Posts Tagged ‘imprezy integracyjne’

Jezeli substancje chemotaktyczna umiescimy w

Monday, September 24th, 2018

Jeżeli substancję chemotaktyczną umieścimy w kapilarze zamkniętej z jednej strony i położymy ją na szkiełku przedmiotowym w kropli wody, w której poruszają się badane organizmy, wówczas obserwujemy, że zachowują się one tak, jak to przedstawiono na ryc. 336. Skoro tylko organizm dostanie się w strefę spadku stężenia, kierunek ruchu wici, a w następstwie kierunek całego ciała zmienia się; czasami ruch wici zatrzymuje się nagle na krótki okres, czasu, podczas którego zmienia się dotychczasowy kierunek ruchu organizmu. W chwili podjęcia ruchu wici organizm porusza się już w nowym kierunku; jednak skoro tylko dostanie się znowu w Obszar spadku stężenia, ponownie Od niego ucieka. W ten pośredni sposób komórka błądząc znajduje w zadziwiająco krótkim czasie źródło wytwarzają ce gradient stężenia i tą drogą można wszystkie organizmy pływające w kropli Złowić do kapilary. …read more

Rozszerzenie lub likwidacja “waskich przekrojów”

Friday, September 21st, 2018

Rozszerzenie lub likwidacja “wąskich przekrojów” może nastąpić także przez handel zagraniczny, o czym pi- szemy w innym miejscu podręcznika. Znacznie trudniejszym do przezwyciężenia “wąskim prze- krojem” jest nie dostateczna baza surowcowa. W wielu kra- jach nie ma określonych bogactw naturalnych lub ze wzglę- dów klimatycznych nie wytwarza się pewnych surowców, rolniczych. W gospodarce zamkniętej (przy braku wymiany międzynarodowej) w większości krajów, które nie dyspo- nują własnymi zasobami szeregu podstawowych surowców, w ogóle nie byłaby możliwa produkcja dóbr oparta na tego . rodzaju surowcach .Również w krajach posiadających włas- ną bazę surowcową przyspieszenie tempa wzrostu produk- cji w’ pewnych gałęziach może się okazać niemożliwe ze względu na szczupłość tej bazy i konieczność jej rozbudo- wy. Z kolei wiadomo, że rozbudowa bazy surowcowej wy- maga inwestycji wysoce kapitałochłonnych. Ponadto inwes- tycje surowcowe cechuje długi cykl inwestycyjny (średnio 6 – 8 lat) i mogą one stanowić podstawę przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego dopiero w przysźłości. . Wśród czynników ograniczających możliwości przyspie- szenia tempa wzrostu gospodarczego istotne znaczenie może mieć niedostateczna produkcja rolnictwa. Rolnictwo bowiem jest zarówno głównym działem gospodarki narodowej za- opatrującym ludność w środki żywności, jak i dostawcą podstawowych surowców dla wielu gałęzi przemysłu (szcze- gólnie rolno-spożywczego). Powolne temie przyrostu produkcji rolnej ogranicza za- równo rozwój przemysłu konsumpcyjnego (dla którego jest ono bazą surowcową), jak i wpływa na możliwości wzrostu zatrudnienia. w dziale I wytwarzającym dobra inwestycyjne, które decydują o przyspieszeniu tempa wzrostu gospodar-. czego. Należy również dodać, że w naszych obecnych wa- runkach ze względu na istniejącą strukturę wydatków lud- ności produkcja rolna w decydującej mierze określa ogólne warunki spożycia i poziom płac realnych. Innym hamulcem tempa wzrostu gospodarczego mogą się również okazać, czynniki organizacyjne, które stanowią swo- iste “wąskie przekroje” wynikające z charakteru organizacji produkcji, organizacji pracy, organizacji planowania i za- rządzania, kwalifikacji kadr kierowniczych itp. [przypisy: , imprezy integracyjne, meble pracowniczne, blacha trapezowa ]

Dane wyjsciowe do dalszego rozumowania

Saturday, September 15th, 2018

Dane wyjściowe do dalszego rozumowania zawiera tabli- ca 13. Jeśli oba kraje prowadzą gospodarkę autarkiczną i nie ma między nimi wymiany towarów, wówczas każdy z nich musi produkować na swoje potrzeby oba rodzaje dóbr. Niech Austria produkuje 60 jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W, Polska natomiast 40′ jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W. Oba kraje wyczerpują w pełni’ swoje zasoby pracy, bo jak wskazuje bilans produkcji w Polsce 40X15+90X10 = 1500 jednostek pracy, w Austrii, 60X10+90X10 = 1500 jednostek pracy. Jeśli oba kraje zamierzają wymieniać między sobą dobra, to mu- szą podjąć decyzję, co produkować’ u siebie w nadmiarze i ekspor- tować, a z produkcji jakiego dobra zrezygnować. Bezwzględną prze- wagę w stosunku do Polski w wydajności jednego L d6′b. ma Au- stria, ale w porównaniach wewnętrznych różnic w wydajności do- bra Y i W nie ma. Polska nie ma w stosunku do Austrii absolutnej przewagi wydajności w produkcji żadnego z dwóch dóbr, ale w wewnętrznej relacji wydajności wyższą wydajność uzyskuje przy produkcji dobra W. Polska ma więc przewagę komparatywną w pro- dukcji dobra W, co znaczy, że koszt komparatywny wyprodukowa- nia . tego dobra jest w Polsce niższy niż w Austrii. Bezwzględny koszt natomiast nie jest niższy, gdyż Austria zużywa też 10 jedno- stek pracy do wyprodukowania dobra W. Gdy się podejmuje decyzje o specjalizacji, nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika (w tym przypadku pracy) na jednost- kę dobra, w którego produkcji zamierza się specjalizować dany kraj; nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika na wytwo- rzenie dobra, eksportowego (specjalizowanego) i dobra zastępującego import. Zwiększenie nakładów danego czynnika na produkcję jakie- goś jednego dobra zmniejsza możliwości produkcyjne danego kraju. [podobne: , imprezy integracyjne, klimatyzatory przenośne, telewizja przemysłowa ]