Posts Tagged ‘centralne odkurzacze’

Czynnikiem w znaczym stopniu uniemozliwiajacym

Wednesday, February 21st, 2018

Czynnikiem w znaczym stopniu uniemożliwiającym przy- spieszenie tempa wzrostu gospodarczego jest struktura rze- czowa produktu społecznego i struktura istniejącego apa- ratu wytwórczego. Spowodowane przez nie ograniczenia wzrostu gospodarczego występują szczególnie w zakresie dóbr inwestycyjnych, surowców i materiałów, a także pro- duktów rolno-spożywczych. Zmiana istniejącej struktury produkcji jest trudna, ponieważ znaczna część aparatu wy- twórczego nie jest elastyczna i nie można jej przestawić na . inne rodzaje produkcji, natomiast rozbudowa aparatu wy- twórczego wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych i długiego czasu, a w pewnych dziedzinach jest wręcz nie- możliwa (np. ze względu na istniejące warunki naturalne). Jeśli podzielimy istniejący aparat wytwórczy na trzy czę- ści: część pierwszą, która jest przystosowana do wytwarza- nia tylko dóbr inwestycyjnych, część drugą, która jest przy- stosowana do wytwarzania tylko środków konsumpcyjnych i część trzecią, która może produkować zarówno dobra in- westycyjne, jak i środki konsumpcji, to elastyczność prze- stawiania aparatu wytwórczego będzie zależała od udziału tej trzeciej części aparatu wytwórczego w ogólnych zdol- nościach produkcyjnych majątku trwałego II. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego wymaga jednak nie tylko zwiększenia globalnej produkcji dóbr inwestycyjnych, lecz czasem także zmiany struktury tych dóbr. Jeśli struk- tura istniejącego aparatu wytwórczego oraz struktura dóbr inwestycyjnych nie odpowiada zapotrzebowaniu na te do- bra, powstają wtedy w gospodarce narodowej tzw. “wąskie przekroje” Są ,to takie odcinki .produkcji, których maksy- malne zdolności produkcyjne określają wielkość produkcji w danej gałęzi lub W całej gospodarce narodowej. Zbyt mała zdolność produkcyjna na jednym odcinku produkcji (np. wielkich pieców hutniczych) uniemożliwia zwiększenie produkcji na innych odcinkach, mimo że tam istnieją te- zerwy w mocach produkcyjnych (np. przemysł metalowy). Takie “wąskie przekroje” można zazwyczaj rozszerzyć przez dodatkowe nakłady inwestycyjne .I!a tych odcinkach, gdzie występują. Inwestycje te z reguły są bardzo korzystne (mimo że powodują czasowe zmniejszenie udziału konsump- cji w dochodzie narodowym), ponieważ stwarzają warunki wzrostu produkcji w wielu innych gałęziach i umożliwiają pełniejsze wykorzystanie aparatu wytwórczego w skali o wiele szerszej niż przedsiębiorstwo lub gałąź, których do- tyczą. [patrz też: , olej kokosowy, centralne odkurzacze, sala szkoleniowa ]

W poprzednich rozwazaniach zakladalismy, ze

Sunday, February 18th, 2018

W poprzednich rozważaniach zakładaliśmy, że równowaga ogólna między produkcją i konsumpcją w gospodarce dyna- micznej nie jest zależna od wydajności pracy w dziale I wy- twarzającym środki produkcji (W l). Rozumowanie takie mo- że być słuszne jedynie przy założeniu, .że konsumenci nie kupują dóbr inwestycyjnych (co w zasadzie odpowiada wa- runkom gospodarki socjalistycznej) i że płaca realna (r) w obu działach jest stała. Jeśli natomiast wzrost wydajności w dzia- le I (LlW1) będzie wolniejszy niż wzrost płac realnych w dzia- le I (LIr I), wtedy przy pozostałych czynnikach nie zmienionych przyrost wydajności w dziale II musi być szybszy niż w dzia- le I (LlW2 > LlW1), gdyż inacze] nastąpi spadek stopy inwesty- cji. Natomiast przy założeniu, że wzrost płac realnych w dzia- le I równa się wzrostowi wydajności w tym dziale (Llrl = LlW I), stopa inwestycji pozostanie nie zmieniona. Przy rozpatrywaniu wpływu stopy inwestycji na warunki równowagi ogólnej, inwestycje (I) interesowały nas o tyle, O ile wiązało się z nimi zatrudnienie w dziale I (lI), czyli rozbudowa działu I wytwarzającego środki produkcji. W tym pierwszym okresie (rozbudowa) dział I nie wytwarza pro- dukcji, a jedynie pochłania środki inwestycyjne (II) i siłę roboczą (ZI) W drugim okresie, gdy zostaną oddane do użyt- ku obiekty inwestycyjne zbudowane w okresie pierwszym, gdy zaczną one wytwarzać dobra inwestycyjne dla obu dzia- łów, gdy staną się podstawą przyrostu zatrudnienia i przy- rostu wydajności w obu działach (a więc i wzrostu produktu społecznego i dochodu narodowego), dopiero wtedy ujawnia się ekonomiczny sens wysiłku inwestycyjnego, który polegał na wyrzeczeniu się części bieżącej konsumpcji w pierwszym okresie (por. rozdz.11) na rzecz inwestycji, czyli na rzecz przyszłej konsumpcji. [podobne: , elewacje drewniane, centralne odkurzacze, biuro wirtualne ]