Posts Tagged ‘kurs prawa jazdy’

Podobne zjawiska wystepuja takze u

Monday, February 26th, 2018

Podobne zjawiska występują także u innych roślin. W pewnych przypadkach rozpuszczanie blaszek środkowych, wywołujące kurczenie się tkanek, jest wynikiem procesów naturalnego dojrzewania i starzenia się rośliny. W innych jednak jest typowym zjawiskiem wyzwolonym przez bodziec; np. zrzucanie płatków po zapyleniu znamienia, pod wpływem wstrząsów, silnego nagrzania, działania dymu tytoniowego lub gazu świetlnego (s. 384). W przeciwieństwie do nastycznych ruchów turgorowych proces ten jest zawsze j ednorazowy, pokim turgorem. W ten sposób odbywa się wystrzeliwanie zarodników grzyba z dojrzałego warka. mona komórkowa, napięta elastycznie wskutek silnego turgoru, zostaje gwałłownie rozerwana na szczycie worka, a energia wyzwolona podczas kurczenia się jego ściany komórkowej powoduje wypchnięcie zarodników na zewnątrz. Wyrzucanie zarodni przez Pilobolus (s. 396) polega na tym samym mechanizmie. Jak widać z ryc. 328, 1, górna część jednokomórkowego sporangioforu jest rozciągnięta maksymalnie wskutek silnego turgoru (około 5,5 atm.) i ma kształt pęcherzyka, natomiast część ściany spcrangioforu wnikająca w postaci kol um e Ili do zarodni (ryc. 328, 2 C) Odznacza się małą elastycznością. Przy dojrzewaniu zarodni miejsce to pęka, wskutek czego zarodnie zostają wyrzucone pod ciśnieniem wnętrza komórki sporangioforu na Odległość około 1 m. Także w tych przypadkach nieodwracalne zniszczenie pewnych komórek spełnia ważną funkcję dla organizmu jako całości. E. RUCHY HIGROSKOPOWE (59) W ruchach nazywanych h i gros k o p O wy mi nie biorą w ogóle udziału żywe komórki. Procesy czysto fizycznej natury — p ę czn i e n i e i w y sy ch a n i e m a r t w y ch części błon komórkowych lub nawet całych komórek — wywołują określone, powtarzalne ruchy, mające dla organizmu równie duże znaczenie jak inne typy ruchów. [podobne: , pompy hydrauliczne, kurs prawa jazdy, maszyny budowlane ]

Równowaga ekonomiczna ogólna i czastkowa

Tuesday, February 20th, 2018

Równowaga ekonomiczna ogólna i cząstkowa Utrzymanie równowagi ekonomicznej jest niezbędnym wa- runkiem harmonijnego przebiegu procesu reprodukcji. Wy- twarzenie dóbr i usług ma sens gospodarczy tylko wtedy, kiedy te dobra i usługi znajdują nabywców i służą zaspo- kojeniu ich potrzeb. W gospodarce socjalistycznej, która jest gospodarką towarową znaczna część wytwarzanych dóbr i usług (w tym wszystkie środki konsumpcji) jest .sprzeda- wana i kupowana na rynku. Rynek środków konsumpcji znajduje się w stanie równowagi wtedy, gdy kupno i sprze- daż dóbr i-usług konsumpcyjnych odbywa się bez zakłóceń, tj. gdy przekształcanie pieniądza w towar i towar w pie- niądz nie natrafia na żadne przeszkody. Przez pojęcie ogólnej równowagi rynkowej rozumiemy stan dostosowania ogólnych rozmiarów podaży do ogólnych rozmiarów efektywnego popytu w zakresie dóbr i usług rynkowa nabywanych przez ludność, w którym nie występuje ani konieczność obniżenia dynamiki dochodów realnych ludności przez podniesienie ogólnego poziomu cen, ani konieczność gromadzenia ponadplanowych zapasów środków’ konsump- cji IB. O ogólnej równowadze rynkowej decydują trzy czynniki: , , podaż, popyt i ceny. Równowagę rynkową można rozpatry- wać przy założeniu cen stałych, rosnących i malejących. Charakterystyczną cechą gospodarki socjalistycznej jest utrzymywanie cen stałych przez dłuższy okres. Stabilizacja cen ma istotne znaczenie dla kształtowania się realnych do- chodów ludności i zainteresowania pracowników we wzroś- cie wydajności pracy. W praktyce ceny, ulegają zmianom, w gospodarce socjalistycznej’ zmiany cen dokonywane są jednak w sposób planowy. 1. Przez równowagę rynkową będziemy więc rozumieli takie do- stosowanie podaży do efektywnego popytu na dobra i usługi na- bywane przez ludność. przy którym: 1) nie występuje wzrost ogól- nego poziomu cen, bez odpowiedniej podwyżki dochodów; 2) cały efektywny popyt może być zaspokojony z bieżącej produkcji oraz z nagromadzonych rezerw; 3) nie tworzą się ntezamterzone (ponadpla- nowe) zapasy. których nie można upłynnić przez obniżkę cen. [patrz też: , szamba betonowe, kurs prawa jazdy, foteliki samochodowe ]