Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

Jesli przez V I okreslimy

Tuesday, September 18th, 2018

Jeśli przez V I określimy fundusz płac realnych działu I, który jest wynikiem zatrudnierria w dziale I• (Zt) i średniej płacy real- . nj .(T) w danym okresie w obu działach, to będziemy mogli na- pisać: gdzie: ZI – ilość zatrudnionych w dziale I T – wysokość płacy re- alnej na jednego zatrudnionego w obu działach. Jeśli przez Zl oznaczymy ilość zatrudnionych w dziale II, a przez W2 – wydajność w dziale II, wtedy będziemy mogli zapisać: Podstawowy warunek równowagi dynamicznej przybierze obecnie postać: ZIT = Zs(W2-T). Dzieląc obie strony równania przez T otrzymamy: W2-T ZI = Z2, T czyli: ZI =Z2(W1). Z powyższych równań wynika, że warunki równowagi ogólnej tkwią w sferze produkcji i wynikają z określonych proporcji w zatrudnieniu w dziale I i dziale II. Natomiast proporcje zatrudnienia w obu działach zależą przede wszy- stkim 04 wydajności pracy na jednego ‘zatrudnionego w dzia- le II (W 2) mierzonej w jednostkach płacy realnej (r), czyli od stosunku. Stosunek ten mówi nam o tym, ile równo- wartości płac realnych “wytwarza” każdy pracownik za- trudniony w dziale, II (przypominamy, że środki konsumpcji, a więc i “płace realne”, są wytwarzane tylko w dziale II) . Wyjaśnimy to na przykładzie. Załóżmy, że każdy pracownik za- trudniony w dziale II wytwarza ‘dwie realne płace, czyli Wz = 21. Wtedy: Wz 21 czyli Wz =2. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony w dziale II wy- twarza ponad własną płacę realną jeszcze jedną płacę realną, która pozwala na zatrudnienie w dziale I jednego pracownika. Jeśli wy- dajność pracy w dziale II (mierzona ilością płac realnych) wzroś- nie, oznaczać to będzie możliwość dodatkowego wzrostu zatrudnienia w dziale I, a tym samym możliwość przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego, Przy założeniu stałych plac realnych wzrost wy- dajności w dziale II oznacza możliwość szybszego wzrostu zatrud- nienie wdziale I może być większe niż w dziale II. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, Kabina pod prysznic, agencja hostess ]

Podobnie Austria zakupujac dobro W

Saturday, September 15th, 2018

Podobnie Austria zakupując dobro W po tej cenie zakupi je taniej, niż wynosi krajowa cena dobra W przed wymianą (I). Jeśli Austria w zamian za dobro W po cenie 0,93, sprzeda Polsce dobro Y po cenie 1,1, to zyska i Polska, i Austria. Jeśli terms ot tracie są równe jedności, podział ogólnych korzyści specjalizacji międzynarodowej jest równy. Łączne możliwe korzyści handlu zagranicznego wiążą ‘się z warunkami wymiany i warunkami produkcji. Pierwsze określa wskaźnik terms of trade, drugie – stopa transfor- macji. Porównanie stopy transformacji i terms oj trade okre- śla stopę łącznych korzyści handlu zagranicznego. W okreś- laniu rozmiarów korzyści trzeba również uwzględnić wolu- men obrotów (rozmiary specjalizacji). Należy zauważyć, że od dawna kształtowanie się zerrns oj . trade artykułów rolno-spożywczych i surowców w stosun- ku do artykułów przemysłowych wykazuje tendencje} nie- korzystne dla grupy pierwszej. Występuje więc realne nie- bezpieczeństwo nierównego podziału korzyści międzynaro- dowej specjalizacji. W tym podziale uprzywilejowane są kraje uprzemysłowione eksportujące głównie artykuły prze- mysłowe. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 4. Rola handlu zagranicznego Analiza źródeł korzyści handlu, zagranicznego wykazała, że powstają one-w sferze produkcji przez udział danego kraju w odpowiednie] specjalizacji międzynarodowej, a także-w sferze wymiany międzynarodowej. Tak więc znaczenie han- dlu zagranicznego określają warunki produkcji i wymiany. Znaczenie to polega na włączaniu się gospodarki narodowej do procesu międzynarodowej specjalizacji produkcji, a na- stępnie na realizowaniu podziału korzyści z tej specjalizacji. W tej ogólnej roli handel zagraniczny spełnia wielorakie funkcje. Handel zagraniczny umożliwia transformację, tj. przesta- wianie się z produkcji jednego dobra na produkcję innego dobra. W danym kraju strukturę produkcji określa .istnie- [ąca struktura zasobów i aparatu wytwórczego. Możliwości przestawiania produkcji przez zmianę struktury: aparatu wy- twórczego w krótkim okresie są znikome. [hasła pokrewne: , Automatyka przemysłowa, grzejniki dekoracyjne, Kabina pod prysznic ]