Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie sa

Saturday, September 22nd, 2018

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie są organizmami prawie zawsze bez chlorofilu, a zawsze bez chromatoforów, bez prawdziwego jądra, o nie z w y— kle dro b ny ch wymiarach (najmniejsze mają mniej niż 1/1000 tym kwestionowana ostatnio u bakterii, podobnie jak i u innych organizznów, wolutyna). Komórka jest zwykle otoczona bardzo delikatną b ł on ką z hemiceluloz i substancji pektynowych (wyjątek: celuloza u Bacteriumcylinum i pokrewnych). Powierzchnia jej jest często pokryta warstewką śluzu (hemiceluloza). W określonych stadiach rozwojowych liczne bakterie mają niezwykle delikatne rzęski plazmaty c zne (ryc. 340), dzięki którym komórki mają zdolność do bardzo szybkiego nieraz pływania, pozwalającego na zmianę kierunku (s. …read more

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji

Wednesday, September 19th, 2018

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji material- nej i osłabienie bodźców wzrostu wydajności pracy mogłoby doprowadzić do niewykonania planu produkcji w dziale II, co spowodowałoby dalsze rozwarcie luki inflacyjnej. Zmniej- szenie funduszu płac może więc nastąpić tylko przez częś- ciowe przesunięcie zaplanowanych podwyżek płac na okres późniejszy, zmniejszenie do niezbędnego minimum zatrud- nienia’ w sferze nieprodukcyjnej oraz likwidację przeros- tów zatrudriienia w niektórych przedsiębiorstwach i ga- łęziac’ sfery produkcyjnej bez zmniejszania produkcji tych gałęzi. Zmniejszenie efektywnego popytu można osiągnąć również przez redukcję wypła_t z budżetu państwa, ograniczenie kre- dytów konsumpcyjnych dla ludności, zwiększanie wkładów oszczędnościowych itp .. W naszych warunkach szczególną rolę mogą odegrać wkłady oszczędnościowe ludności powią- zane z zakupem dóbr trwałego użytku (książeczki PKO mieszkaniowe, Gamochodowe itp.), których liczba rośnie wraz ze wzrostem dochodów pieniężnych ludności. Państwo so- cjalistyczne dysponuje więc wieloma narzędziami polityki antyinflacyjnej przy założeniu utrzymania stałych cen środ- ków konsumpcji. Narzędzia te nrogą być vi gospodarce pla- nowej tym bardziej skuteczne, że istnieje ścisłe powiązanie między produkcją dóbr rynkowych i podziałem zasobów pie- niężnych. Jeśli jednak “wszystkie te środki nie są wystarczające do zmniejszenia luki inflacyjnej, wtedy pozostają tylko dwie najgorsze możliwości: albo następuje samorzutny wzrost cen, albo państwo dokonuje ‘w sposób planowy zmiany cen, w wyniku czego ludność nie będzie mogła wydatkować czę- ści dochodów na zakup poszukiwanych dóbr i usług rynko- wych i dochody te przekształcą się w przymusowe oszczęd- ności ludności. W obu przypadkach nastąpi spadek- docho- dów realnych ludności w porównaniu z jej dochodami pie- niężnymi. Jeżeli państwo nawet nie dokona legalnej podwyżki cen, nastąpi ich wzrost w sposób niekontrolowany, pojawi się tzw. “czarny rynek” i spekulacja. Producenci rolni zaczną bezpośrednio sprzedawać konsumentom żywność z pominię- ciem rynku państwowego, [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, olejek kokosowy, nieruchomości na wynajem ]

W tych warunkach korzystne dla

Saturday, September 15th, 2018

W tych warunkach korzystne dla na- nego kraju jest przestawienie produkcji z dobra Y na dobro W. Po- nieważ Austrii jest obojętne, w wytwarzaniu jakiego produktu będzie się specjalizować, przyjmijmy, że zdecyduje się na dobro Y. W re- żultacie nastąpi specjalizacja Polski w produkcji dobra W. Polska po przeniesieniu całego zasobu czynnika Z do produkcji dobra W wyprodukuje 150 jego jednostek i wytworzy 60 jednostek nadwyżki eksportowej. Austria będzie więc mogła, importując w tych rozmiarach dobro W, zrezygnować z produkcji u siebie 60 jed- .nostek dobra W, a zwiększyć o tyle samo (bo stopa transformacji równa się l) produkcję dobra Y. W rezultacie, po wymianie, wiel- kości produkcji na krzywych możliwości (na rys. 23 krzywa dla Pol- ski A’ B, oraz dla Austrii AB) przesuną się w przypadku Austrii z punktu’ F o do F t, .a w przypadku Polski z F do F;. Produkcja światowa (obu partnerów) wyniesie po wymianie y = 120 i przesunie się ż punktu F de F . Korzyść wynikająca z podziału pracy wynie- sie 20 jednostek dobra Y. Przedstawiona analiza dotyczy takich warunków produk- cji, w których odpowiednie wykorzystanie zasobów w wy- niku podziału pracy, tj. skierowanie czynnika produkcji (w tym przypadku Z) do dziedziny o niższych kosztach kom- paratywnych pozwoliło osiągnąć komparatywne korzyści. Korzyści te, jak wykazano, są wynikiem specjalizacji. Roz- dział tych korzyści dokonuje się przez mechanizm cen na rynku światowym, co znajdzie wyraz w odpowiednim kształ- towaniu się cenowych terras oj trade. W pierwszym przy- bliżeniu można np. wskazać, że jeśli Polska oferuje dobro W po ‘cenie 0,93 (cena w kraju przed wymianą wynosiła 0,66), to osiągnie korzyści. [więcej w: , giełda tworzyw sztucznych, hydraulika przemysłowa, odzież robocza ]