Posts Tagged ‘kurs prawa jazdy Lublin’

Ruch ten jest wywolany tym,

Tuesday, February 27th, 2018

Ruch ten jest wywołany tym, że pęd stale rośnie, a starsze jego partie stają się geotropicznie ujemne. Podczas ruchu przyspieszenie wzrostu odbywa się w coraz to innym miejscu pędu i w ten sposób niejako wędruje dookoła jego osi (ryc. 324). W roślinach wijących się w lewo jednostronne przyspieszenie wzrostu okrąża oś pędu w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara (jeżeli obserwujemy rcsnąey pęd z góry). Srednica koła opisywanego przez wierzchołek pędu może wynosić np. dla chmielu powyżej 50 cm, dla Hoya carnosa ponad 150 cm. Czas, który roślina zużyWa na wykonanie jednego obrotu, jest różny dla rozmaitych roślin i wynosi średnio 3—9 godzin. Phaseolus multijlorus i powój wykonują pełny obrót w czasie krótszym od dwu godzin. Ruchy te mają wyłącznie autonomiczny charakter. Jeżeli „szukający” szczyt pędu natrafi na mniej więcej prostopadłą podporę (pędy nie owijają się dookoła podpór leżących lub silnie nachylonych w przeciwieństwie do wąsów wykorzystujących i takie oparcie), owija się dookoła niej, przy czym sam proces obejmowania podpory przebiega cdmiennie u różnych roślin. Pędy nie wykazują wrażliwości na bodźce mechaniczne, które wywierają tak istotny wpływ na ruchy wąsów. Bardzo cienkie podpory (druty, nitki) są obejmowane dzięki ciągłym ruchom cyrkumnutacyjnym. Podczas owijania się dookoła grubszej podpory zaczyna współdziałać w tym procesie także szczególny rod zaj geotropizmu: młcde pedy Pharbitis położone poziomo kierują się nie tylko w górę na zasadzie geotropizmu ujemnego, lecz również vvykazują wygięcie baczne zgodne z kierunkiem ruchu cyrkamnutacyjnego. Swiadczy to o tym, że bodziec grawitacyjny wywiera działanie nie tylko na zwróconą do podłoża stronę pędu, lecz również na jedną ze stron bocznych, pobudzając ją do szybszego wzrostu (ge o tr op izm boczny, s. 411). Jeżeli krążący szczyt pędu natrafi na podporę, następuje zahamowanie ruchu nutacyjnego, natomiast geotropizm boczny przyczynia Się do silniejszego okręcenia się łodygi dookoła podpory, gdyż rozrasta sie wówczas silniej st rona bardziej od niej odległa, U innych roślin, które nie wykazują geotropizmu bocznego, pewną role odgrywają również a uto no miczne s kręcenia wijących się pędów. [podobne: , identyfikacja wizualna, konstrukcje stalowe, kurs prawa jazdy Lublin ]

Rola i charakter handlu zagranicznego

Thursday, February 15th, 2018

Rola i charakter handlu zagranicznego zmieniają się w za- leżności od typu wzrostu gospodarczego. Inaczej oddziałuje handel zagraniczny w okresie ekstensywnego wzrostu, a ina- czej w okresie wzrostu, intensywnego W okresie wzrostu ekstensywnego specjalizacja występowała gospodarczy głównie w tradycyjnych gałęziach przemysłu i w gałęziach, które były przedłużeniem stadiów surowcowych. Rola han- dlu zagranicznego polegała wówczas na tym, że umożliwiał on przestawianie struktury llrodukcji na pożądaną z punk- tu widzenia procesów uprzemysłowienia. Duże zapotrze- bowanie na dobra inwestycyjne nie produkowane w kraju stwarzało silną presję na wzrost eksportu niezbędnego do sfinansowania importu dóbr inwestycyjnych. Taka sytuacja prowadziła do eksportowania po cenach niższych (eksport za wszelką cenę), a importowania po cenach wyższych (import za wszelką cenę). Niekorzystne tendencje terrns of trade dla naszegc kraju, eksportującego artykuły rolno-spożywcze i surowcowe, wpływały na zmniejszenie korzyści z handlu zagranicznego. Między innymi konieczność przeciwdziałania takim tenden- cjom wymagała zmiany struktury gospodarczej kraju z rol- niczo-przemysłowej na przemysłowo-rolniczą. Gdyby zmiany dokonywały się żywiołowo lub pod wpływem krót- kockresowej efektywności handlu zagranicznego, wówczas rozwijałyby się niektóre gałęzie gospodarki narodowej, ‘nie zawsze te, które należało rozwijać z punktu widzenia ambit- nych zamierzeń. W Polsce i w wielu krajach o zbyt po- czątkowo jednostronnej strukturze gospodarczej wystąpiły tendencje autarkiczne, tj. rozwijanie wielu gałęzi zamiast tylko niektórych, dających największe korzyści komparatyw- ne w wymianie międzynarodowej. Jednakże przyczyną ta- kiego wielostronnego rozwoju gospodarki było również dą- żenię do stworzenia takiej struktury gospodarczej, która da- wałaby większe szanse w specjalizacji międzynarodowej, która pozwaiałaby na przejście do specjalizacji bardziej równorzędnej, a nie zdeterminowanej ubogą strukturą gos- podarki. Udział w korzyściach specjalizacji określonej zasa- dami kosztów komparatywnych groził pogłębieniem się nie- korzystnej początkowo struktury gospodarczej kraju, dawał krajom przemysłowym szanse przechwytywania korzyści komparatywnych w dłuższym okresie. [więcej w: , tłumaczenia przysięgłe, klimatyzacja precyzyjna, kurs prawa jazdy Lublin ]