Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Rozszerzenie lub likwidacja “waskich przekrojów”

Friday, September 21st, 2018

Rozszerzenie lub likwidacja “wąskich przekrojów” może nastąpić także przez handel zagraniczny, o czym pi- szemy w innym miejscu podręcznika. Znacznie trudniejszym do przezwyciężenia “wąskim prze- krojem” jest nie dostateczna baza surowcowa. W wielu kra- jach nie ma określonych bogactw naturalnych lub ze wzglę- dów klimatycznych nie wytwarza się pewnych surowców, rolniczych. W gospodarce zamkniętej (przy braku wymiany międzynarodowej) w większości krajów, które nie dyspo- nują własnymi zasobami szeregu podstawowych surowców, w ogóle nie byłaby możliwa produkcja dóbr oparta na tego . rodzaju surowcach .Również w krajach posiadających włas- ną bazę surowcową przyspieszenie tempa wzrostu produk- cji w’ pewnych gałęziach może się okazać niemożliwe ze względu na szczupłość tej bazy i konieczność jej rozbudo- wy. Z kolei wiadomo, że rozbudowa bazy surowcowej wy- maga inwestycji wysoce kapitałochłonnych. Ponadto inwes- tycje surowcowe cechuje długi cykl inwestycyjny (średnio 6 – 8 lat) i mogą one stanowić podstawę przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego dopiero w przysźłości. . Wśród czynników ograniczających możliwości przyspie- szenia tempa wzrostu gospodarczego istotne znaczenie może mieć niedostateczna produkcja rolnictwa. Rolnictwo bowiem jest zarówno głównym działem gospodarki narodowej za- opatrującym ludność w środki żywności, jak i dostawcą podstawowych surowców dla wielu gałęzi przemysłu (szcze- gólnie rolno-spożywczego). Powolne temie przyrostu produkcji rolnej ogranicza za- równo rozwój przemysłu konsumpcyjnego (dla którego jest ono bazą surowcową), jak i wpływa na możliwości wzrostu zatrudnienia. w dziale I wytwarzającym dobra inwestycyjne, które decydują o przyspieszeniu tempa wzrostu gospodar-. czego. Należy również dodać, że w naszych obecnych wa- runkach ze względu na istniejącą strukturę wydatków lud- ności produkcja rolna w decydującej mierze określa ogólne warunki spożycia i poziom płac realnych. Innym hamulcem tempa wzrostu gospodarczego mogą się również okazać, czynniki organizacyjne, które stanowią swo- iste “wąskie przekroje” wynikające z charakteru organizacji produkcji, organizacji pracy, organizacji planowania i za- rządzania, kwalifikacji kadr kierowniczych itp. [przypisy: , imprezy integracyjne, meble pracowniczne, blacha trapezowa ]