Posts Tagged ‘kurs prawa jazdy’

Podobne zjawiska wystepuja takze u

Wednesday, November 21st, 2018

Podobne zjawiska występują także u innych roślin. W pewnych przypadkach rozpuszczanie blaszek środkowych, wywołujące kurczenie się tkanek, jest wynikiem procesów naturalnego dojrzewania i starzenia się rośliny. W innych jednak jest typowym zjawiskiem wyzwolonym przez bodziec; np. zrzucanie płatków po zapyleniu znamienia, pod wpływem wstrząsów, silnego nagrzania, działania dymu tytoniowego lub gazu świetlnego (s. 384). …read more

Równowaga ekonomiczna ogólna i czastkowa

Thursday, November 15th, 2018

Równowaga ekonomiczna ogólna i cząstkowa Utrzymanie równowagi ekonomicznej jest niezbędnym wa- runkiem harmonijnego przebiegu procesu reprodukcji. Wy- twarzenie dóbr i usług ma sens gospodarczy tylko wtedy, kiedy te dobra i usługi znajdują nabywców i służą zaspo- kojeniu ich potrzeb. W gospodarce socjalistycznej, która jest gospodarką towarową znaczna część wytwarzanych dóbr i usług (w tym wszystkie środki konsumpcji) jest .sprzeda- wana i kupowana na rynku. Rynek środków konsumpcji znajduje się w stanie równowagi wtedy, gdy kupno i sprze- daż dóbr i-usług konsumpcyjnych odbywa się bez zakłóceń, tj. gdy przekształcanie pieniądza w towar i towar w pie- niądz nie natrafia na żadne przeszkody. Przez pojęcie ogólnej równowagi rynkowej rozumiemy stan dostosowania ogólnych rozmiarów podaży do ogólnych rozmiarów efektywnego popytu w zakresie dóbr i usług rynkowa nabywanych przez ludność, w którym nie występuje ani konieczność obniżenia dynamiki dochodów realnych ludności przez podniesienie ogólnego poziomu cen, ani konieczność gromadzenia ponadplanowych zapasów środków’ konsump- cji IB. O ogólnej równowadze rynkowej decydują trzy czynniki: , , podaż, popyt i ceny. Równowagę rynkową można rozpatry- wać przy założeniu cen stałych, rosnących i malejących. Charakterystyczną cechą gospodarki socjalistycznej jest utrzymywanie cen stałych przez dłuższy okres. Stabilizacja cen ma istotne znaczenie dla kształtowania się realnych do- chodów ludności i zainteresowania pracowników we wzroś- cie wydajności pracy. W praktyce ceny, ulegają zmianom, w gospodarce socjalistycznej’ zmiany cen dokonywane są jednak w sposób planowy. 1. Przez równowagę rynkową będziemy więc rozumieli takie do- stosowanie podaży do efektywnego popytu na dobra i usługi na- bywane przez ludność. przy którym: 1) nie występuje wzrost ogól- nego poziomu cen, bez odpowiedniej podwyżki dochodów; 2) cały efektywny popyt może być zaspokojony z bieżącej produkcji oraz z nagromadzonych rezerw; 3) nie tworzą się ntezamterzone (ponadpla- nowe) zapasy. których nie można upłynnić przez obniżkę cen. [patrz też: , szamba betonowe, kurs prawa jazdy, foteliki samochodowe ]

Do drugiej grupy zaliczamy przyczyny

Thursday, November 15th, 2018

Do drugiej grupy zaliczamy przyczyny związane zklęska- mi żywiołowymi: nieurodzaj w rolnictwie spowodowany przez nie dającą się przewidzieć zmianę warunków atrnosfe- rycznych (susza, przymrozki, nadmierna ilość opadów), po- wodzie, pożary itp. Do trzeciej grupy należą odchylenia” od realizacji planu prowadzące” do naruszenia prawidłowego stosunku między płacami (dochodami pieniężnymi ludności)’ i rozmiarami produkcji środków konsumpcji. Jest to” główna przyczyna, ponieważ płace i wydatki na zakup środków konsumpcji są głównymi pozycjami w bilansie pieniężnych dochodów i wy- datków ludności (stanowią około 85% dochodów). Ponadto płace i wydatki na zakup dóbr końsumpcyjnych wykazują tendencję do systematycznego wzrostu i dlatego każde za- hamowanie wzrostu podaży artykułów konsumpcyjnych po- woduje zachwianie równowagi rynkowej. W krótkich okresach znacznie łatwiej można regulować czynniki wpływające .na równowagę, które zaliczyliśmy do grupy pierwszej (kredyty, wypłaty i Wpłaty do budżetu), niż płace i produkcję środków konsumpcji. Trudność pole- ga również na tym, że {pomijając niebezpieczeństwo zwią- zane z naruszeniem dyscypliny płac) wzrost funduszu płac wcale nie musi być sprzężony ze wzrostem produkcji środ- ków konsumpcji o funduszu płac decyduje bowiem nie tylko ilość zatrudnionych i średnie płace w dziale II wy- twarzającym środki ,konsumpcji (które mają pokryć 85% funduszu płac), lecz także płace otrzymywane przez pra- cowników . działu I wytwarzającego środki produkcji, któ- . rych nie kupują pracownicy obu działów. Jeśli jeszcze do tego dodamy zatrudnienie i płace pracowników nieproduk- cyjnych, to takie ponadplanowe Ziwięw.zęnie funduszu płac w dziale I (związane np. ze wzrostem zatrudnienia czy wzro- stem wydajności pracy) lub w sferze nieprodukcyjnej, na- wet przy pełnym wykonaniu planu produkcji przez dział II, doprowadzi do naruszenia równowagi na rynku środków konsumpcji. Związek między wzrostem zatrudnienia i wzro- stem produkcji działu II niezbędnym do zachowania równo- wagi rynkowej omówimy w następnym paragrafie . W warunkach pełnego wykorzystania mocy produkcyj- nych nadmierny wzrost ilości pieniądza w obiegu z reguły wywołuje procesy inflacyjne, ponieważ zwiększony popyt nie może być wówczas zaspokojony przez zwiększone roz- miary produkcji. [patrz też: , łóżka drewniane, fototapety na wymiar, kurs prawa jazdy ]