Posts Tagged ‘agencja hostess’

Jesli przez V I okreslimy

Tuesday, September 18th, 2018

Jeśli przez V I określimy fundusz płac realnych działu I, który jest wynikiem zatrudnierria w dziale I• (Zt) i średniej płacy real- . nj .(T) w danym okresie w obu działach, to będziemy mogli na- pisać: gdzie: ZI – ilość zatrudnionych w dziale I T – wysokość płacy re- alnej na jednego zatrudnionego w obu działach. Jeśli przez Zl oznaczymy ilość zatrudnionych w dziale II, a przez W2 – wydajność w dziale II, wtedy będziemy mogli zapisać: Podstawowy warunek równowagi dynamicznej przybierze obecnie postać: ZIT = Zs(W2-T). Dzieląc obie strony równania przez T otrzymamy: W2-T ZI = Z2, T czyli: ZI =Z2(W1). Z powyższych równań wynika, że warunki równowagi ogólnej tkwią w sferze produkcji i wynikają z określonych proporcji w zatrudnieniu w dziale I i dziale II. Natomiast proporcje zatrudnienia w obu działach zależą przede wszy- stkim 04 wydajności pracy na jednego ‘zatrudnionego w dzia- le II (W 2) mierzonej w jednostkach płacy realnej (r), czyli od stosunku. Stosunek ten mówi nam o tym, ile równo- wartości płac realnych “wytwarza” każdy pracownik za- trudniony w dziale, II (przypominamy, że środki konsumpcji, a więc i “płace realne”, są wytwarzane tylko w dziale II) . Wyjaśnimy to na przykładzie. Załóżmy, że każdy pracownik za- trudniony w dziale II wytwarza ‘dwie realne płace, czyli Wz = 21. Wtedy: Wz 21 czyli Wz =2. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony w dziale II wy- twarza ponad własną płacę realną jeszcze jedną płacę realną, która pozwala na zatrudnienie w dziale I jednego pracownika. Jeśli wy- dajność pracy w dziale II (mierzona ilością płac realnych) wzroś- nie, oznaczać to będzie możliwość dodatkowego wzrostu zatrudnienia w dziale I, a tym samym możliwość przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego, Przy założeniu stałych plac realnych wzrost wy- dajności w dziale II oznacza możliwość szybszego wzrostu zatrud- nienie wdziale I może być większe niż w dziale II. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, Kabina pod prysznic, agencja hostess ]

Oprócz wskaznika wolumen owego w

Sunday, September 16th, 2018

Oprócz wskaźnika wolumen owego w celu analizy opłacal- ności handlu zagranicznego ustala się wskaźnik cenowy terms ot trade: Jeśli przez pel oraz Ps, oznaczymy średnie cenyza- graniczne towarów eksportowych w badanym okresie 1 i w okresie O, a przez pll oraz plo średnie ceny płacone za granicą za towary importowane w badanym okresie 1 i w okresie O, to można dla badanego okresu obliczyć wskaźnik cenowy terms oj trade. Dynamika cen uzyskiwanych za towary eksportowane, (ce- ny realizowane) i dynamika cen płaconych za towary. impor- towane określa korzystność lub niekorzystność handlu zagra- nicznego, Przy wzroście cen płaconych za import wolumen tego importu będzie mniejszy, jeśli ceny i wolumen eksportu pozostały bez zmian. Korzystne dla danego kraju terms oj trade występują wówczas, kiedy wskaźnik Tot. .Wówczas ceny towarów eksportowanych rosną szybciej niż ceny towa- rów importowanych lub jeśli przy danych cenach następuje spadek cen impotru, wolumen importu rośnie. …read more

Planowanie socjalistyczne jest to celowe

Friday, September 14th, 2018

Planowanie socjalistyczne jest to celowe kształtowanie przez państwo proporcji reprodukcji społecznej, a więc świa- dome i zgodne ż określoną wizją. przyszłego kształtu społe- czeństwa socjalistycznego kierowanie procesami produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Istotą planowania jest ustalanie jakościowych oraz określanie ilościowych zadań gospodarczych dla poszczególnych działów, gałęzi i branż, ustalanie i określanie proporcji podziału dochodu narodo- wego na konsumpcję i akumulację, wielkości i struktury dochodów poszczególnych grup społecznych, form podziału (wymiana, przydział) oraz kształtowanie kierunków zmian w strukturze konsumpcji. Planowanie określa również środ- ki gwarantujące odpowiedni poziom spożycia bieżącego i jego wzrost w przyszłości. Planowanie jest więc formą realizacji strategii gospodar- czej zmierzającej do zapewnienia optymalnego wzrostu do- chodu narodowego w okresach bieżących oraz maksymaliza- cji spożycia dóbr materialnych i duchowych, a także tempa wzrostu dochodu narodowego w długim okresie. Planowanie powinno przewidywać osiągnięcie takiego tempa i proporcji wzrostu oraz zapewnić takie środki ich realizacji, aby stru- ktura dochodu w okresie bieżącym i perspektywicznym od- powiadała strukturze popytu ogólnego, t]. konsumpcyjnego i: produkcyjnego.’ W krótkim okresie istnieje względna sprzeczność. między dążeniem do maksymalizacji tempa wzrostu, z którym łączy się konieczność osiągania wysokiej stopy inwestycji, a wzrostem stopy życiowej. W długim okresie natomiast maksymalizacja tempa wzrostu dochodu narodowego jest najskuteczniejszym sposobem podnoszenia J poziomu stopy życiowej: Wymaga to jednak zapewnienia roz- wiązań optymalnych w okresach bieżących, czyli optymalnej relacji między stopą inwestycji i stopą konsumpcji. Planowanie. jak stwierdziliśmy, jest to celowe kształtowa- nie przez państwo proporcji reprodukcji społecznej. Tego rodzaju planowanie właściwe jest tylko gospodarce socjali- stycznej. Nie należy mylić tego pojęcia z takimi pojęciami, jak prognozowanie czy programowanie. Prognoza oznacza przewidywanie kierunku, tempa i proporcji kształtowania się pewnych zjawisk społecznych i gospodarczych W, przy- szłości. Prognozy (np. demograficzne) wykorzystywane są w procesie planowania. Programowanie gospodarcze zaś po- lega na określaniu zadań (ustalaniu programu), które spo- łeczeństwo chce zrealizować. [patrz też: , hale przemysłowe, kołki sprężyste, agencja hostess ]