Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

WNIOSKI WYPLYWAJACE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI

Sunday, September 23rd, 2018

WNIOSKI WYPŁYWAJĄCE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI ROSLINNEJ Kończąc ten dział należy jeszcze wspomnieć 0 pewnym zagadnieniu wypływa— jącym z poprzednio opisanych zjawisk wrażliwości i ruchów. Wrażliwość jest cechą wspólną roślin i zwierząt, stanowi więc charakterystyczną cechę istot żywych. Liczne reakcje na bodźce, szczególnie zaś taksje wywierają na obserwatorze wrażenie świadomego i celowego działania rośliny. Powstaje zatem zagadnienie, czy i w jakim stopniu można roślinom przypisać zjawiska psychiczne. Nie można wątpić, że roślina odbiera rozmaite bodźce (optyczne, chemiczne, siłę ciężkości itd.) obiektywnie, tzn. …read more

Realizacja wymagan podstawowego prawa ekonómicznego

Friday, September 21st, 2018

Realizacja wymagań podstawowego prawa ekonómicznego gospodarki socjalistycznej – maksymalnego zaspokojenia sta- le rosnących potrzeb społecznych – zakłada równowagę między .podażą a efektywnym popytem przy pełnym wy- korzystaniu wszystkich czynników produkcji (tzn. przy peł- nym zatrudnieniu i wykorzystaniu mocy produkcyjnych). Równowaga ekonomiczna przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w praktyce jest możliwa tylko w warunkach gospodarki statycznej. Natomiast w warunkach gospodarki dynamicznej, gdy postęp techniczny powoduje ciągłe .zmiany w wydajności pracy, trudno jest z góry zaplanować zrów- nóważenie podaży z efektywnym .popytem. Teoretycznie jednak możemy założyć istnienie stanu równowagi ekono- micznej przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w wa- runkach gospodarki dynamicznej. Będzie to stan pożądany, w którym potrzeby społeczne będą zaspokojone w sposób maksymalny. Założenie równowagi przy pełnym wykorży- staniu sił wytwórczych pozwala określić skutki, jakie wy- nikają z przyspieszonego lub zwolnionego tempa wzrostu gospodarczego i ustalić przyczyny. naruszania równowagi oraz dokonać wyboru środków zmierzających do jej przy- wrócenia. Stan równowagi w naj głębszym sensie zostanie osiągnięty wtedy, gdy potrzeby społeczne. zostaną zaspokojone w spo- sób maksymalny przy danym pOziomie rozwoju sił wytwór- czych, a to oznacza konieczność maksymalnego wzrostu do- chodu narodowego z istniejącego potencjału sił wytwór- czych. Zakładając pełne wykorzystanie osiągniętego pozie- ‘mu rozwoju- sił wytwórczych w gospodarce socjalistycznej, warunki równowagi ekonomicznej sprowadzimy do okreś- lenia warunków zgodności między podażą i popytern na dwóch podstawowych rynkach: na rynku środków produk- cji i rynku środków konsumpcji. Do zachowania równowagi na rynku środków konsumpcji w długich okresach potrzebne jest zachowanie równowagi także na rynku środków pro- dukcji. Oba te rynki są bowiem ściśle od siebie uzależnione i uzupełniają się wzajemnie. Równowaga ogólna zakłada ko- nieezność zachowania określonych proporcji między pro- l dukcją i konsumpcją. [hasła pokrewne: , pompy ciepła, stoiska targowe, łóżka drewniane ]

Do drugiej grupy zaliczamy przyczyny

Thursday, September 20th, 2018

Do drugiej grupy zaliczamy przyczyny związane zklęska- mi żywiołowymi: nieurodzaj w rolnictwie spowodowany przez nie dającą się przewidzieć zmianę warunków atrnosfe- rycznych (susza, przymrozki, nadmierna ilość opadów), po- wodzie, pożary itp. Do trzeciej grupy należą odchylenia” od realizacji planu prowadzące” do naruszenia prawidłowego stosunku między płacami (dochodami pieniężnymi ludności)’ i rozmiarami produkcji środków konsumpcji. Jest to” główna przyczyna, ponieważ płace i wydatki na zakup środków konsumpcji są głównymi pozycjami w bilansie pieniężnych dochodów i wy- datków ludności (stanowią około 85% dochodów). Ponadto płace i wydatki na zakup dóbr końsumpcyjnych wykazują tendencję do systematycznego wzrostu i dlatego każde za- hamowanie wzrostu podaży artykułów konsumpcyjnych po- woduje zachwianie równowagi rynkowej. W krótkich okresach znacznie łatwiej można regulować czynniki wpływające .na równowagę, które zaliczyliśmy do grupy pierwszej (kredyty, wypłaty i Wpłaty do budżetu), niż płace i produkcję środków konsumpcji. Trudność pole- ga również na tym, że {pomijając niebezpieczeństwo zwią- zane z naruszeniem dyscypliny płac) wzrost funduszu płac wcale nie musi być sprzężony ze wzrostem produkcji środ- ków konsumpcji o funduszu płac decyduje bowiem nie tylko ilość zatrudnionych i średnie płace w dziale II wy- twarzającym środki ,konsumpcji (które mają pokryć 85% funduszu płac), lecz także płace otrzymywane przez pra- cowników . działu I wytwarzającego środki produkcji, któ- . rych nie kupują pracownicy obu działów. Jeśli jeszcze do tego dodamy zatrudnienie i płace pracowników nieproduk- cyjnych, to takie ponadplanowe Ziwięw.zęnie funduszu płac w dziale I (związane np. ze wzrostem zatrudnienia czy wzro- stem wydajności pracy) lub w sferze nieprodukcyjnej, na- wet przy pełnym wykonaniu planu produkcji przez dział II, doprowadzi do naruszenia równowagi na rynku środków konsumpcji. Związek między wzrostem zatrudnienia i wzro- stem produkcji działu II niezbędnym do zachowania równo- wagi rynkowej omówimy w następnym paragrafie . W warunkach pełnego wykorzystania mocy produkcyj- nych nadmierny wzrost ilości pieniądza w obiegu z reguły wywołuje procesy inflacyjne, ponieważ zwiększony popyt nie może być wówczas zaspokojony przez zwiększone roz- miary produkcji. [patrz też: , łóżka drewniane, fototapety na wymiar, kurs prawa jazdy ]