Posts Tagged ‘Automatyka przemysłowa’

Podobnie Austria zakupujac dobro W

Saturday, September 15th, 2018

Podobnie Austria zakupując dobro W po tej cenie zakupi je taniej, niż wynosi krajowa cena dobra W przed wymianą (I). Jeśli Austria w zamian za dobro W po cenie 0,93, sprzeda Polsce dobro Y po cenie 1,1, to zyska i Polska, i Austria. Jeśli terms ot tracie są równe jedności, podział ogólnych korzyści specjalizacji międzynarodowej jest równy. Łączne możliwe korzyści handlu zagranicznego wiążą ‘się z warunkami wymiany i warunkami produkcji. Pierwsze określa wskaźnik terms of trade, drugie – stopa transfor- macji. Porównanie stopy transformacji i terms oj trade okre- śla stopę łącznych korzyści handlu zagranicznego. W okreś- laniu rozmiarów korzyści trzeba również uwzględnić wolu- men obrotów (rozmiary specjalizacji). Należy zauważyć, że od dawna kształtowanie się zerrns oj . trade artykułów rolno-spożywczych i surowców w stosun- ku do artykułów przemysłowych wykazuje tendencje} nie- korzystne dla grupy pierwszej. Występuje więc realne nie- bezpieczeństwo nierównego podziału korzyści międzynaro- dowej specjalizacji. W tym podziale uprzywilejowane są kraje uprzemysłowione eksportujące głównie artykuły prze- mysłowe. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 4. Rola handlu zagranicznego Analiza źródeł korzyści handlu, zagranicznego wykazała, że powstają one-w sferze produkcji przez udział danego kraju w odpowiednie] specjalizacji międzynarodowej, a także-w sferze wymiany międzynarodowej. Tak więc znaczenie han- dlu zagranicznego określają warunki produkcji i wymiany. Znaczenie to polega na włączaniu się gospodarki narodowej do procesu międzynarodowej specjalizacji produkcji, a na- stępnie na realizowaniu podziału korzyści z tej specjalizacji. W tej ogólnej roli handel zagraniczny spełnia wielorakie funkcje. Handel zagraniczny umożliwia transformację, tj. przesta- wianie się z produkcji jednego dobra na produkcję innego dobra. W danym kraju strukturę produkcji określa .istnie- [ąca struktura zasobów i aparatu wytwórczego. Możliwości przestawiania produkcji przez zmianę struktury: aparatu wy- twórczego w krótkim okresie są znikome. [hasła pokrewne: , Automatyka przemysłowa, grzejniki dekoracyjne, Kabina pod prysznic ]