Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Przez pewien okres czasu rosliny wykonuja

Wednesday, September 26th, 2018

Przez pewien okres czasu rośliny wykonują jeszcze ruchy nie indukowane oczywiście bodź— cem świetlnym można je uważać za wynik następczego działania światła lub też za ruchy a u t o ń o mi czn e. Na udział autonomicznego składnika w tych ruchach wskazuje szczególnie moment rozpoczęcia ruchów liści fasoli hodowanych w ciemności i stałej temperaturze. Dla wy— wołania ruchów liści etiolowanej fasoli wystarczają nieznaczne wahnię— cia temperatury (1 0); raz wyzwolony ruch odbywa się rytmicznie dalej niezaleznie od pory dnia. Jest to rytm w przybliżeniu 12-godzinny, może jednak ulec skróceniu lub przedłużeniu zależnie od temperatury. W wa— runkach laboratoryjnych roślina ta nie wykazuje więc już zależności od dobowych zmian światła i ciemności. …read more

W takich przypadkach wrazliwosc na

Monday, September 24th, 2018

W takich przypadkach wrażliwość na bodziec świetlny umożliwia wyszukiwanie najbardziej dogodnych warunków świetlnych do fotosyntezy. Jeżeli naczynie napełnione wodą, w której znajdują się np. zielone wiciowce, Volv ocales lub pływki glonów, ustawimy na Oknie w jednostron— nie padającym świetle, wówczas po krótkim czasie dostrzec można nawet okiem nie uzbrojonym, że początkowo równomiemie rozmieszczone organizmy przesuwają się ku bardziej oświetlonej stronie i gromadzą się tam łopotaktycznie, Zbyt silne oświetlenie może spowodować zmianę foto— taksji dodatniej na ujemną; organizmy oddalają się wówczas od źródła światła. Zdolne do fotosyntezy bakterie purpurowe reagują wyłącznie fobicznie. Wycofują się one stale ze strefy zaciemnienia i wskutek tego można je zgromadzić na małym oświetlonym polu jak gdyby w pułapce. …read more

Wiekszosc bakterii zyje heterotroficznie, a

Saturday, September 22nd, 2018

Większość bakterii żyje heterotroficznie, a mianowicie sapr o fity c znie lub pasożytni czo, Pasożytnictwo bezqzgłędne jest jednak rzadkie, gdyż więkSzOŚĆ gatunków chorobotwórczych może rozmnażać się poza ciałem ludzkim lub zwierzęcym. Dlatego h od o w la bakterii na odpowiednich pożywkach (np. bulion z peptonem) zwykle nie nastręcza trudności. Na pożywce stałej bakterie tworzą często śluzowate, różnie wykształcone zgrupowania, „kolonie”, które są zwykle bezbarwne, rzadziej zabarwione wydzi elany m barwikiem; barwiki plazmaty c zne występują tylko u bakterii zielonych i purpurowych obdarzonych zdolnością do fotosyntezy. Za pomocą en z y m ów bakterie wywołują • daleko idący rozkład odżywczego podłoża (psucie się, gnicie), a formy chorobotwórcze na ogół wydzielają trujące toks y n y. …read more

Zakladajac, ze zatrudnienie w dziale

Tuesday, September 18th, 2018

Zakładając, że zatrudnienie w dziale II (Z,) jest stałe, wiel- kość nadwyżki środków końsumpcji przęznaczonej dla dzia- łu 1 (a więc ,i możliwość wzrostu ,zatrudnienia w dziale l) byłaby określona’ przez wydajność pracy w dziale II (W), wysokość płacy -realnej (r). Jeśli wydajność pracy w dzia- le II (W z) wzrośnie, to przy stałej płacy realnej stosunek Wz wzrośnie. Oznaczać to będzie wzrost, wielkości nadwyżki środków konsumpcji przeznaczonej dla działu I, a więc i mo- źliwość wzrostu zatrudnienia w tym dziale, a co za tym idzie – możliwość przyspieszenia tempa wzrostu gospodar- czego. Jeśli natomiast wzrośnie płaca realna, to przy sta- łej wydajności w dziale II stosunek spadnie, a więc wielkość nadwyżki środków konsumpcji przeznaczonej dla działu I zmaleje,” co przy stałym zatrudnieniu w dziale l spowoduje spadek płac realnych na jednego zatrudnionego. Widzimy więc, że istnieje ścisła zależność między wydaj- nośclą w dziale, II i ,płacami realnymi w obu działach moż- liwością przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Wzrost zatrudnienia w dziale I (L1ZI) przy założeniu stałych płac realnych może. się odbywać tylko wtedy, gdy towarzyszy mu wzrost zatrudJlienia w dziale II (przy stałej wydajności) lub wtedy, gdy wzrośnie wydajność w dziale II. Jeśli przy- rost zatrudnienia w dziale I (L1ZI) będzie szybszy niż przy- ros t nadwyżki środków konsumpcji (zarówno z tytułu przy- rostu zatrudnienia LlZJ, jak i przyrostu wydajności LlW I w dziale II), doprowadzi to do spadku płac realnych, co na dłuższą metę może się stać hamulcem wzrostu wydajności pracy społecznej i spowodować obniżenie tempa wzrostu go- spodarczego. Wynika z tego, że możliwości wzrostu zatrud- nienia w dziale I są ograniczone przez zatrudnienie i wy- dajność w dziale II oraz przez wysokość. płac realnych w obu działach. [podobne: , uprawnienia sep, blaty granitowe, obieg dokumentów ]