Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Mechanizm ruc h ów p

Saturday, February 24th, 2018

Mechanizm ruc h ów p eł zaj ą cych nagich grudek plazmy, a także wewnątrzkomórkowego ru c h u p I az m y jest nam jeszcze nieznany. Interpretacja tych zjawisk na zasadzie miejscowych zmian napięcia powierzchniowego stanowi tylko częściowe wyjaśnienie. Wszystkie ruchy opisane w tym dziale odbywają się częściowo a u t o n o m i z n i e, częściowo jednak są wywoływane działaniem czynników środowiska. Niekorzystne warunki środowiska mogą pozbawić rośliny zdolności do ruchu i wprowadzić je w stan całkowitego z a s t o j u. Tak więc pewne gatunki Chlamydomonas wytwarzają wici tylko na świetle, przy czym czynnikiem wywołującym ich wykształcanie gie jest syntetyzowany na Świetle karotenoid (krocetyna). Rozpoczęcie ruchu wici zależy również Od pewnych nie znanych jeszcze bodźców chemicznych. A. RUCHY TAKTYCZNE (60) Ruch swobodny nie jest zazwyczaj ruchem bezładnym, lecz wykazuje pewne zorientowanie (u różnych roślin różnego stopnia) w stosunku do kierunku bodźca zewnętrznego. Tego rodzaju ruchy, odbywające się swobodnie w określonym kierunku przestrzeni, nazywamy r u c h a mi t a ktycznymi lub taksj a mi. Taksja jest typowym objawem wrażliwości i dlatego stosują się do niej wszystkie prawa fizjologii wrażliwości omówione przy ruchach tropicznych i nastycznych. Zależnie od rodzaju bodźca rozróżniamy ruchy chemotaktyczne, fototaktyczne itd. 1. Chemotaksja Zdolność do ch e m o t a ks j i ma w przyrodzie bardzo wielkie znaczenie, szczególnie dla bakterii saprofitycznych i chorobotwórczych, jak i dla gamet grzybów i glonów, ponieważ umożliwia ona tym organizmom wyszukiwanie odpowiednich substratów, a komórkom rozrodczym połączenie się z partnerem. Bodźcem orientującym kierunek ruchu jest gradient stęż en i a danej substancji; wyższe jej stężenia działają albo przyciągająco (c h em ot a ks ja do d a tn i a) lub też niekiedy odpychająco (c h em ota k s j a uj em n a). [hasła pokrewne: , kolektory słoneczne, Usługi brukarskie Warszawa, regały półkowe ]

W zaleznosci od organizmu reagujacego

Saturday, February 24th, 2018

W zależności od organizmu reagującego bodźcami mogą być najrozmaitsze związki chemiczne: bakterie gnilne np. reagują chemotaktycznie dodatnio nie tylko na substancje organiczne, lecz również na nieorganiczne. Sole Obojętne metali alkalicznych ziem alkalicznych działają na nie chemotaktycznie dodatnio. Spośród substancji organicznych działają przyciągająco m. in. cukier gronowy, cukier mlekowy, mannitol, dekstryny, następnie mocznik, asparagina, kreatyna, pepton i wyciąg mięsny, jak również kwaśny salicylan sodu, a nawet morfina lub eter. Inne bakterie reagują chemotaktycznie na pewne specyficzne substancje. Zjawisko to jest często przyczyną atakowania przez bakterie chorobotwórcze pewnych organów, a unikania innych. Niektóre wiciowce są przyciągane przez dwutlenek węgla, fosforany i awtany. Pływki śluzowców reagują chemotaktycznie dodatnio na niższe stężenia jonów wodorowych, ujemnie zaś na stężenia wyższe. Zależnie od potrzeb organizmu tlen może wywierać silne działanie przyciągające lub odpychające (ae rot a ks j a). Komórki rozrodcze wydzielają czesto specyficzne (gaxnony) przyciągające partnera przeciwnej płci, co umożliwia ich kopulacje. Spermatozoidy paproci, skrzypów, Isoetes, Selaginella i Salvinia reagują na Ślady kwasu jabłkowego wydzielanego przez archegonia. Organy żeńskie widłaków wydzielaią przypuszczalnie kwas cytrynowy, natomiast wątrobowców cukier trzcinowy, Wątrobowiec Marchantia wydziela białko. Pochodne karotenu (ester krocetyny, s. 367) wywierają działanie przyciągające na gamety pewnych gatunków Podczas percepcji bodźca odbywają się przypuszczalnie pewne określone reakcje chemiczne pomiędzy wnikającą substancją a składnikami plazmy lub wici. Jednak poszczególne etapy tych reakcji są jeszcze bardzo mało zbadane. Bezwzględne ilości substancji, które wywołują reakcję chemotaktyczną, są niekiedy bardzo nieznaczne. Spermatozoidy paproci percepują jeszcze kwas jabłkowy w stężeniu 0,01 0/0 (w pewnym przypadku reagowały jeszcze na 0,000 000 028 mg tego związku). Stężenia gamonów działających na gatunki Chlamvdomonas są przypuszczalnie jeszcze mniejsze. W innych przypadkach próg pobudliwości, tj. najniższe stężenie wywołujące jeszcze dostrzegalną reakcję, ma wyższą wartość. Zawsze jednak czynnikiem, działającym kierunkowo jest r ó ż n i ca s t ę ż e ń. [patrz też: , deska elewacyjna, kolektory słoneczne, szamba betonowe ]