Pod wplywem niekorzystnych warunków liczne

Pod wpływem niekorzystnych warunków liczne bakterie tworzą p r z et r w aln i k i, przy czym protoplazma gromadzi substancje zapasowe pośrodku lub bliżej końca komórki, gdzie skupia się, otacza nową błoną i w ten sposób staje się end osp o rą (ryc. 341 b). Po dojrzeniu spory błona komórki macierzystej zwykle zanika rozpływając YIę. Przy kiełkowaniu wyrasta ze spory nowa bakteria (ryc. 341 c). Wyst ę po wanie i sposób życia. Na całej kuli ziemskiej występują olbrzymie ilości bakterii należących do licznych gatunków (ponad 1000) — w wodzie, w glebie (1 gram gleby może zawierać kilka miliardów bakterii), na wszelkich przedmiotach, a z pyłem także wszędzie w atmosferze. Swe szerokie rozprzestrzenienie zawdzięczają one głównie następującym czynnikom: zdoł no ści szybkiego rozmnażania się, drobnym wymiarom, odporności komó- rek wegetatywnych, a szczególnie spor (s. 379), na niekorzystne wpływy zewnętrzne oraz różnorodności w sposobie odżywiania s i ę. Niektóre gatunki (np. Vibrio cholerae) mogą w optymalnych warunkach dzie— lić się kilkakrotnie na godzinę, tak że z jednej komórki w ciągu 24 godzin może powstać kilka milionów potomstwa. Sp ory bakterii są bardzo o d por n e na wysychanie i wpływy tempera— tury; niektóro murn do 90 godzin)- Również komórki wegetaty,vne licznych gatunków są bardzo odporne, zwłaszcza na wysychanie, jednak w wodzie o temperaturze 60 0 giną zwykle po kilku minutach. Inne natomiast mogą żyć także w wysokiej temperaturze, np. w źródłach gorących. Niektóre bakterie wytwarzają znaczne ilości ciepła w wyniku oddychania („samozagrzewanie” do temperatury powyżej 60 0 wił— gotnego siana, nawozu, tytoniu, bawełny przez Bacillus calfactor; s. 295, 378). [więcej w: , skoki w tandemie, olejek cbd, biuro wirtualne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro wirtualne olejek cbd skoki w tandemie