Posts Tagged ‘dmuchańce’

Badania wieloletnich trendów zmian cen

Sunday, September 16th, 2018

Badania wieloletnich trendów zmian cen artykułów rolno-spożywczych i cen artykułów przemysłowych wskazują na to, że terms oj trade są naj- częściej korzystniejsze dla krajów uprzemysłowionych, doj- rzałych ekonomicznie, o rozbudowanej produkcji artykułów przemysłowych, biorących aktywny udział w międzynarodo- wej specjalizacji produkcji. Ważną rolę w kształtowaniu się pozycji na rynkach za- granicznych, a tym samym w kształtowaniu się. cen reali- zowanych, ma uczestniczenie danego kraju w różnego ro- dzaju organizacjach międzynarodowych ustalających “re- guły gry” we wzajemnych stosunkach handlowych. Polska, mając to na uwadze, aktywnie działa w wielu takich orga- nizacjach. 3. Korzyści handlu zagranicznego związane z warunkami produkcji . Korzyści wymiany międzynarodowej mogą się realizować przez korzystny układ cen, a więc korzystne terms oj trade. Głównym źródłem powstawania tych korzyści są pomyślne warunki produkcji, prawidłowy wybór specjalizacji produk- cji zapewniający efektywny udział w międzynarodowym po- dziale pracy.’ Pełne przedstawienie opłacalności handlu za- granicznego wymaga wszechstronniejszej analizy nie tylko samych terms ot trade. Zasady racjonalnego uczestniczenia w międzynarodowym podziale pracy można wytłumaczyć w oparciu o teorię ko- sztów komparatywnych sformułowaną przez D. Ricarda. Zaznaczyć trzeba jednak, że koszty komparatywne nie są jedyną podstawą w rachunku określającym wybór w eks- porcie i imporcie. Na taki wybór wpływa niezmiernie dużo czynników, o czym już wcześniej ‘wspominaliśmy. Teoria kosztów komparatywnych pozwala jednak zorien- tować się, jak powstają korzyści z handlu zagranicznego okre- ślone przez. warunki produkcji niezależnie od wpływu innych czynników. Problem ten jest tu przedstawiony za pomocą uproszczonego modelu. Założenia takiego modelu są następujące: 1) doskonała przenośność czynników produkcji z gałęzi do gałęzi i brak przenośności poza granice kraju; 2) doskonała konkurencja; 3) pełne zatrudnienie; 4) niezmienność warunków produkcji wpływających na różnice w kosztach wytwarzania; 5) rozpa- truje się dwa kraje (Austrię i Polskę) i dwa dobra (Y – arty- kuł przemysłowy i W – artykuł żywnościowy); 6) jedynym czynnikiem- produkcji jest praca; zasoby jej w obu krajach są jednakowe i wynoszą 1500 jednostek . [podobne: , dmuchańce, klimatyzatory przenośne, szkoła jazdy Lublin ]

Handel zagraniczny moze sie przyczyniac

Friday, September 14th, 2018

Handel zagraniczny może się przyczyniać do zwiększenia stopy inwestycji nie zmieniając wewnętrznej stopy akumu- lacji. Może tak być wtedy, gdy import jest większy niż eksport i gdy finansowany jest z nagromadzonych w po- przednim okresie środków płatniczych lub gdy jest kredyto- wany. Czasami umiejętne korzystanie z ujemnego bilansu handlu zagranicznego może być ważnym narzędziem w ogól- nej strategii wzrostu. Handel zagraniczny ma również wpływ na strukturę re- alizowanych inwestycji. Umożliwia – drogą importu nowo- czesnych urządzeń- – wyposażenie rozbudowywanego apa- ratu wytwórczego w nowoczesną technikę. …read more