Posts Tagged ‘biuro wirtualne’

B. RUCHY PROTOPLAZMY W KOMORKACH

Sunday, September 23rd, 2018

B. RUCHY PROTOPLAZMY W KOMORKACH ROSLINNYCH Poprzednio wspomniano już, Że plazma, jądro komórkowe i plastydy komórek rośliny pozornie nieruchomej są obdarzone zdolnością do ruchu, przypominającego swym charakterem lokomotoryczne ruchy jednokomórkowych roślin niższych. Ruch plazmy w komórkach obłonionych jest prawdopodobnie bardzo zbliżony do procesów umożliwiających pełzanie amebie lub śluźni. Procesy regulujące ruchy jąder lub chloroplastów wiążą się jak najściślej z prawami omówionymi przy rozważaniach nad ruchami taktycznymi. Ruch cyrkulacyjny i rotacyjny plazmy są to zjawiska częściowo natury autonomicznej, częściowo jednak są wywoływane działaniem bodźców zewnętrznych. …read more

Pod wplywem niekorzystnych warunków liczne

Saturday, September 22nd, 2018

Pod wpływem niekorzystnych warunków liczne bakterie tworzą p r z et r w aln i k i, przy czym protoplazma gromadzi substancje zapasowe pośrodku lub bliżej końca komórki, gdzie skupia się, otacza nową błoną i w ten sposób staje się end osp o rą (ryc. 341 b). Po dojrzeniu spory błona komórki macierzystej zwykle zanika rozpływając YIę. Przy kiełkowaniu wyrasta ze spory nowa bakteria (ryc. 341 c). …read more

W poprzednich rozwazaniach zakladalismy, ze

Tuesday, September 18th, 2018

W poprzednich rozważaniach zakładaliśmy, że równowaga ogólna między produkcją i konsumpcją w gospodarce dyna- micznej nie jest zależna od wydajności pracy w dziale I wy- twarzającym środki produkcji (W l). Rozumowanie takie mo- że być słuszne jedynie przy założeniu, .że konsumenci nie kupują dóbr inwestycyjnych (co w zasadzie odpowiada wa- runkom gospodarki socjalistycznej) i że płaca realna (r) w obu działach jest stała. Jeśli natomiast wzrost wydajności w dzia- le I (LlW1) będzie wolniejszy niż wzrost płac realnych w dzia- le I (LIr I), wtedy przy pozostałych czynnikach nie zmienionych przyrost wydajności w dziale II musi być szybszy niż w dzia- le I (LlW2 > LlW1), gdyż inacze] nastąpi spadek stopy inwesty- cji. Natomiast przy założeniu, że wzrost płac realnych w dzia- le I równa się wzrostowi wydajności w tym dziale (Llrl = LlW I), stopa inwestycji pozostanie nie zmieniona. Przy rozpatrywaniu wpływu stopy inwestycji na warunki równowagi ogólnej, inwestycje (I) interesowały nas o tyle, O ile wiązało się z nimi zatrudnienie w dziale I (lI), czyli rozbudowa działu I wytwarzającego środki produkcji. …read more

Handel zagraniczny moze sie przyczyniac

Friday, September 14th, 2018

Handel zagraniczny może się przyczyniać do zwiększenia stopy inwestycji nie zmieniając wewnętrznej stopy akumu- lacji. Może tak być wtedy, gdy import jest większy niż eksport i gdy finansowany jest z nagromadzonych w po- przednim okresie środków płatniczych lub gdy jest kredyto- wany. Czasami umiejętne korzystanie z ujemnego bilansu handlu zagranicznego może być ważnym narzędziem w ogól- nej strategii wzrostu. Handel zagraniczny ma również wpływ na strukturę re- alizowanych inwestycji. Umożliwia – drogą importu nowo- czesnych urządzeń- – wyposażenie rozbudowywanego apa- ratu wytwórczego w nowoczesną technikę. …read more