Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

WNIOSKI WYPLYWAJACE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI

Friday, February 23rd, 2018

WNIOSKI WYPŁYWAJĄCE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI ROSLINNEJ Kończąc ten dział należy jeszcze wspomnieć 0 pewnym zagadnieniu wypływa— jącym z poprzednio opisanych zjawisk wrażliwości i ruchów. Wrażliwość jest cechą wspólną roślin i zwierząt, stanowi więc charakterystyczną cechę istot żywych. Liczne reakcje na bodźce, szczególnie zaś taksje wywierają na obserwatorze wrażenie świadomego i celowego działania rośliny. Powstaje zatem zagadnienie, czy i w jakim stopniu można roślinom przypisać zjawiska psychiczne. Nie można wątpić, że roślina odbiera rozmaite bodźce (optyczne, chemiczne, siłę ciężkości itd.) obiektywnie, tzn. reaguje na nie łańcuchem procesów fizyko-chemicznych. Nie mamy jednak żadnych ugruntowanych podstaw do twierdzenia, że ma ona zdolność podobnie jak człowiek — do subiektywnej percepcji tych bodźców, a Więc zdolność świadomego odczuwania. Nie mamy też żadnych danych przemawiających za istnieniem tego rodzaju zjawiska u zwierząt niższych. Za pomocą naszych dotyc hczasowych metod doświadczalnych jesteśmy w stanie stwierdzić zarówno u zwierząt, jak i roślin istnienie łańcucha reakcji na bodziec, zaczynającego się obiëktywną percepcją a kończącego się reakcją, która zwykle, aczkolwiek nie zawsze, przynosi korzy” reagującemu organizmowi. Dlatego też jakiekolwiek wyciąganie wniosków co do istnienia „duszy” lub świadomości roślin jest dla naukowca niemożliwe. SYSTEMATYKA PODZIAŁ PAŃSTWA ROŚLINNEGO Przez dokładne badania porównawcze poszczególnych form roślinnych botanika systematyczna dązy do wyodrębnienia różnych naturalnych grup, w które można połączyć rośliny na podstawie wspólnych cech, a nadto do opisania ich i do ułożenia w n a tur al n y s y s t Celem tej pracy jest nie tylko umożliwienie koniecznego przeglądu niezliczonych niernal form roślinnych; w ten sposób można przede wszystkim przedstawić również plany budowy oraz odchylenia od nich, które doprowadziły do powstania istniejącego bogactwa form (s. 223), czyli ustalić ich domniemany rozwój rodowy (filogeneza) w takim stopniu, w ja— kim to jest dziś osiągalne. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, Tanie przesyłki kurierskie, wdrożenia magento ]

Realizacja wymagan podstawowego prawa ekonómicznego

Wednesday, February 21st, 2018

Realizacja wymagań podstawowego prawa ekonómicznego gospodarki socjalistycznej – maksymalnego zaspokojenia sta- le rosnących potrzeb społecznych – zakłada równowagę między .podażą a efektywnym popytem przy pełnym wy- korzystaniu wszystkich czynników produkcji (tzn. przy peł- nym zatrudnieniu i wykorzystaniu mocy produkcyjnych). Równowaga ekonomiczna przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w praktyce jest możliwa tylko w warunkach gospodarki statycznej. Natomiast w warunkach gospodarki dynamicznej, gdy postęp techniczny powoduje ciągłe .zmiany w wydajności pracy, trudno jest z góry zaplanować zrów- nóważenie podaży z efektywnym .popytem. Teoretycznie jednak możemy założyć istnienie stanu równowagi ekono- micznej przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w wa- runkach gospodarki dynamicznej. Będzie to stan pożądany, w którym potrzeby społeczne będą zaspokojone w sposób maksymalny. Założenie równowagi przy pełnym wykorży- staniu sił wytwórczych pozwala określić skutki, jakie wy- nikają z przyspieszonego lub zwolnionego tempa wzrostu gospodarczego i ustalić przyczyny. naruszania równowagi oraz dokonać wyboru środków zmierzających do jej przy- wrócenia. Stan równowagi w naj głębszym sensie zostanie osiągnięty wtedy, gdy potrzeby społeczne. zostaną zaspokojone w spo- sób maksymalny przy danym pOziomie rozwoju sił wytwór- czych, a to oznacza konieczność maksymalnego wzrostu do- chodu narodowego z istniejącego potencjału sił wytwór- czych. Zakładając pełne wykorzystanie osiągniętego pozie- ‘mu rozwoju- sił wytwórczych w gospodarce socjalistycznej, warunki równowagi ekonomicznej sprowadzimy do okreś- lenia warunków zgodności między podażą i popytern na dwóch podstawowych rynkach: na rynku środków produk- cji i rynku środków konsumpcji. Do zachowania równowagi na rynku środków konsumpcji w długich okresach potrzebne jest zachowanie równowagi także na rynku środków pro- dukcji. Oba te rynki są bowiem ściśle od siebie uzależnione i uzupełniają się wzajemnie. Równowaga ogólna zakłada ko- nieezność zachowania określonych proporcji między pro- l dukcją i konsumpcją. [hasła pokrewne: , pompy ciepła, stoiska targowe, łóżka drewniane ]