Posts Tagged ‘klimatyzatory przenośne’

Badania wieloletnich trendów zmian cen

Sunday, September 16th, 2018

Badania wieloletnich trendów zmian cen artykułów rolno-spożywczych i cen artykułów przemysłowych wskazują na to, że terms oj trade są naj- częściej korzystniejsze dla krajów uprzemysłowionych, doj- rzałych ekonomicznie, o rozbudowanej produkcji artykułów przemysłowych, biorących aktywny udział w międzynarodo- wej specjalizacji produkcji. Ważną rolę w kształtowaniu się pozycji na rynkach za- granicznych, a tym samym w kształtowaniu się. cen reali- zowanych, ma uczestniczenie danego kraju w różnego ro- dzaju organizacjach międzynarodowych ustalających “re- guły gry” we wzajemnych stosunkach handlowych. Polska, mając to na uwadze, aktywnie działa w wielu takich orga- nizacjach. 3. Korzyści handlu zagranicznego związane z warunkami produkcji . Korzyści wymiany międzynarodowej mogą się realizować przez korzystny układ cen, a więc korzystne terms oj trade. Głównym źródłem powstawania tych korzyści są pomyślne warunki produkcji, prawidłowy wybór specjalizacji produk- cji zapewniający efektywny udział w międzynarodowym po- dziale pracy.’ Pełne przedstawienie opłacalności handlu za- granicznego wymaga wszechstronniejszej analizy nie tylko samych terms ot trade. Zasady racjonalnego uczestniczenia w międzynarodowym podziale pracy można wytłumaczyć w oparciu o teorię ko- sztów komparatywnych sformułowaną przez D. Ricarda. Zaznaczyć trzeba jednak, że koszty komparatywne nie są jedyną podstawą w rachunku określającym wybór w eks- porcie i imporcie. Na taki wybór wpływa niezmiernie dużo czynników, o czym już wcześniej ‘wspominaliśmy. Teoria kosztów komparatywnych pozwala jednak zorien- tować się, jak powstają korzyści z handlu zagranicznego okre- ślone przez. warunki produkcji niezależnie od wpływu innych czynników. Problem ten jest tu przedstawiony za pomocą uproszczonego modelu. Założenia takiego modelu są następujące: 1) doskonała przenośność czynników produkcji z gałęzi do gałęzi i brak przenośności poza granice kraju; 2) doskonała konkurencja; 3) pełne zatrudnienie; 4) niezmienność warunków produkcji wpływających na różnice w kosztach wytwarzania; 5) rozpa- truje się dwa kraje (Austrię i Polskę) i dwa dobra (Y – arty- kuł przemysłowy i W – artykuł żywnościowy); 6) jedynym czynnikiem- produkcji jest praca; zasoby jej w obu krajach są jednakowe i wynoszą 1500 jednostek . [podobne: , dmuchańce, klimatyzatory przenośne, szkoła jazdy Lublin ]

Dane wyjsciowe do dalszego rozumowania

Saturday, September 15th, 2018

Dane wyjściowe do dalszego rozumowania zawiera tabli- ca 13. Jeśli oba kraje prowadzą gospodarkę autarkiczną i nie ma między nimi wymiany towarów, wówczas każdy z nich musi produkować na swoje potrzeby oba rodzaje dóbr. Niech Austria produkuje 60 jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W, Polska natomiast 40′ jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W. Oba kraje wyczerpują w pełni’ swoje zasoby pracy, bo jak wskazuje bilans produkcji w Polsce 40X15+90X10 = 1500 jednostek pracy, w Austrii, 60X10+90X10 = 1500 jednostek pracy. Jeśli oba kraje zamierzają wymieniać między sobą dobra, to mu- szą podjąć decyzję, co produkować’ u siebie w nadmiarze i ekspor- tować, a z produkcji jakiego dobra zrezygnować. Bezwzględną prze- wagę w stosunku do Polski w wydajności jednego L d6′b. ma Au- stria, ale w porównaniach wewnętrznych różnic w wydajności do- bra Y i W nie ma. Polska nie ma w stosunku do Austrii absolutnej przewagi wydajności w produkcji żadnego z dwóch dóbr, ale w wewnętrznej relacji wydajności wyższą wydajność uzyskuje przy produkcji dobra W. Polska ma więc przewagę komparatywną w pro- dukcji dobra W, co znaczy, że koszt komparatywny wyprodukowa- nia . tego dobra jest w Polsce niższy niż w Austrii. Bezwzględny koszt natomiast nie jest niższy, gdyż Austria zużywa też 10 jedno- stek pracy do wyprodukowania dobra W. Gdy się podejmuje decyzje o specjalizacji, nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika (w tym przypadku pracy) na jednost- kę dobra, w którego produkcji zamierza się specjalizować dany kraj; nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika na wytwo- rzenie dobra, eksportowego (specjalizowanego) i dobra zastępującego import. Zwiększenie nakładów danego czynnika na produkcję jakie- goś jednego dobra zmniejsza możliwości produkcyjne danego kraju. [podobne: , imprezy integracyjne, klimatyzatory przenośne, telewizja przemysłowa ]