Posts Tagged ‘felgi stalowe’

Oba te kierunki zmian wzajemnie

Monday, September 17th, 2018

Oba te kierunki zmian wzajemnie się warunkowały. Zmiany w kierunkach geograficznych eksportu w ramach krajów socjalistycznych dawały szanse wzrostu udziału w eksporcie maszyn i urządzeń oraz artykułów przemysłowych, a zmiany w strukturze towarowej pozwalały na wyższe tem- po obrotów i na nawiązanie intensywnych kontaktów handlo- wych z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. Zmiany struktury towarowej były wyrazem głębokich przeobrażeń, jakie zachodziły w gospodarce pod wpływem procesów uprze- mysłowienia. 2. Korzyści związane z warunkami wymiany Wartość wszystkich transakcji w handlu zagranicznym wy- licza się za pomocą cen, co wprowadza wiele komplikacji do porównań, ponieważ ceny w danym kraju są często nie- zależne od cen światowych (dotyczy to zwłaszcza krajów socjalistycznych). …read more

Zasada ta lezy równiez u

Thursday, September 13th, 2018

Zasada ta leży również u podstaw. budowy kolejnych planów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ujęcie takie pozwa- la na uniknięcie rozbieżności w poziomach realizacji celów społecznych i zadań gospodarczych, jaka niekiedy występo- wała w przeszłości. Polityka społeczna to taka działalność państwa (i jego orga- nów), która tworzy optymalne warunki wykorzystania zaso- bów siły roboczej, dochodu narodowego, majątku narodowego i bogactw naturalnych w celu podniesienia poziomu życia lud- ności. Ogólnym założeniem polityki społecznej państwa socja- listycznego jest przy tym stały wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych, zapewnienie korzyst- nych przemian w strukturze konsumpcji oraz właściwych stosunków i warunków pracy i wypoczynku ludności. Polity- ka społeczna wytycza optymalne relacje między produkcją i konsumpcją, określa długo- i krótkokresowe cele rozwoju społeczno-ekonomicznego. Stwarzaniem materialnych warun- ków realizacji tych celów zajmuje się polityka gospodarcza, będąca wyspecjalizowaną dziedziną polityki społecznej. Polityka gospodarcza, opierając się na wykorzystaniu praw ekonomicznych, polega na określaniu celów gospodarczych (ogólnych i cząstkowych) ‘oraz metod i środków ich realiza- cji w interesie klasy zajmującej dominującą pozycję w da- nym społeczeństwie. Założenia polityki gospodarczej w okre- sie budowy socjalizmu inspiruje partia klasy robotniczej re- prezentująca interesy postępowych sił całego społeczeństwa. Celem polityki gospodarczej państwa socjalistycznego w okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu jest zapewnienie zwycięstwa socjalistycznych stosunków pro- dukcji w całej gospodarce, stworzenie warunków szybkiego rozwoju gospodarczego jako materialnej podstawy wzrostu, konsumpcji indywidualnej i zbiorowej społeczeństwa. Po zbu- dowaniu socjalizmu celem polityki’ ekonomicznej będzie za- gwarantowanie warunków umożliwiających stworzenie ma- terialno-technicznej bazy komunizmu. W socjalizmie formami realizacji założeń polityki gospo- darczej są: planowanie i zarządzanie gospodarką narodową oraz prawodawstwo gospodarcze. Między polityką gospodar- czą, planowaniem i zarządzaniem gospodarką narodową ist- nieje ścisła współzależność. [patrz też: , felgi stalowe, regały półkowe, drukarnia cyfrowa ]