Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Róznego rodzaju’ “waskie przekroje” (nie

Friday, September 21st, 2018

Różnego rodzaju’ “wąskie przekroje” (nie o wszystkich mówiliśmy), wynikające zarówno, Ż określonej struktury aparatu wytwórczego, jak i z nie dostatecznej bazy surow- cowej, słabego tempa wzrostu produkcji rolniczej itp., unie- możliwiają przyspieszenie wzrostu gospodarczego bez do- datkowych nakładów inwestycyjnych lub bez zmiany struk- tury podaży drogą wymiany międzynarodowe], W wielu dziedzinach przezwyciężenie barier wzrostu bez udziału handlu zagranicznego, nie jest możliwe. Reasumując, w gospodarce socjalistycznej dzięki społecz- Ne własności środków produkcji i koncentracji decyzji in- westycyjnych w ręku państwa istnieje możliwość przy- spieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego przez pla- nowe zwiększanie udziału inwestycji w dochodzie narodo- wym. Państwo socjalistyczne nie może jednak w sposób dowolny powiększać udziału inwestycji w dochodzie naro- dowym bez ryzyka niepożądanego zmniejszenia udziału kon- sumpcji. Szereg- innych – omówionych wyżej obiektywnych warunków również ogranicza możliwości przyspieszenia tem- pa wzrostu gospodarczego, 6. Równowaga ekonomiczna w procesie wzrostu gospodarczego Dla procesu wzrostu gospodarczego zasadnicze znaczenie ma- ją proporcje między produkcją działu I i produkcją działu II. W celu utrzymania równowagi ekonomicznej między pro- dukcją i konsumpcją muszą być zachowane określone pro- porcje w nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na roz- wój produkcji środków produkcji (dział I) i rozwój produkcji środków konsumpcji (dział II). Podział funduszów inwesty- cyjnych na rozszerzenie (lub odtworzenie). :zdolności produk- cyjnych działu I i II jest ściśle związany z zachowaniem rów- nowagi ogólnej między produkcją i konsumpcją, a także rÓw- nowagi rynkowej między popytem i podażą dóbr konsump- cyjnych. Pojęcie równowagi ekonomicznej można zatem traktować wąsko jako zrównoważenie popytu i podaży na rynku dóbr konsumpcyjnych lub szeroko – jako zrównoważenie podaży i popytu na dobra inwestycyjne i dobra konsumpcyjne przy . pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych. [więcej w: , producent maszyn budowlanych, olejek kokosowy, grzejniki dekoracyjne ]

Podobnie Austria zakupujac dobro W

Saturday, September 15th, 2018

Podobnie Austria zakupując dobro W po tej cenie zakupi je taniej, niż wynosi krajowa cena dobra W przed wymianą (I). Jeśli Austria w zamian za dobro W po cenie 0,93, sprzeda Polsce dobro Y po cenie 1,1, to zyska i Polska, i Austria. Jeśli terms ot tracie są równe jedności, podział ogólnych korzyści specjalizacji międzynarodowej jest równy. Łączne możliwe korzyści handlu zagranicznego wiążą ‘się z warunkami wymiany i warunkami produkcji. Pierwsze określa wskaźnik terms of trade, drugie – stopa transfor- macji. Porównanie stopy transformacji i terms oj trade okre- śla stopę łącznych korzyści handlu zagranicznego. W okreś- laniu rozmiarów korzyści trzeba również uwzględnić wolu- men obrotów (rozmiary specjalizacji). Należy zauważyć, że od dawna kształtowanie się zerrns oj . trade artykułów rolno-spożywczych i surowców w stosun- ku do artykułów przemysłowych wykazuje tendencje} nie- korzystne dla grupy pierwszej. Występuje więc realne nie- bezpieczeństwo nierównego podziału korzyści międzynaro- dowej specjalizacji. W tym podziale uprzywilejowane są kraje uprzemysłowione eksportujące głównie artykuły prze- mysłowe. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 4. Rola handlu zagranicznego Analiza źródeł korzyści handlu, zagranicznego wykazała, że powstają one-w sferze produkcji przez udział danego kraju w odpowiednie] specjalizacji międzynarodowej, a także-w sferze wymiany międzynarodowej. Tak więc znaczenie han- dlu zagranicznego określają warunki produkcji i wymiany. Znaczenie to polega na włączaniu się gospodarki narodowej do procesu międzynarodowej specjalizacji produkcji, a na- stępnie na realizowaniu podziału korzyści z tej specjalizacji. W tej ogólnej roli handel zagraniczny spełnia wielorakie funkcje. Handel zagraniczny umożliwia transformację, tj. przesta- wianie się z produkcji jednego dobra na produkcję innego dobra. W danym kraju strukturę produkcji określa .istnie- [ąca struktura zasobów i aparatu wytwórczego. Możliwości przestawiania produkcji przez zmianę struktury: aparatu wy- twórczego w krótkim okresie są znikome. [hasła pokrewne: , Automatyka przemysłowa, grzejniki dekoracyjne, Kabina pod prysznic ]