Posts Tagged ‘gabloty aluminiowe’

Powstanie luki inflacyjnej zmusza panstwo

Wednesday, September 19th, 2018

Powstanie luki inflacyjnej zmusza państwo do podjęcia przedsięwzięć zmierzających do przywrócenia równowagi rynkowej. Państwo powinno przede wszystkim zmierzać do odpowiedniego wzrostu podaży środków konsumpcji, co można osiągnąć przez zwiększenie produkcji lub zmiany w strukturze handlu zagranicznego. Przy pełnym zatrud- nieniu i braku rezerw mocy produkcyjnych wzrost pro- dukcji środków konsumpcji może nastąpić wskutek wzro- stu wydajności pracy lub przestawienia części urządzeń wytwarzających środki produkcji na wytwarzanie trwałych środków konsumpcji, a w długich okresach przez nowe in- westycje w dziale II. Przy istnieniu rezerw w mocach pro- dukcyjnych działu II wzrost produkcji może nastąpić sto- sunkowo łatwo dzięki zwiększeniu funduszu płac (na po- krycie przyrostu zatrudnienia i przyrostu wydajności) i za- opatrzenia surowcowego. Wzrost podażyśrodków konsumpcji na rynku krajowym można osiągnąć również przez zmniejszenie ich eksportu lub zwiększenie importu. …read more

Na przyklad w analizowanym przypadku

Sunday, September 16th, 2018

Na przykład w analizowanym przypadku koszt komparatywny (w stosunku do innego’ krajowego dobra) wyprodukowania dobra Y jest w Polsce większy niż dobra W. Oznacza to, że każde zwolnienie pracy zastosowanej przy produkcji dobra Y i przeniesienie jej do produkcji dobra W pozwoliłoby wytworzyć 1,5 jednostki dobra W. Takie relacje nakładów poniesionych na jedno dobro i nakładów na drugie dobro (gdyby oba miały być wytwarzane w kraju) można mierzyć stopątransformacji 2. Niech Z oznacza pracę jako czynnik produkcji, PI – wielkość pro- dukcji towaru Y, Pz – wielkość produkcji towaru W, al – tech- niczny współczynnik produkcji (jednostkowy nakład czynnika Z na produkcję towaru• Y), U2 – [ednostkowy nakład czynnika Z na pro- dukcję towaru W. Tangens (1.1 oznacza stopę transformacji czynnika Z na produkcję to- waru W. W analizowanym przykładzie stopy transformacji odpo- wiadają wartościom wymiennym krajowym (jeśli produkcja realizuje się według wartości) i w Polsce <11 > l, bo jednostkowy nakład czynnika Z na jednostkę dobra Y jest większy (wynosi 15) niż na produkcję dobra W (wynosi 10). [hasła pokrewne: , pompy ciepła, gabloty aluminiowe, prawo jazdy kat a Lublin ]