Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Przez pewien okres czasu rosliny wykonuja

Monday, February 26th, 2018

Przez pewien okres czasu rośliny wykonują jeszcze ruchy nie indukowane oczywiście bodź— cem świetlnym można je uważać za wynik następczego działania światła lub też za ruchy a u t o ń o mi czn e. Na udział autonomicznego składnika w tych ruchach wskazuje szczególnie moment rozpoczęcia ruchów liści fasoli hodowanych w ciemności i stałej temperaturze. Dla wy— wołania ruchów liści etiolowanej fasoli wystarczają nieznaczne wahnię— cia temperatury (1 0); raz wyzwolony ruch odbywa się rytmicznie dalej niezaleznie od pory dnia. Jest to rytm w przybliżeniu 12-godzinny, może jednak ulec skróceniu lub przedłużeniu zależnie od temperatury. W wa— runkach laboratoryjnych roślina ta nie wykazuje więc już zależności od dobowych zmian światła i ciemności. Obserwacje tego rodzaju przeprowadzone w sposób dokładny na nie— znacznej tylko liczbie roślin pozwalają przypuszczać, że ruchy nyktyna— styczne wbrew dawnym poglądom mają charakter a u ton o — m i c z n y. Czynniki zewnętrzne, przede wszystkim dobowy rytm światła i związane z nim periodyczne zmiany temperatury, wywierają tylko działanie regulujące, wskutek czego ruchy te na ogół zgodne są z rytmiką kosmiczną. Mechanizm ruchów nyktynastyczny Ch. Nie znamy dokładniej szczegółów procesów, które odbywają się wewnątrz rośliny autonomicznie i rytmicznie. W odniesieniu do mechanizmu opartego na zmianach turgoru stwierdzono, że istnieje szereg rczmaitych procesów metabolicznych, które mcgłyby być zwiąZane przyczynowo z mechanizmem ruchów. Wiemy, że staw liściowy Phaseolus, obiektu, na którym przeprowadzono dotychczas najdokładniejsze badania, wykazuje fizjologiczną grzbietobrzuszność. Komórki jego strony dolnej mają zawsze — zarówno w dzień, jak i w nocy — wyższą wartość o smo— ty cz n ą niż kcmÓrki strony górnej. U tej rośliny (w przeciwieństwie do innych organizmów roślinnych) grzbietobrzuszność ta jest indukowana przypuszczalnie przez silę ciężkości, ponieważ po odwróceniu rośliny odpowiednio się zmienia; zmianie ulega, także kierunek ruchów liści. [hasła pokrewne: , nieruchomości na wynajem, blaty granitowe, bezpieczeństwo rzeczy ]

W takich przypadkach wrazliwosc na

Saturday, February 24th, 2018

W takich przypadkach wrażliwość na bodziec świetlny umożliwia wyszukiwanie najbardziej dogodnych warunków świetlnych do fotosyntezy. Jeżeli naczynie napełnione wodą, w której znajdują się np. zielone wiciowce, Volv ocales lub pływki glonów, ustawimy na Oknie w jednostron— nie padającym świetle, wówczas po krótkim czasie dostrzec można nawet okiem nie uzbrojonym, że początkowo równomiemie rozmieszczone organizmy przesuwają się ku bardziej oświetlonej stronie i gromadzą się tam łopotaktycznie, Zbyt silne oświetlenie może spowodować zmianę foto— taksji dodatniej na ujemną; organizmy oddalają się wówczas od źródła światła. Zdolne do fotosyntezy bakterie purpurowe reagują wyłącznie fobicznie. Wycofują się one stale ze strefy zaciemnienia i wskutek tego można je zgromadzić na małym oświetlonym polu jak gdyby w pułapce. Do organizmów reagujących fototaktycznie, pozbawionych zdolności do fotosyntezy, można zaliczyć niektóre bezbarwne wiciowce oraz plazmodia śluzowców. W początkowych stadiach rozwoju śluźnie reagują fototaktycznie ujemnie, natomiast przy przejściu do fazy zarodnikowania przestawiają się, reagując fototaktycznie dodatnio. Na temat mechanizmu ruchów fototaktycznych wiadomo tylko, że percepcja bodźca przez organizmy obdarzone wiciami jest zwykle zlokalizowana w nasadzie wici. Niektóre z organizmów fototaktycznych mają plamkę oczną utworzoną z karotenoidów; substancjom tym można by więc przypisać pewną rolę w odbieraniu bodźca. W tym przypadku jednak gra przypuszczalnie rolę nie reakcja fotoche— miczna, związana z absorpcją Światła przez karotenoidy, gdyż krzywa spektralna reakcji fototaktycznej nie posiada maksimum w świetle niebieskofioletowym. Plamka oczna wywiera raczej zacieniające działanie na pewne partie plazmy wrażliwe na bodziec świetlny. Bakterie purpurowe pozbawione plamki ocznej reagują fototaktycznie na czerwoną, a nawet na podczerwoną część widma. [podobne: , nagrzewnice powietrza, szkoła jazdy Lublin, blaty granitowe ]