Posts Tagged ‘Drabiny magazynowe’

W naszym przykladzie, kiedy wydajnosc

Wednesday, September 19th, 2018

W naszym przykładzie, kiedy wydajność w dziale II równa się 2r, Zl = Zzo(2-1), czyli Zl = Zz, to zatrudnienie w dziale I i II będzie jednakowe. Jeśli natomiast Wz> 2r, to – > 2, a Zl>ZZ, to zatrud- nienie w dziale I może być większe niż w dziale II. Oznacza to możliwość przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego bez naruszania warunków równowagi ogólnej na rynku dóbr kan- sumpcyjnych. Wzrost zatrudnienia w dziale l, a co za tym idzie wzrost popytu na dobra konsumpcyjne, może być zrealizowany na skutek wzrostu wydajności pracy w dziale II wytwarzającym środki kon- sumpcji dla obu. działów. Z powyższych rozważań wynika, że zatrudnienie w dzia- ie I (Zl) z punktu widzenia równowagi ogólnej określone będzie trzema wielkościami: 1) Zz – zatrudnieniem w dziale II wytwarzającym środ- ki konsumpcji dla obu działów; . 2) W z – wydajnością pracy na jednego zatrudnionego’ w dziale II; 3) r – wysokością średniej płacy realnej, czyli płacy real- nej na jednego zatrudnionego w obu działach Przy założeniu, że wydajność pracy w dziale II (W z) i płace realne (r) w obu działach są stałe, zatrudnienie w dziale I (Z’I) będzie wprost proporcjonalne do zatrudnienia w dziale I (Zz), to znaczy, że wzrost zatrudnienia w dziale l (LIZ), a więc i wzrost’ rozmiarów produkcji działu l (LII), będzie możliwy jedynie wtedy, gdy będzie mu towarzyszyć odpowiedni (pro- porcjonalny) wzrost zatrudnienia w dziale II (LIZ,), tj. L11 = L1Z,. Oznacza to, że przy braku wzrostu wydajności pracy w dziale II przyspieszenie wzrostu gospodarczego bez naru- szania warunków równowagi rynkowej musi iść. w parze ze wzrostem zatrudnienia w dziale II’ wytwarzającym środki konsumpcji dla obu działów. [więcej w: , Drabiny magazynowe, dezynsekcja warszawa, paralotnie kurs ]

Oprócz wskaznika wolumen owego w

Sunday, September 16th, 2018

Oprócz wskaźnika wolumen owego w celu analizy opłacal- ności handlu zagranicznego ustala się wskaźnik cenowy terms ot trade: Jeśli przez pel oraz Ps, oznaczymy średnie cenyza- graniczne towarów eksportowych w badanym okresie 1 i w okresie O, a przez pll oraz plo średnie ceny płacone za granicą za towary importowane w badanym okresie 1 i w okresie O, to można dla badanego okresu obliczyć wskaźnik cenowy terms oj trade. Dynamika cen uzyskiwanych za towary eksportowane, (ce- ny realizowane) i dynamika cen płaconych za towary. impor- towane określa korzystność lub niekorzystność handlu zagra- nicznego, Przy wzroście cen płaconych za import wolumen tego importu będzie mniejszy, jeśli ceny i wolumen eksportu pozostały bez zmian. Korzystne dla danego kraju terms oj trade występują wówczas, kiedy wskaźnik Tot. .Wówczas ceny towarów eksportowanych rosną szybciej niż ceny towa- rów importowanych lub jeśli przy danych cenach następuje spadek cen impotru, wolumen importu rośnie. …read more