Posts Tagged ‘meble pracowniczne’

Rozszerzenie lub likwidacja “waskich przekrojów”

Friday, September 21st, 2018

Rozszerzenie lub likwidacja “wąskich przekrojów” może nastąpić także przez handel zagraniczny, o czym pi- szemy w innym miejscu podręcznika. Znacznie trudniejszym do przezwyciężenia “wąskim prze- krojem” jest nie dostateczna baza surowcowa. W wielu kra- jach nie ma określonych bogactw naturalnych lub ze wzglę- dów klimatycznych nie wytwarza się pewnych surowców, rolniczych. W gospodarce zamkniętej (przy braku wymiany międzynarodowej) w większości krajów, które nie dyspo- nują własnymi zasobami szeregu podstawowych surowców, w ogóle nie byłaby możliwa produkcja dóbr oparta na tego . rodzaju surowcach .Również w krajach posiadających włas- ną bazę surowcową przyspieszenie tempa wzrostu produk- cji w’ pewnych gałęziach może się okazać niemożliwe ze względu na szczupłość tej bazy i konieczność jej rozbudo- wy. Z kolei wiadomo, że rozbudowa bazy surowcowej wy- maga inwestycji wysoce kapitałochłonnych. Ponadto inwes- tycje surowcowe cechuje długi cykl inwestycyjny (średnio 6 – 8 lat) i mogą one stanowić podstawę przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego dopiero w przysźłości. . Wśród czynników ograniczających możliwości przyspie- szenia tempa wzrostu gospodarczego istotne znaczenie może mieć niedostateczna produkcja rolnictwa. Rolnictwo bowiem jest zarówno głównym działem gospodarki narodowej za- opatrującym ludność w środki żywności, jak i dostawcą podstawowych surowców dla wielu gałęzi przemysłu (szcze- gólnie rolno-spożywczego). Powolne temie przyrostu produkcji rolnej ogranicza za- równo rozwój przemysłu konsumpcyjnego (dla którego jest ono bazą surowcową), jak i wpływa na możliwości wzrostu zatrudnienia. w dziale I wytwarzającym dobra inwestycyjne, które decydują o przyspieszeniu tempa wzrostu gospodar-. czego. Należy również dodać, że w naszych obecnych wa- runkach ze względu na istniejącą strukturę wydatków lud- ności produkcja rolna w decydującej mierze określa ogólne warunki spożycia i poziom płac realnych. Innym hamulcem tempa wzrostu gospodarczego mogą się również okazać, czynniki organizacyjne, które stanowią swo- iste “wąskie przekroje” wynikające z charakteru organizacji produkcji, organizacji pracy, organizacji planowania i za- rządzania, kwalifikacji kadr kierowniczych itp. [przypisy: , imprezy integracyjne, meble pracowniczne, blacha trapezowa ]

Oznacza to, ze naklady inwestycyjne

Monday, September 17th, 2018

Oznacza to, że nakłady inwestycyjne w dziale I i w dzia- le II (stosunek II do 12) są proporcjonalne do przyrostu za- trudnienia w dziale I i w dziale II (1Z1 i 1Z2), a ponieważ: LIZI = L1Z- 1 , to: II W=1. Z powyższego wynika następujący wniosek: proporcje między nakładami inwestycyjnymi w dziale I i w dziale II Stopień technicznego uzbrojenia pracy żywej odpowiada w zasa- dzie pojęciu technicznego składu kapitału-u Marksa. Objaśnienie tego problemu znajdzie czytelnik w I części podręcznika (rozdział 6). (11 i 12) przy jednakowym stopniu technicznego uzbrojenia pracy w obu działach (SI = S2) zależą bezpośrednio od sto- sunku wydajności pracy dodatkowo zatrudnionych pracow- ników w nowych obiektach oddanych do eksploatacji w dziale II do płacy realnej na jednego zatrudnionego w obu działach. Im wyższa będzie wydajność pracy dodatkowo zatrudnionych pracowników w dziale II (W) mierzona w jednostkach płacy realnej, tym większa część nakładów inwestycyjnych może być skierowana do działu I i odwrot- nie, im niższa będzie wydajność, tym mniejsza będzie moż- liwość inwestowania w dziale 1. Poprzednio przyjęliśmy upraszczające’ założenie, że sto- pień technicznego uzbrojenia pracy w obu działach jest jed- nakowy (SI= Si) W praktyce jednak jest on wyższy VJ dzia- le I niż w dziale II. Jeśli SI> Sh to podział inwestycji na II i 12 będziemy mogli określić za pomocą wzoru: Oznacza to, że stosunek nakładów inwestycyjnych w dzia- le I (II) do nakładów inwestycyjnych w dziale II (I2) jest wprost proporcjonalny do stopnia technicznego uzbrojenia pracy w dziale I (SI) i odwrotnie proporcjonalny do stopnia i technicznego uzbrojenia pracy w dziale II (S2) Im wyższy jest stosunek SI: S2, tym większa część nakładów inwesty- cyjnych musi być przeznaczona na inwestycje’w dziale I i odwrotnie – irri niższy jest stopień technicznego uzbroje- nia pracy w dziale I w stosunku do działu II (SI: S2), tym mniejsza część nakładów inwestycyjnych musi być przez- naczona na inwestycje w dziale I. [podobne: , wyposażenie biur, centralne odkurzacze, meble pracowniczne ]