Posts Tagged ‘hurtownia wólka kosowska’

W rzeczywistosci wiec wicie sie

Thursday, September 27th, 2018

W rzeczywistości więc wicie się roślin, proces pozornie tak prosty, jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, na który składają się, w nie wyjaśniony dotąd sposób, różnorodne ruchy autonomiczne i tropiczne. Ruchy cyrkumnutacyjne, stanowiące istotę tego zjawiska, mają jednak wyłącznie autonomiczny charakter. c. Ruchy kwiatów. Działki okwiatu wielu roślin wykazują również zdolność do rytmicznej zmiany szybkości wzrostu poszczególnych stron organu. …read more

Zalózmy, ze wydajnosc pracy pracowników

Monday, September 17th, 2018

Załóżmy, że wydajność pracy pracowników dodatkowo zatrudnio- nych w dziale II (W) mierzona w jednostkach płacy realnej (1) = 3, czyli = 3, a ponieważ -1 = 2, wobec tego równość (29): przybierze postać: SI = -2. Jeśli przyjmiemy, że S jest 3 razy większa od S2, czyli SI = 3S2, to a = 3 X 2 = 6. Oznacza to, że przy wydajności pracowni- ków dodatkowo zatrudnionych tw dziale II. 2 = 3 i przy różnicy w technicznym uzbrojeniu pracy SI =3Ss, nakłady inwestycyjne w dziale I (11) muszą być sześciokrotnie wyższe od nakładów inwesty- ‘cyjnych w dziale II (12), czyli 11 = 612 Oznacza to, że przy podziale nakładów inwestycyjnych między działy I i II ponad 85% nakła- dów musi być przeznaczone na inwestycje w dziale I, aniecałe 15% w dziale II. Wnioski wynikające z wyżej przeprowadzonej analizy moż- na sformułować w sposób następujący. 1. Warunkiem ‘równowagi gospodarczej między produkcją i spożyciem w okresie drugim jest odpowiedni podział inwe- stycji w okresie pierwszym, 2. O strukturze działowej inwestycji (II i 12) decyduje wy- bór poziomu technicznego inwestycji (typu postępu tech- nicznego), który decyduje o technicznym uzbrojeniu pracy W 3. Decyzje w sprawie struktury działowej inwestycji (11 i 12) i struktury gałęziowe] (podział inwestycji wewnątrz działu I i działu II) muszą być powiązane z decyzjami do- tyczącymi technicznej charakterystyki nowych inwestycji w skali (i wewnątrz) poszczególnych działów, Tak więc: a) stosunek II jest ściśle określony przez stopień technicz- nego uzbrojenia pracy i wydajności pracy w obu działach (przy założeniu, że s, i S2 oraz s dane) bi poziom tech- niczny nowych obiektów inwestycyjnych i ich wydajność (czyli typy postępu technicznego), przy założeniu, że (struktura inwestycji) są dane, będą z góry określone w obu działach. [hasła pokrewne: , olejek cbd, dezynsekcja warszawa, hurtownia wólka kosowska ]