Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Mechanizm ruc h ów p

Monday, September 24th, 2018

Mechanizm ruc h ów p eł zaj ą cych nagich grudek plazmy, a także wewnątrzkomórkowego ru c h u p I az m y jest nam jeszcze nieznany. Interpretacja tych zjawisk na zasadzie miejscowych zmian napięcia powierzchniowego stanowi tylko częściowe wyjaśnienie. Wszystkie ruchy opisane w tym dziale odbywają się częściowo a u t o n o m i z n i e, częściowo jednak są wywoływane działaniem czynników środowiska. Niekorzystne warunki środowiska mogą pozbawić rośliny zdolności do ruchu i wprowadzić je w stan całkowitego z a s t o j u. Tak więc pewne gatunki Chlamydomonas wytwarzają wici tylko na świetle, przy czym czynnikiem wywołującym ich wykształcanie gie jest syntetyzowany na Świetle karotenoid (krocetyna). …read more

W zaleznosci od organizmu reagujacego

Monday, September 24th, 2018

W zależności od organizmu reagującego bodźcami mogą być najrozmaitsze związki chemiczne: bakterie gnilne np. reagują chemotaktycznie dodatnio nie tylko na substancje organiczne, lecz również na nieorganiczne. Sole Obojętne metali alkalicznych ziem alkalicznych działają na nie chemotaktycznie dodatnio. Spośród substancji organicznych działają przyciągająco m. in. …read more

Oprócz wskaznika wolumen owego w

Sunday, September 16th, 2018

Oprócz wskaźnika wolumen owego w celu analizy opłacal- ności handlu zagranicznego ustala się wskaźnik cenowy terms ot trade: Jeśli przez pel oraz Ps, oznaczymy średnie cenyza- graniczne towarów eksportowych w badanym okresie 1 i w okresie O, a przez pll oraz plo średnie ceny płacone za granicą za towary importowane w badanym okresie 1 i w okresie O, to można dla badanego okresu obliczyć wskaźnik cenowy terms oj trade. Dynamika cen uzyskiwanych za towary eksportowane, (ce- ny realizowane) i dynamika cen płaconych za towary. impor- towane określa korzystność lub niekorzystność handlu zagra- nicznego, Przy wzroście cen płaconych za import wolumen tego importu będzie mniejszy, jeśli ceny i wolumen eksportu pozostały bez zmian. Korzystne dla danego kraju terms oj trade występują wówczas, kiedy wskaźnik Tot. .Wówczas ceny towarów eksportowanych rosną szybciej niż ceny towa- rów importowanych lub jeśli przy danych cenach następuje spadek cen impotru, wolumen importu rośnie. …read more