Posts Tagged ‘Budowa domu’

Przy tym przewaga popytu nad

Thursday, September 20th, 2018

Przy tym przewaga popytu nad podażą wywołuje zjawiska inflacyjne, wzrost cen i spadek wartości pieniądza, brak towarów w sklepach, kolejki; rozwija się “czarny rynek” i spekulacja. W kon- sekwencji zjawiska te prowadzą do wzrostu kosztów utrzy- mania, spadku płac realnych lub obniżenia tempa ich wzrostu. Przewaga podaży nad popytem natomiast prowadzi do zamrożenia nakładów pracy społecznej uwięzionej w nad- miernej ilości wytworzonych towarów, do zwolnienia szyb- kości obrotu środków, nadmiernego wzrostu zapasów w prze- myśle i w handlu, co przy towarach łatwo psujących się lub sezonowych prowadzi do marnotrawstwa, niepełnego wyko- rzystania mocy produkcyjnych i zmniejszenia efektywności gospodarowania. Zachwianie równowagi ogólnej jest -więc niekorzystne w obu przypadkach, chociaż jej skutki dla konsumenta będą różne. Przewaga• podaży nad popytem stwarza konsumentowi większe możliwości wyboru. ułatwia dokonywanie zakupów, przeciwdziała wzrostowi cen i ko- sztów utrzymania. Obok rownowagi ogolnej w gospodarce socjalistycznej występuje również problem równowagi cząstkowej. Równo- waga cząstkowa polega na zrównoważeniu popytu i podaży na poszczególne dobra lub grupy dóbr rynkowych. O ile do zachowania ogólnej równowagi rynkowej niezbędne jest zrównoważenie globalnej podaży (sumy cen towarów i usług) z globalnym efektywnym popytem (sumą dochodów pie- niężnych ludności pomniejszoną o oszczędności, podatki i opłaty na rzecz skarbu państwa), o tyle do zachowania równowagi cząstkowej potrzebne jest zrównoważenie struk- tury podaży ze strukturą popytu (przy stałych cenach). Struktura podaży zależy przede wszystkim od struktury aparatu wytwórczego. Zmiana struktury podaży wymaga przestawienia mocy produkcyjnej lub budowy nowych obiektów, a może, również nastąpić przez zmianę struktury importu i eksportu. Zmiana struktury popytu może nastą- pić przede wszystkim przez zmianę struktury cen (pod- wyżka cen artykułów, których podaż jest niedostateczna łub niepożądana i obniżka cen artykułów, których podaż jest nadmierna lub szczególnie’ pożądana), a również przez zmianę dochodów poszczególnych grup konsumentów, zmia- ny mody, gustów, upodobań itp . [więcej w: , tłumaczenia przysięgłe, projektowanie ogrodów, Budowa domu ]

Wzrost wydajnosci w dziale II

Tuesday, September 18th, 2018

Wzrost wydajności w dziale II szybszy niż wzrost płac realnych stwarza dodatkowe nadwyżki środków kon- sumpcji, które mogą być wykorzystane do dodatkowego zwiększenia zatrudnienia i wydajności pracy w dziale I, a tym samym do przyspieszenia tempa: wzrostu gospodar- czego bez naruszania ogólnej równowagi rynkowej: Nato- miast wzrost płac realnych szybszy niż; wzrost wydajności prowadzi do zaniku inwestycji, kurczenia się rozmiarów zatrudnienia i produkcji działu I, do ‘osłabienia tempa wzro- stu gospodarczego, a w przyszłości do spadku płac realnych i zachwiania ogólnej równowagi rynkowej. Z powyższych rozważań wynika, że możliwości inwestycyjne gospodarki narodowej zależą od dwóch czynników: rozmiarów dochodu narodowego i tempa jego wzrostu oraz od podziału dochodu narodowego na część inwestowaną i konsumowaną (od stopy inwestycji i stopy konsumpcji). Przy tym dynamika stopy inwestycji zależna jest od kształtowania się wydajności pracy w dziale II i kształtowania się płac realnych. Jeśli wzrost wydajności pracy będzie równał się przyro- stowi płac realnych (LlWJ = LIr), to stopa inwestycji (i,) po- zostanie nie zmieniona, a więc i tempo wzrostu dochodu na- rodowego – przy założeniu pozostałych czynników nie zmie- nionych – będzie stałe. Jeśli przyrost wydajności będzie szybszy od przyrostu płac realnych (LlW 2 > LIr), to stopa in- westycji będzie rosła, a więc i tempo wzrostu dochodu na- W• rodowego zostanie przyspieszone (stosunek 2. będzie wzra- stał, a więc powstanie różnica między LlW 2 i LIr, która może być przeznaczona na 111). Jeśli natomiast przyrost wydajno- ści będzie mniejszy od przyrostu płac realnych (LlW 2 < LIr), to stopa inwestycji będzie malała. Spadek stopy inwestycji przy pozostałych czynnikach nie zmienionych spowoduje spa- dek tempa wzrostu dochodu narodowego. Wzrost płac real- nych szybszy niż wzrost wydajności pracy społecznej, przy założeniu zrównoważenia bilansu handlu zagranicznego, bę- dzie prowadził do zaniku inwestycji i spadku .ternpa wzrostu dochodu narodowego. [przypisy: , Budowa domu, giełda tworzyw sztucznych, olejek cbd ]