Posts Tagged ‘biuro wirtualne’

B. RUCHY PROTOPLAZMY W KOMORKACH

Friday, February 23rd, 2018

B. RUCHY PROTOPLAZMY W KOMORKACH ROSLINNYCH Poprzednio wspomniano już, Że plazma, jądro komórkowe i plastydy komórek rośliny pozornie nieruchomej są obdarzone zdolnością do ruchu, przypominającego swym charakterem lokomotoryczne ruchy jednokomórkowych roślin niższych. Ruch plazmy w komórkach obłonionych jest prawdopodobnie bardzo zbliżony do procesów umożliwiających pełzanie amebie lub śluźni. Procesy regulujące ruchy jąder lub chloroplastów wiążą się jak najściślej z prawami omówionymi przy rozważaniach nad ruchami taktycznymi. Ruch cyrkulacyjny i rotacyjny plazmy są to zjawiska częściowo natury autonomicznej, częściowo jednak są wywoływane działaniem bodźców zewnętrznych. Pod tym względem przypominają one ruchy wici. Na przykład w komórkach liścia Vallisneria można wyzwolić silny ruch rotacyjny plazmy, oświetlając je, zwłaszcza promieniami czerwonymi; ruch ten ustaje w ciemności. Szczególnie intensywnie działają różnorodne bodźce chemiczne. Pewne aminokwasy, zwłaszcza zaś I-histydyna, wywołują żywą rotację plazmy jeszcze w rozcieńczeniu I : 80 milionów. Należy przypuszczać, że pobudzające rotację silne działanie wywierane przez zranienie polega na uwalnianiu się śladów takich amino kWasów. Protoplazma jest niezwykle wrażliwa na bardzo nawet subtelne różnice w budowie cząsteczki substancji działającej jako bodziec, rozróżnia ona bowiem izomery optyczne. Szybkość ruchu plazmy może być niekiedy bardzo znaczna. Srednio wynosi Ona około 0,2—0,6 mm/min, a w długich komórkach międzywęźli Nitella może w wyższej temperaturze dojść do 6 mm/min. Znaczenie ruchów plazmy jest dotąd całkowicie nieznane. Nie udało się dotychczas wykazać, że ruch plazmy bierze aktywny udział w wy— mianie substancji pokarmowych w komórce i ich przewodzeniu do komórek sąsiednich (s. 320). Ruch plazmy jest przypuszczalnie dostrzegał— nym objawem pewnego stanu pobudzenia lub pewnych procesów przemiany materii w plazmie, Ponieważ mimo ruchu plazmy utrzymuje się dalej w komórce biegunowość i uporządkowana struktura wewnętrzna, należy przyjąć, że w ruchu jest zawsze tylko pewna część plazmy, natomiast warstwy przyścienne są nieruchome. Jądra komórkowe, zajmujące zwykle określone położenie W komór— kach, mogą je w pewnych okolicznościach zmieniać w charakterystyczny sposób. [podobne: , biuro wirtualne, Układanie kostki brukowej Warszawa, serwis niszczarek ]

Pod wplywem niekorzystnych warunków liczne

Thursday, February 22nd, 2018

Pod wpływem niekorzystnych warunków liczne bakterie tworzą p r z et r w aln i k i, przy czym protoplazma gromadzi substancje zapasowe pośrodku lub bliżej końca komórki, gdzie skupia się, otacza nową błoną i w ten sposób staje się end osp o rą (ryc. 341 b). Po dojrzeniu spory błona komórki macierzystej zwykle zanika rozpływając YIę. Przy kiełkowaniu wyrasta ze spory nowa bakteria (ryc. 341 c). Wyst ę po wanie i sposób życia. Na całej kuli ziemskiej występują olbrzymie ilości bakterii należących do licznych gatunków (ponad 1000) — w wodzie, w glebie (1 gram gleby może zawierać kilka miliardów bakterii), na wszelkich przedmiotach, a z pyłem także wszędzie w atmosferze. Swe szerokie rozprzestrzenienie zawdzięczają one głównie następującym czynnikom: zdoł no ści szybkiego rozmnażania się, drobnym wymiarom, odporności komó- rek wegetatywnych, a szczególnie spor (s. 379), na niekorzystne wpływy zewnętrzne oraz różnorodności w sposobie odżywiania s i ę. Niektóre gatunki (np. Vibrio cholerae) mogą w optymalnych warunkach dzie— lić się kilkakrotnie na godzinę, tak że z jednej komórki w ciągu 24 godzin może powstać kilka milionów potomstwa. Sp ory bakterii są bardzo o d por n e na wysychanie i wpływy tempera— tury; niektóro murn do 90 godzin)- Również komórki wegetaty,vne licznych gatunków są bardzo odporne, zwłaszcza na wysychanie, jednak w wodzie o temperaturze 60 0 giną zwykle po kilku minutach. Inne natomiast mogą żyć także w wysokiej temperaturze, np. w źródłach gorących. Niektóre bakterie wytwarzają znaczne ilości ciepła w wyniku oddychania („samozagrzewanie” do temperatury powyżej 60 0 wił— gotnego siana, nawozu, tytoniu, bawełny przez Bacillus calfactor; s. 295, 378). [więcej w: , skoki w tandemie, olejek cbd, biuro wirtualne ]