Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Wiemy równiez, ze stezenie soku

Wednesday, September 26th, 2018

Wiemy również, że stężenie soku komórkcwego w komórkach strony górnej i dolnej zachowuje stałą wartość w czasie ruchu, mžmo iż np. podczas opuszczania się liścia objętość komórek dolnej strony stawu silnie się zmniejsza, w górnyCh zaś ulega zwiększeniu. Jest to możliwe tylko dzięki temu, Że równocześnie z ruchem odbywa się reguła cja bezwzględnej ilości substancji osmotycznie czynnych (być może kwasów organicznych). Zmianie steżenia tych substancji przypisywano przez długi czas zasadniczą rolę w mecha— nizmie ruchów turgorowych. Ostatnio jednak uważa się, że zmiany te nie są przy— czyną, lecz prawdopodobnie następstwem ruchów. …read more

Ruch pierscienia (annulus) wystepujacego na

Tuesday, September 25th, 2018

Ruch pierścienia (annulus) występującego na zarodniach pewnych paproci można przytoczyć dla ilustracji tego typu mechanizmu. Komórki tego pierścienia, opasujące do połowy zarodnię na kształt obręczy (ryc. 333), mają silnie zgrubiałe wewnętrzne błony komórkowe, natomiast ich zewnętrzne ściany są cienkie. Podczas dojrzewania zarodni woda znajdująca się w nich zaczyna wolno wyparowywać do atmosfery. Ponieważ jednak woda przylega niezwykle silnie do przesyconej nią ściany, a wskutek wysokiej kohezji nie ulega rozerwaniu nawet wewnątrz komórek (dla rozerwania jej konieczne byłoby ciśnienie powyżej 350 atm.), antyklinalne ściany komórkowe ulegają ściągnięciu, a zewnętrzne, cienkie Ściany zapadają się w miarę znikania wody z %mętrza komórki (ryc. …read more

Planowanie socjalistyczne jest to celowe

Friday, September 14th, 2018

Planowanie socjalistyczne jest to celowe kształtowanie przez państwo proporcji reprodukcji społecznej, a więc świa- dome i zgodne ż określoną wizją. przyszłego kształtu społe- czeństwa socjalistycznego kierowanie procesami produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Istotą planowania jest ustalanie jakościowych oraz określanie ilościowych zadań gospodarczych dla poszczególnych działów, gałęzi i branż, ustalanie i określanie proporcji podziału dochodu narodo- wego na konsumpcję i akumulację, wielkości i struktury dochodów poszczególnych grup społecznych, form podziału (wymiana, przydział) oraz kształtowanie kierunków zmian w strukturze konsumpcji. Planowanie określa również środ- ki gwarantujące odpowiedni poziom spożycia bieżącego i jego wzrost w przyszłości. Planowanie jest więc formą realizacji strategii gospodar- czej zmierzającej do zapewnienia optymalnego wzrostu do- chodu narodowego w okresach bieżących oraz maksymaliza- cji spożycia dóbr materialnych i duchowych, a także tempa wzrostu dochodu narodowego w długim okresie. Planowanie powinno przewidywać osiągnięcie takiego tempa i proporcji wzrostu oraz zapewnić takie środki ich realizacji, aby stru- ktura dochodu w okresie bieżącym i perspektywicznym od- powiadała strukturze popytu ogólnego, t]. konsumpcyjnego i: produkcyjnego.’ W krótkim okresie istnieje względna sprzeczność. między dążeniem do maksymalizacji tempa wzrostu, z którym łączy się konieczność osiągania wysokiej stopy inwestycji, a wzrostem stopy życiowej. W długim okresie natomiast maksymalizacja tempa wzrostu dochodu narodowego jest najskuteczniejszym sposobem podnoszenia J poziomu stopy życiowej: Wymaga to jednak zapewnienia roz- wiązań optymalnych w okresach bieżących, czyli optymalnej relacji między stopą inwestycji i stopą konsumpcji. Planowanie. jak stwierdziliśmy, jest to celowe kształtowa- nie przez państwo proporcji reprodukcji społecznej. Tego rodzaju planowanie właściwe jest tylko gospodarce socjali- stycznej. Nie należy mylić tego pojęcia z takimi pojęciami, jak prognozowanie czy programowanie. Prognoza oznacza przewidywanie kierunku, tempa i proporcji kształtowania się pewnych zjawisk społecznych i gospodarczych W, przy- szłości. Prognozy (np. demograficzne) wykorzystywane są w procesie planowania. Programowanie gospodarcze zaś po- lega na określaniu zadań (ustalaniu programu), które spo- łeczeństwo chce zrealizować. [patrz też: , hale przemysłowe, kołki sprężyste, agencja hostess ]