Posts Tagged ‘giełda tworzyw sztucznych’

Wzrost wydajnosci w dziale II

Tuesday, September 18th, 2018

Wzrost wydajności w dziale II szybszy niż wzrost płac realnych stwarza dodatkowe nadwyżki środków kon- sumpcji, które mogą być wykorzystane do dodatkowego zwiększenia zatrudnienia i wydajności pracy w dziale I, a tym samym do przyspieszenia tempa: wzrostu gospodar- czego bez naruszania ogólnej równowagi rynkowej: Nato- miast wzrost płac realnych szybszy niż; wzrost wydajności prowadzi do zaniku inwestycji, kurczenia się rozmiarów zatrudnienia i produkcji działu I, do ‘osłabienia tempa wzro- stu gospodarczego, a w przyszłości do spadku płac realnych i zachwiania ogólnej równowagi rynkowej. Z powyższych rozważań wynika, że możliwości inwestycyjne gospodarki narodowej zależą od dwóch czynników: rozmiarów dochodu narodowego i tempa jego wzrostu oraz od podziału dochodu narodowego na część inwestowaną i konsumowaną (od stopy inwestycji i stopy konsumpcji). Przy tym dynamika stopy inwestycji zależna jest od kształtowania się wydajności pracy w dziale II i kształtowania się płac realnych. Jeśli wzrost wydajności pracy będzie równał się przyro- stowi płac realnych (LlWJ = LIr), to stopa inwestycji (i,) po- zostanie nie zmieniona, a więc i tempo wzrostu dochodu na- rodowego – przy założeniu pozostałych czynników nie zmie- nionych – będzie stałe. Jeśli przyrost wydajności będzie szybszy od przyrostu płac realnych (LlW 2 > LIr), to stopa in- westycji będzie rosła, a więc i tempo wzrostu dochodu na- W• rodowego zostanie przyspieszone (stosunek 2. będzie wzra- stał, a więc powstanie różnica między LlW 2 i LIr, która może być przeznaczona na 111). Jeśli natomiast przyrost wydajno- ści będzie mniejszy od przyrostu płac realnych (LlW 2 < LIr), to stopa inwestycji będzie malała. Spadek stopy inwestycji przy pozostałych czynnikach nie zmienionych spowoduje spa- dek tempa wzrostu dochodu narodowego. Wzrost płac real- nych szybszy niż wzrost wydajności pracy społecznej, przy założeniu zrównoważenia bilansu handlu zagranicznego, bę- dzie prowadził do zaniku inwestycji i spadku .ternpa wzrostu dochodu narodowego. [przypisy: , Budowa domu, giełda tworzyw sztucznych, olejek cbd ]

W tych warunkach korzystne dla

Saturday, September 15th, 2018

W tych warunkach korzystne dla na- nego kraju jest przestawienie produkcji z dobra Y na dobro W. Po- nieważ Austrii jest obojętne, w wytwarzaniu jakiego produktu będzie się specjalizować, przyjmijmy, że zdecyduje się na dobro Y. W re- żultacie nastąpi specjalizacja Polski w produkcji dobra W. Polska po przeniesieniu całego zasobu czynnika Z do produkcji dobra W wyprodukuje 150 jego jednostek i wytworzy 60 jednostek nadwyżki eksportowej. Austria będzie więc mogła, importując w tych rozmiarach dobro W, zrezygnować z produkcji u siebie 60 jed- .nostek dobra W, a zwiększyć o tyle samo (bo stopa transformacji równa się l) produkcję dobra Y. W rezultacie, po wymianie, wiel- kości produkcji na krzywych możliwości (na rys. 23 krzywa dla Pol- ski A’ B, oraz dla Austrii AB) przesuną się w przypadku Austrii z punktu’ F o do F t, .a w przypadku Polski z F do F;. Produkcja światowa (obu partnerów) wyniesie po wymianie y = 120 i przesunie się ż punktu F de F . Korzyść wynikająca z podziału pracy wynie- sie 20 jednostek dobra Y. Przedstawiona analiza dotyczy takich warunków produk- cji, w których odpowiednie wykorzystanie zasobów w wy- niku podziału pracy, tj. skierowanie czynnika produkcji (w tym przypadku Z) do dziedziny o niższych kosztach kom- paratywnych pozwoliło osiągnąć komparatywne korzyści. Korzyści te, jak wykazano, są wynikiem specjalizacji. Roz- dział tych korzyści dokonuje się przez mechanizm cen na rynku światowym, co znajdzie wyraz w odpowiednim kształ- towaniu się cenowych terras oj trade. W pierwszym przy- bliżeniu można np. wskazać, że jeśli Polska oferuje dobro W po ‘cenie 0,93 (cena w kraju przed wymianą wynosiła 0,66), to osiągnie korzyści. [więcej w: , giełda tworzyw sztucznych, hydraulika przemysłowa, odzież robocza ]