Posts Tagged ‘imprezy integracyjne’

Jezeli substancje chemotaktyczna umiescimy w

Saturday, February 24th, 2018

Jeżeli substancję chemotaktyczną umieścimy w kapilarze zamkniętej z jednej strony i położymy ją na szkiełku przedmiotowym w kropli wody, w której poruszają się badane organizmy, wówczas obserwujemy, że zachowują się one tak, jak to przedstawiono na ryc. 336. Skoro tylko organizm dostanie się w strefę spadku stężenia, kierunek ruchu wici, a w następstwie kierunek całego ciała zmienia się; czasami ruch wici zatrzymuje się nagle na krótki okres, czasu, podczas którego zmienia się dotychczasowy kierunek ruchu organizmu. W chwili podjęcia ruchu wici organizm porusza się już w nowym kierunku; jednak skoro tylko dostanie się znowu w Obszar spadku stężenia, ponownie Od niego ucieka. W ten pośredni sposób komórka błądząc znajduje w zadziwiająco krótkim czasie źródło wytwarzają ce gradient stężenia i tą drogą można wszystkie organizmy pływające w kropli Złowić do kapilary. Oczywiście pewne organizmy mogą bezpośrednio reagować na gradient stężenia i płynąć najkrótszą drogą. Stwierdzono np., Że spermatozoidy papro— ci ustawiają swe bez wątpienia biegunowo zróżnicowane ciała bezpośrednio w kierunku gradientu stężenia i aktywnie wpływają do kapilary. W tym przypadku oba końee ciała przypuszczalnie percepują gradient stężenia, Wici na biegunie mieszczącym się w słabszym stężeniu uderzają nieco szybciej niż wici przeciwnego bieguna, tak że organizm płynąc naprzód musi zawsze ustawiać się w ten sposób, aby na Obu jego biegunach panowało to samo stężenie, a tym samym, aby szybkość wici była identyczna. 2. Fototaksja Reakcje fobiczne i topiczne występują nie tylko w zjawiskach chemo— taktycznych, lecz również podczas kierunkowego ruchu tzw. fototaksji — do jednostronnie padającego światła. Zdolnością do ruchów fototaktycznych są obdarzone przede wszystkim, aczkolwiek nie wyłącznie, organizmy asymiluj ące dwutlenek węgla przy współudziale światła. [patrz też: , imprezy integracyjne, szkoła paralotniowa, prawo jazdy Lublin ]

Rozszerzenie lub likwidacja “waskich przekrojów”

Wednesday, February 21st, 2018

Rozszerzenie lub likwidacja “wąskich przekrojów” może nastąpić także przez handel zagraniczny, o czym pi- szemy w innym miejscu podręcznika. Znacznie trudniejszym do przezwyciężenia “wąskim prze- krojem” jest nie dostateczna baza surowcowa. W wielu kra- jach nie ma określonych bogactw naturalnych lub ze wzglę- dów klimatycznych nie wytwarza się pewnych surowców, rolniczych. W gospodarce zamkniętej (przy braku wymiany międzynarodowej) w większości krajów, które nie dyspo- nują własnymi zasobami szeregu podstawowych surowców, w ogóle nie byłaby możliwa produkcja dóbr oparta na tego . rodzaju surowcach .Również w krajach posiadających włas- ną bazę surowcową przyspieszenie tempa wzrostu produk- cji w’ pewnych gałęziach może się okazać niemożliwe ze względu na szczupłość tej bazy i konieczność jej rozbudo- wy. Z kolei wiadomo, że rozbudowa bazy surowcowej wy- maga inwestycji wysoce kapitałochłonnych. Ponadto inwes- tycje surowcowe cechuje długi cykl inwestycyjny (średnio 6 – 8 lat) i mogą one stanowić podstawę przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego dopiero w przysźłości. . Wśród czynników ograniczających możliwości przyspie- szenia tempa wzrostu gospodarczego istotne znaczenie może mieć niedostateczna produkcja rolnictwa. Rolnictwo bowiem jest zarówno głównym działem gospodarki narodowej za- opatrującym ludność w środki żywności, jak i dostawcą podstawowych surowców dla wielu gałęzi przemysłu (szcze- gólnie rolno-spożywczego). Powolne temie przyrostu produkcji rolnej ogranicza za- równo rozwój przemysłu konsumpcyjnego (dla którego jest ono bazą surowcową), jak i wpływa na możliwości wzrostu zatrudnienia. w dziale I wytwarzającym dobra inwestycyjne, które decydują o przyspieszeniu tempa wzrostu gospodar-. czego. Należy również dodać, że w naszych obecnych wa- runkach ze względu na istniejącą strukturę wydatków lud- ności produkcja rolna w decydującej mierze określa ogólne warunki spożycia i poziom płac realnych. Innym hamulcem tempa wzrostu gospodarczego mogą się również okazać, czynniki organizacyjne, które stanowią swo- iste “wąskie przekroje” wynikające z charakteru organizacji produkcji, organizacji pracy, organizacji planowania i za- rządzania, kwalifikacji kadr kierowniczych itp. [przypisy: , imprezy integracyjne, meble pracowniczne, blacha trapezowa ]