Posts Tagged ‘kawa do ekspresów’

Gradient, który moze wywolac reakcje,

Monday, September 24th, 2018

Gradient, który może wywołać reakcję, musi jednak mieć pewną określoną s t r omo ś ć. W roztworze 0,001-procentowego kwasu jabłkowego stężenie 0,03% działa jako nowy bodziec, roztworze zaś 0,01-procentowym niezbędne dla wywrołania reakcji jest powiększenie stężenia do 0,3 % . Sto sunek wartoś ci p rogowych jest więc stały i w przytoczonym przykładzie wynosi 30. Zjawisko to, wspomniane przy omawianiu fototropizmu, nosi nazwę p r awa W e ber a. Roztwór o jednakowym stężeniu działa w miarę upływu czasu s tępi aj ą c o na wrażliwość rośliny. …read more

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze

Thursday, September 20th, 2018

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze oznacza za- chowanie równowagi ‘cząstkowej we wszystkich grupach towarowych. Osiągnięcie stanu równowagi cząstkowej we wszystkich grupach towarowych można by określić jako stan’ idealny, do którego należy zmierzać. W obecnych na- szych warunkach, przy niedoskonałych metodach planowa- nia i zasadach ustalania cen oraz przy braku dostatecznej znajomoset potrzeb rynku, analizy popytu i podaży, zachwia- nie równowag cząstkowych nie należy do rzadkości mimo wyraźnej poprawy w ostatnim okresie . Gospodarka socjalistyczna jest gospodarką dynamiczną, w której podstawowe wielkości ekonomiczne ulegają wzros- towi. Rośnie z okresu na okres produkt społeczny i dochód narodowy, rosną rozmiary konsumpcji i inwestycji, nastę- puje przyrost produkcyjnego majątku narodowego i przyrost ludności, przy czym przyrost majątku produkcyjnego jest szybszy niż przyrost ludności, a więc rośnie techniczne uzbrojenie pracy i wydajność pracy społecznej. Zasadniczą cechą gospodarki dynamicznej, jej głównym warunkiem: jest występowanie akumulacji, która stanowi nie skonsumowaną część produktu dodatkowego wytworze- nego w gospodarce narodowej w ciągu pewnego okresu i jest źródłem finansowania wzrostu gospodarczego. Pozostała część produktu dodatkowego zostaje przeznaczona na spożycie nie- produkcyjne. Do utrzymania równowagi ogólnej niezbędne jest zbilanso- wanie “pieniężnych dochodów i wydatków ludności.’ Brak zrównoważenia tego bilansu prowadzi do naruszenia równo- wagi ogólnej na rynku. Przyczyn zakłócających równowagę ogólną między popytem i podażą jest wiele. Omówimy nie- które z nich. Do pierwszej grupy zaliczamy nieprawidłowości związane Z funkcjonowaniem systemu finansowego; Należą do nich ogólną m.in.: a) nie planowany wzrost wydatków z budżetu państwa równowagę rynkową lub nieprzewidziany spadek wpływów do budżetu; b) na- ruszenie dyscypliny płac przez przedsiębiorstwa, polegające na nieuzasadnionym podnoszeniu płac nominalnych, które- mu nie odpowiada niezbędny wzrost wydajności pracy; c) nadmierne rozszerzenie kredytów konsumpcyjnych (sprze- daży na raty) i nieprzewidziane zmiany w stanie oszczęd- ności ludności” (spadek wkładów lub wycofywanie oszczęd- ności). [hasła pokrewne: , obróbka miedzi, pompy ciepła, kawa do ekspresów ]

Zapewnienie wystarcza- jacych rozmiarów tego

Monday, September 17th, 2018

Zapewnienie wystarcza- jących rozmiarów tego importu ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i już choćby z tej przyczyny trzeba eksportować po to, aby mieć zdolność importową, aby mieć środki na opłacenie importu niezbędnego. Masa towarów, które się wywozi, aby zdobyć środki na opłacenie importu niezbędnego, jest eksportem niezbędnym. Jest to pierwszy podstawowy cel eksportu i podstawowa rola han- dlu zagranicznego. Poza importem niezbędnym występuje import substytucyjny, zastępujący towary, które skądinąd można produkować w kraju, ale z różnych względów kraj ten sprowadza je z zagranicy. Import i eksport to dwa powiązane ze sobą elementy systemu ekonomicznego. …read more

O ile warunkiem równowagi miedzy

Sunday, September 16th, 2018

O ile warunkiem równowagi między produkcją i spoży- ciem w gospodarce socjalistycznej przy założeniu zmian pła- cy realnej jest VI = 1z+M2, a przy założeniu stałych płac re- alnych ZI = Z (1) (równość ta oznacza dopuszczalną górną stopę inwestycji), o tyle przy podziale inwestycji 11 oraz 12 warunkiem równowagi w drugim okresie (kiedy te inwestycje zostaną oddane do użytku) jest wzór (29). Równość (29) wykazuje na związek decyzji dotyczących struktury działowej inwestycji oraz postępu technicznego. Warunki równowagi ogólnej przedstawione w tym punk- cie mówią o konieczności zachowania określonych pro- porcji w planowaniu rozwoju gospodarki socjalistycznej. Proporcje te są przedmiotem szczegółowej analizy w jed- nym z następnych rozdziałów poświęconych planowaniu w go- spodarce socjalistycznej. Tutaj ograniczyliśmy się jedynie do omówienia – z punktu widzenia warunków zachowania rów- nowagi ogólnej – proporcji między produkcją i konsumpcją, zatrudnieniem i wydajnością w dziale I i II oraz proporcji między inwestycjami w dziale I. …read more