Posts Tagged ‘foteliki samochodowe’

Równowaga ekonomiczna ogólna i czastkowa

Thursday, September 20th, 2018

Równowaga ekonomiczna ogólna i cząstkowa Utrzymanie równowagi ekonomicznej jest niezbędnym wa- runkiem harmonijnego przebiegu procesu reprodukcji. Wy- twarzenie dóbr i usług ma sens gospodarczy tylko wtedy, kiedy te dobra i usługi znajdują nabywców i służą zaspo- kojeniu ich potrzeb. W gospodarce socjalistycznej, która jest gospodarką towarową znaczna część wytwarzanych dóbr i usług (w tym wszystkie środki konsumpcji) jest .sprzeda- wana i kupowana na rynku. Rynek środków konsumpcji znajduje się w stanie równowagi wtedy, gdy kupno i sprze- daż dóbr i-usług konsumpcyjnych odbywa się bez zakłóceń, tj. gdy przekształcanie pieniądza w towar i towar w pie- niądz nie natrafia na żadne przeszkody. Przez pojęcie ogólnej równowagi rynkowej rozumiemy stan dostosowania ogólnych rozmiarów podaży do ogólnych rozmiarów efektywnego popytu w zakresie dóbr i usług rynkowa nabywanych przez ludność, w którym nie występuje ani konieczność obniżenia dynamiki dochodów realnych ludności przez podniesienie ogólnego poziomu cen, ani konieczność gromadzenia ponadplanowych zapasów środków’ konsump- cji IB. O ogólnej równowadze rynkowej decydują trzy czynniki: , , podaż, popyt i ceny. Równowagę rynkową można rozpatry- wać przy założeniu cen stałych, rosnących i malejących. Charakterystyczną cechą gospodarki socjalistycznej jest utrzymywanie cen stałych przez dłuższy okres. Stabilizacja cen ma istotne znaczenie dla kształtowania się realnych do- chodów ludności i zainteresowania pracowników we wzroś- cie wydajności pracy. W praktyce ceny, ulegają zmianom, w gospodarce socjalistycznej’ zmiany cen dokonywane są jednak w sposób planowy. 1. Przez równowagę rynkową będziemy więc rozumieli takie do- stosowanie podaży do efektywnego popytu na dobra i usługi na- bywane przez ludność. przy którym: 1) nie występuje wzrost ogól- nego poziomu cen, bez odpowiedniej podwyżki dochodów; 2) cały efektywny popyt może być zaspokojony z bieżącej produkcji oraz z nagromadzonych rezerw; 3) nie tworzą się ntezamterzone (ponadpla- nowe) zapasy. których nie można upłynnić przez obniżkę cen. [patrz też: , szamba betonowe, kurs prawa jazdy, foteliki samochodowe ]

Równiez czesc towarów kupowa- nych

Wednesday, September 19th, 2018

Również część towarów kupowa- nych w handlu uspołecznionym znajdzie się na “czarnym rynku” i będzie sprzedawana po wyższych cenach. Prze- waga popytu nad podażą będzie zachęcała’ producentów (również w gospodarce uspołecznionej) do zwiększania roz- miarów produkcji kosztem pogorszenia jakości, co nawet przy stałych cenach będzie oznaczać spadek siły nabywczej pieniądza i spadek płac realnych, W przypadku niektórych grup społecznych (szczególnie niżej zarabiających) spadek płac może być zrekompensowany przez podwyżkę płac no- minalnych. Nie można jednak tego środka zastosować do ogółu zatrudnionych, ponieważ w sytuacji inflacyjnej pod- niesienie płac nominalnych ogółu pracujących, nawet gdyby ta podwyżka była większa niż wzrost cen, nie spowoduje faktycznego wzrostu poziomu życiowego ludności (ściślej – płac realnych). Podniesienie stopy życiowej dzięki podwyżce płac nominalnych nastąpi jedynie wtedy, gdy wraz z tą podwyżką zwiększy się podaż dóbr konsumpcyjnych, czego l dowodzą ostatriie nasze doświadczenia. Jeżeli w sytuacji inflacyjnej następuje podwyżka płac dla najniżej zarabiających, to w wyniku takiej operacji dochodzi do redystrybucji dochodu narodowego na korzyść tych grup’ społecznych kosztem innych, które takiej podwyżki nie otrzymały. Zmniejszenie lub zlikwidowanie luki inflacyjnej i przy- wrócenie równowagi rynkowej powinno być osiągnięte przez zwiększenie podaży środków konsumpcji, przede wszystkim w drodze wzrostu. wydajności pracy w dziale II, a w krót- kich . okresach w drodze wzrostu importu i ograniczenia eksportu tych dóbr. Taką politykę realizuje nasza Partia począwszy od 1971 r. Równowaga ekonomiczna a wzrost gospodarczy Równowaga ekonomiczna a płace realne Równowaga ogólna jest ściśle związana z kształtowaniem się płac realnych Ił. Analiza warunków równowagi gospodarczej przy założeniu niezmiennych w danym okresie płac realnych wymaga przekształcenia podstawowej proporcji VI = Al + M l’ która stanowi warunek równowagi ogólnej. Al + V l to fun- dusz inwestycji brutto w dziale II. [więcej w: , obróbka miedzi, szamba ekologiczne, foteliki samochodowe ]