Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Wiemy równiez, ze stezenie soku

Monday, February 26th, 2018

Wiemy również, że stężenie soku komórkcwego w komórkach strony górnej i dolnej zachowuje stałą wartość w czasie ruchu, mžmo iż np. podczas opuszczania się liścia objętość komórek dolnej strony stawu silnie się zmniejsza, w górnyCh zaś ulega zwiększeniu. Jest to możliwe tylko dzięki temu, Że równocześnie z ruchem odbywa się reguła cja bezwzględnej ilości substancji osmotycznie czynnych (być może kwasów organicznych). Zmianie steżenia tych substancji przypisywano przez długi czas zasadniczą rolę w mecha— nizmie ruchów turgorowych. Ostatnio jednak uważa się, że zmiany te nie są przy— czyną, lecz prawdopodobnie następstwem ruchów. Obecnie coraz częściej zcstaje wypowiadany pogląd, że w ruchach tych — podobnie jak w ruchach sejsmona— stycznych istotną przyczyną są zmiany półprzepuszczalności plazmy; Są One związane z rytmicznymi procesami przemiany materii, np. z periodycznie zmieniającym sie stężeniem C02 w plazmie, w ywołanym dziennym rytmem natężenia asymilacji; przypuszczalnie także odgrywa tu rolę dopływ substancji wzrostowych z liścia, zmieniający się pericdycznie w ciągu dnia. Uprzednio już wspomniano (s. 337), że kwas 13-indclocctcwy może wywclywaâ zmiany siły ssącej komórek. Ruchu wyrzucające uwarunkowane przez turgor D. RUCHY WYRZUCAJĄCE UWARUNKOWANE PRZEZ TURGOR (58) W poprzednim tekście omówiono ruchy turgorowe prowadzące do wygięcia się organu wskutek zmian turgoru jednej jego strony. Nie— kiedy jednak różnice w turgorze pewnych warstw tkanek wywołują ruchy służące często do rozsiewania nasion. Rzadko tylko są one wyzwalane przez bodźce; zazwyczaj są wynikiem naturalnych procesów roz— woju i dojrzewania rośliny, dlatego też są nieodwracalne. Na s. 248 omówiono rolę, jaką spełnia na pi ecie tkanek w usztywnieniu danego organu. Jeżeli jednak łączność pomiędzy tkankami znajdującymi się w takim napięciu zo— stanie rozluźniona, możliwość swobodnego rozciągnięcia się ich lub skurczenia pro— wadzi do nagłych, eksplozyJnych wygięć, dzięki którym np. mogą zostać wyrzuco— ne nasiona z owocu. Gatunki rodzaju impatiens są znanym przykładem rozsiewania nasion dzięki takim ruchom. Najlżejsze nawet dotknięcie dojrzałego owocu, np. Impatiens parviflora, powoduje jego eksplozyjny rozpad, przy czym poszczególne owocolistki zwijają sie spiralnie do wnętrza, odrzucając daleko nasiona. [patrz też: , naprawa aparatów cyfrowych, hale przemysłowe, przydomowe oczyszczalnie ]

Ruch pierscienia (annulus) wystepujacego na

Sunday, February 25th, 2018

Ruch pierścienia (annulus) występującego na zarodniach pewnych paproci można przytoczyć dla ilustracji tego typu mechanizmu. Komórki tego pierścienia, opasujące do połowy zarodnię na kształt obręczy (ryc. 333), mają silnie zgrubiałe wewnętrzne błony komórkowe, natomiast ich zewnętrzne ściany są cienkie. Podczas dojrzewania zarodni woda znajdująca się w nich zaczyna wolno wyparowywać do atmosfery. Ponieważ jednak woda przylega niezwykle silnie do przesyconej nią ściany, a wskutek wysokiej kohezji nie ulega rozerwaniu nawet wewnątrz komórek (dla rozerwania jej konieczne byłoby ciśnienie powyżej 350 atm.), antyklinalne ściany komórkowe ulegają ściągnięciu, a zewnętrzne, cienkie Ściany zapadają się w miarę znikania wody z %mętrza komórki (ryc. 933, 3). Wskutek tego na powierzchni zarodni powstaje siła rozciągająca ją w kierunku stycznym, która doprowadza do powolnego rozerwania ściany zarodni, mzwyczaj w Określonym miejscu (ryc. 333, 1 S t.). W pewnej jednak chwili deformacja komórek jest już niemożliwa, woda zostaje Oderwana lub rozerwana. Nagłyrn, eksplozyjnym ruchem cały pierścień odrywa się i prostuje Wraz z górną ścianą zarodni, wyrzucając równocześnie z niej zarodniki. Mechanizm otwierania gie pylników jest bardzo zbliżony do otwierania się zarodni paproci, Włókna endotecjum W ścianie pylnika (ryc. 654) wskutek zgrubień błony w kształcie litery U lub pierścienia działają w identyczny sposób jak pierścień zarodni paproci. Analogiczne mechanizmy ruchowe działają W ścianach puszek i sprężyc wielu wątrobowców (ryc. 334). Boczne zapadnięcie się i stan napięcia pęcherzyków Utricularia przed rozpoCzeciem ruchu ssącego są również wywołane adhezją wody w pęcherzyku. Pojawiaăą się one wówczas, gdy część wody zostaje zresorbowana przez Ściany i wydzielona na z?wnątrz. W tym przypadku ruch kohezyjny jest związany z czynnościami żywych komórek (s. 209). [przypisy: , hale przemysłowe, agencja interaktywna, switche światłowodowe ]