Posts Tagged ‘agencja hostess’

Jesli przez V I okreslimy

Sunday, February 18th, 2018

Jeśli przez V I określimy fundusz płac realnych działu I, który jest wynikiem zatrudnierria w dziale I• (Zt) i średniej płacy real- . nj .(T) w danym okresie w obu działach, to będziemy mogli na- pisać: gdzie: ZI – ilość zatrudnionych w dziale I T – wysokość płacy re- alnej na jednego zatrudnionego w obu działach. Jeśli przez Zl oznaczymy ilość zatrudnionych w dziale II, a przez W2 – wydajność w dziale II, wtedy będziemy mogli zapisać: Podstawowy warunek równowagi dynamicznej przybierze obecnie postać: ZIT = Zs(W2-T). Dzieląc obie strony równania przez T otrzymamy: W2-T ZI = Z2, T czyli: ZI =Z2(W1). Z powyższych równań wynika, że warunki równowagi ogólnej tkwią w sferze produkcji i wynikają z określonych proporcji w zatrudnieniu w dziale I i dziale II. Natomiast proporcje zatrudnienia w obu działach zależą przede wszy- stkim 04 wydajności pracy na jednego ‘zatrudnionego w dzia- le II (W 2) mierzonej w jednostkach płacy realnej (r), czyli od stosunku. Stosunek ten mówi nam o tym, ile równo- wartości płac realnych “wytwarza” każdy pracownik za- trudniony w dziale, II (przypominamy, że środki konsumpcji, a więc i “płace realne”, są wytwarzane tylko w dziale II) . Wyjaśnimy to na przykładzie. Załóżmy, że każdy pracownik za- trudniony w dziale II wytwarza ‘dwie realne płace, czyli Wz = 21. Wtedy: Wz 21 czyli Wz =2. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony w dziale II wy- twarza ponad własną płacę realną jeszcze jedną płacę realną, która pozwala na zatrudnienie w dziale I jednego pracownika. Jeśli wy- dajność pracy w dziale II (mierzona ilością płac realnych) wzroś- nie, oznaczać to będzie możliwość dodatkowego wzrostu zatrudnienia w dziale I, a tym samym możliwość przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego, Przy założeniu stałych plac realnych wzrost wy- dajności w dziale II oznacza możliwość szybszego wzrostu zatrud- nienie wdziale I może być większe niż w dziale II. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, Kabina pod prysznic, agencja hostess ]

Oprócz wskaznika wolumen owego w

Friday, February 16th, 2018

Oprócz wskaźnika wolumen owego w celu analizy opłacal- ności handlu zagranicznego ustala się wskaźnik cenowy terms ot trade: Jeśli przez pel oraz Ps, oznaczymy średnie cenyza- graniczne towarów eksportowych w badanym okresie 1 i w okresie O, a przez pll oraz plo średnie ceny płacone za granicą za towary importowane w badanym okresie 1 i w okresie O, to można dla badanego okresu obliczyć wskaźnik cenowy terms oj trade. Dynamika cen uzyskiwanych za towary eksportowane, (ce- ny realizowane) i dynamika cen płaconych za towary. impor- towane określa korzystność lub niekorzystność handlu zagra- nicznego, Przy wzroście cen płaconych za import wolumen tego importu będzie mniejszy, jeśli ceny i wolumen eksportu pozostały bez zmian. Korzystne dla danego kraju terms oj trade występują wówczas, kiedy wskaźnik Tot. .Wówczas ceny towarów eksportowanych rosną szybciej niż ceny towa- rów importowanych lub jeśli przy danych cenach następuje spadek cen impotru, wolumen importu rośnie. Polepszanie się terms oj trade dla danego kraju oznacza, że kraj ten czerpie korzyści z międzynarodowego podziału pracy, a pogarszanie się ich świadczy o przesunięciu się tych korzyści do innych krajów. Na ceny realizowane w handlu zagranicznym wpływa wie- le czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do zewnętrznych można zaliczyć sytuację w popycie i w po- daży na rynku światowym w poszczególnych grupach to- warów, ruch cen, atrakcyjność i konkurencyjność towarów eksportowych danego kraju, jego sytuację polityczną. Do czynników wewnętrznych natomiast zalicza się m.in. presję importu niezbędnego, możliwości przestawiania produkcji, udział importu w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego. Bardzo istotna jest odporność danego kraju na czynniki zewnętrzne, którą można zdobyć dopiero dzięki odpowied- niej pozycji gospodarczej i politycznej w świecie. Ważną rolę odgrywa tu dojrzałość struktury gospodarczej danego. kraju wyrażająca się między innymi vi tym, że duży udział w- krajowej strukturze produkcji mają towary poszukiwane na rynkach zagranicznych. [patrz też: , Drabiny magazynowe, kolektory słoneczne, agencja hostess ]