Posts Tagged ‘aplikacje mobilne’

Oba te kierunki zmian wzajemnie

Monday, September 17th, 2018

Oba te kierunki zmian wzajemnie się warunkowały. Zmiany w kierunkach geograficznych eksportu w ramach krajów socjalistycznych dawały szanse wzrostu udziału w eksporcie maszyn i urządzeń oraz artykułów przemysłowych, a zmiany w strukturze towarowej pozwalały na wyższe tem- po obrotów i na nawiązanie intensywnych kontaktów handlo- wych z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. Zmiany struktury towarowej były wyrazem głębokich przeobrażeń, jakie zachodziły w gospodarce pod wpływem procesów uprze- mysłowienia. 2. Korzyści związane z warunkami wymiany Wartość wszystkich transakcji w handlu zagranicznym wy- licza się za pomocą cen, co wprowadza wiele komplikacji do porównań, ponieważ ceny w danym kraju są często nie- zależne od cen światowych (dotyczy to zwłaszcza krajów socjalistycznych). …read more