Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie sa

Thursday, February 22nd, 2018

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie są organizmami prawie zawsze bez chlorofilu, a zawsze bez chromatoforów, bez prawdziwego jądra, o nie z w y— kle dro b ny ch wymiarach (najmniejsze mają mniej niż 1/1000 tym kwestionowana ostatnio u bakterii, podobnie jak i u innych organizznów, wolutyna). Komórka jest zwykle otoczona bardzo delikatną b ł on ką z hemiceluloz i substancji pektynowych (wyjątek: celuloza u Bacteriumcylinum i pokrewnych). Powierzchnia jej jest często pokryta warstewką śluzu (hemiceluloza). W określonych stadiach rozwojowych liczne bakterie mają niezwykle delikatne rzęski plazmaty c zne (ryc. 340), dzięki którym komórki mają zdolność do bardzo szybkiego nieraz pływania, pozwalającego na zmianę kierunku (s. 10 i 437). Występują one jako męski pojedyncze (orzęsiende monotrichalne) albo też jako pęk szczytowy (orzęsienie lofotrichalne, u Spirillum). Nasada pojedynczych rzęsek umieszczona jest bocznie, nieco poniżej bieguna komórki (ryc. 340 a). Niekiedy cała powierzchnia może pozornie wydawać się orzęsiona (orzęsienie peritrichalne, ryc. 340 b) np. dzięki zachowaniu połączenia pomiędzy kilku komórkami. Każda rzęska składa się z niezmiernie delikatnych, podłużnych fibrylli (s. 437). Rozmnażanie bakterii następuje z reguły przez p o dzi ał komórki n a d w i e; u form wydłużonych odbywa się on zawsze p r o s t o padle do długi ej osi (ryc. 341 a). Komórki po podziale mogą pozostawać połączone w luźne łańcuchy. Podział komórek bezjądrowych określa się jako r oz szczep i e n i e, a bakterie rozmnażające się w ten sposób jako rozszczepki (Schizomycet es). O rozmnaż ani u płciowym nie wiemy nic pewnego; pewne skupienia komórek (u Bacillus tumefaciens), w których szczególną rolę odgrywają nukleoidy, oraz niektóre inne przypadki były interpretowane jako płciowe kopulacje. Są one interesujące między innymi także z uwagi na wspomniane wyniki krzyżowania. [patrz też: , wycieraczki samochodowe, hydraulika przemysłowa, ochrona mienia ]

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji

Monday, February 19th, 2018

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji material- nej i osłabienie bodźców wzrostu wydajności pracy mogłoby doprowadzić do niewykonania planu produkcji w dziale II, co spowodowałoby dalsze rozwarcie luki inflacyjnej. Zmniej- szenie funduszu płac może więc nastąpić tylko przez częś- ciowe przesunięcie zaplanowanych podwyżek płac na okres późniejszy, zmniejszenie do niezbędnego minimum zatrud- nienia’ w sferze nieprodukcyjnej oraz likwidację przeros- tów zatrudriienia w niektórych przedsiębiorstwach i ga- łęziac’ sfery produkcyjnej bez zmniejszania produkcji tych gałęzi. Zmniejszenie efektywnego popytu można osiągnąć również przez redukcję wypła_t z budżetu państwa, ograniczenie kre- dytów konsumpcyjnych dla ludności, zwiększanie wkładów oszczędnościowych itp .. W naszych warunkach szczególną rolę mogą odegrać wkłady oszczędnościowe ludności powią- zane z zakupem dóbr trwałego użytku (książeczki PKO mieszkaniowe, Gamochodowe itp.), których liczba rośnie wraz ze wzrostem dochodów pieniężnych ludności. Państwo so- cjalistyczne dysponuje więc wieloma narzędziami polityki antyinflacyjnej przy założeniu utrzymania stałych cen środ- ków konsumpcji. Narzędzia te nrogą być vi gospodarce pla- nowej tym bardziej skuteczne, że istnieje ścisłe powiązanie między produkcją dóbr rynkowych i podziałem zasobów pie- niężnych. Jeśli jednak “wszystkie te środki nie są wystarczające do zmniejszenia luki inflacyjnej, wtedy pozostają tylko dwie najgorsze możliwości: albo następuje samorzutny wzrost cen, albo państwo dokonuje ‘w sposób planowy zmiany cen, w wyniku czego ludność nie będzie mogła wydatkować czę- ści dochodów na zakup poszukiwanych dóbr i usług rynko- wych i dochody te przekształcą się w przymusowe oszczęd- ności ludności. W obu przypadkach nastąpi spadek- docho- dów realnych ludności w porównaniu z jej dochodami pie- niężnymi. Jeżeli państwo nawet nie dokona legalnej podwyżki cen, nastąpi ich wzrost w sposób niekontrolowany, pojawi się tzw. “czarny rynek” i spekulacja. Producenci rolni zaczną bezpośrednio sprzedawać konsumentom żywność z pominię- ciem rynku państwowego, [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, olejek kokosowy, nieruchomości na wynajem ]