Posts Tagged ‘kawa do ekspresów’

Zapewnienie wystarcza- jacych rozmiarów tego

Tuesday, July 12th, 2016

Zapewnienie wystarcza- jących rozmiarów tego importu ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i już choćby z tej przyczyny trzeba eksportować po to, aby mieć zdolność importową, aby mieć środki na opłacenie importu niezbędnego. Masa towarów, które się wywozi, aby zdobyć środki na opłacenie importu niezbędnego, jest eksportem niezbędnym. Jest to pierwszy podstawowy cel eksportu i podstawowa rola han- dlu zagranicznego. Poza importem niezbędnym występuje import substytucyjny, zastępujący towary, które skądinąd można produkować w kraju, ale z różnych względów kraj ten sprowadza je z zagranicy. Import i eksport to dwa powiązane ze sobą elementy systemu ekonomicznego. Struktura eksportu i importu za- leży od struktury gospodarczej kraju. Przewaga w danym kraju produkcji rolno-spożywczej stwarza nadwyżkę ekspor- tową przede wszystkim w tej grupie towarowej Czysta nadwyżka eksportowa to ta część towarów, która przy danej strukturze aparatu wytwórczego nie może znaleźć nabyw- ców na rynku wewnętrznym. Niezrealizowanie eksportu czystej nadwyżki oznaczałoby niewykorzystanie mocy pro- dukcyjnych. Koszt uzyskania nadwyżki eksportowej wy- znacza minimalny poziom opłacalności eksportu. Rozwój gospodarczy kraju może mieć charakter zbliżony do autarkicznego l wówczas wymiana międzynarodowa ma f niewielki wpływ na strukturę jego gospodarki. Jeśli zaś roz- wój odbywa się. w ścisłym związku z rynkiem światowym, o strukturze eksportu i importu danego kraju mogą decydo- wać żywiołowo działające mechanizmy rynkowe. O strukturze eksportu i importu może również decydować polityka pro- tekcyjna państwa, tj. określony system ceł, podatków, po- pierania, ograniczeń, a także sy.tuacja polityczna w świecie czy w danym regionie. Rozróżnia się strukturę rodzajową i. strukturę geograficz- ną handlu zagranicznego. Strukturę rodzajową rozpatruje się według odpowiednio sklasyfikowanych grup towarowych, wyodrębnionych ze względu na zapewnienie porównywal- ności międzynarodowej. Ogólne grupy klasyfikacyjne dzie- . lone są następnie na odpowiednie podgrupy. Struktura handlu zagranicznego Polski, zarówno geogra- ficzna, jak i towarowa, zdecydowanie zmieniała się po II woj- nie. [patrz też: , pompy ciepła, prawo jazdy kat a Lublin, kawa do ekspresów ]

O ile warunkiem równowagi miedzy

Tuesday, July 12th, 2016

O ile warunkiem równowagi między produkcją i spoży- ciem w gospodarce socjalistycznej przy założeniu zmian pła- cy realnej jest VI = 1z+M2, a przy założeniu stałych płac re- alnych ZI = Z (1) (równość ta oznacza dopuszczalną górną stopę inwestycji), o tyle przy podziale inwestycji 11 oraz 12 warunkiem równowagi w drugim okresie (kiedy te inwestycje zostaną oddane do użytku) jest wzór (29). Równość (29) wykazuje na związek decyzji dotyczących struktury działowej inwestycji oraz postępu technicznego. Warunki równowagi ogólnej przedstawione w tym punk- cie mówią o konieczności zachowania określonych pro- porcji w planowaniu rozwoju gospodarki socjalistycznej. Proporcje te są przedmiotem szczegółowej analizy w jed- nym z następnych rozdziałów poświęconych planowaniu w go- spodarce socjalistycznej. Tutaj ograniczyliśmy się jedynie do omówienia – z punktu widzenia warunków zachowania rów- nowagi ogólnej – proporcji między produkcją i konsumpcją, zatrudnieniem i wydajnością w dziale I i II oraz proporcji między inwestycjami w dziale I. i II. ROLA HANDLU ZAGRANICZNEGO WE WZROSCIE GOSPODARCZYM 1. Zródła korzyści w handlu zagranicznym Gospodarka, w której rozwijają się wszystkie gałęzie pro- dukcji, a krajowa struktura produkcji jest zbliżona do struk- tury krajowego popytu finalnego, ma cechy gospodarki au- tarkicznej, tj. samowystarczalnej. W miarę rozwoju gospo- darczego i rozwoju potrzeb człowieka samowystarczalność i izolacja gospodarki narodowej od gospodarki światowej staje się hamulcem dalszego. rozwoju, li niski udział w obro- tach międzynarodowych świadczy o zacofaniu. N a drugim biegunie autarkii występuje monokultura, tzn. jednostronny- rozwój gospodarki narodowej, którą na rynku światowym reprezentuje jedno dobro (lub kilka jego odmian), co jed- nostronnie uzależnia dany kraj od zagranicznych nabywców tego dobra. Znane są przypadki monokultury bawełny, kawy, kakao itp. Kraje kapitalistyczne, które uzależniły od siebie inne kra- je (kolonie, terytoria zależne itp.), rozwijały w nich na swoje potrzeby gospodarkę eksportową. Dlatego do dziś w wielu zacofanych regionach świata istnieje jednostronna struktura gospodarcza. [patrz też: , kawa do ekspresów, wdrożenia magento, olejek cbd ]