciami, jak prognozowanie czy programowanie. Prognoza oznacza przewidywanie kierunku, tempa i proporcji kształtowania się pewnych zjawisk społecznych i gospodarczych W, przy- szłości. Prognozy (np. demograficzne) wykorzystywane są w procesie planowania. Programowanie gospodarcze zaś po- lega na określaniu zadań (ustalaniu programu), które spo- łeczeństwo chce zrealizować. [patrz też: , hale przemysłowe, kołki sprężyste, agencja hostess ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja hostess hale przemysłowe kołki sprężyste