Posts Tagged ‘nieruchomości na wynajem’

Przez pewien okres czasu rosliny wykonuja

Monday, February 26th, 2018

Przez pewien okres czasu rośliny wykonują jeszcze ruchy nie indukowane oczywiście bodź— cem świetlnym można je uważać za wynik następczego działania światła lub też za ruchy a u t o ń o mi czn e. Na udział autonomicznego składnika w tych ruchach wskazuje szczególnie moment rozpoczęcia ruchów liści fasoli hodowanych w ciemności i stałej temperaturze. Dla wy— wołania ruchów liści etiolowanej fasoli wystarczają nieznaczne wahnię— cia temperatury (1 0); raz wyzwolony ruch odbywa się rytmicznie dalej niezaleznie od pory dnia. Jest to rytm w przybliżeniu 12-godzinny, może jednak ulec skróceniu lub przedłużeniu zależnie od temperatury. W wa— runkach laboratoryjnych roślina ta nie wykazuje więc już zależności od dobowych zmian światła i ciemności. Obserwacje tego rodzaju przeprowadzone w sposób dokładny na nie— znacznej tylko liczbie roślin pozwalają przypuszczać, że ruchy nyktyna— styczne wbrew dawnym poglądom mają charakter a u ton o — m i c z n y. Czynniki zewnętrzne, przede wszystkim dobowy rytm światła i związane z nim periodyczne zmiany temperatury, wywierają tylko działanie regulujące, wskutek czego ruchy te na ogół zgodne są z rytmiką kosmiczną. Mechanizm ruchów nyktynastyczny Ch. Nie znamy dokładniej szczegółów procesów, które odbywają się wewnątrz rośliny autonomicznie i rytmicznie. W odniesieniu do mechanizmu opartego na zmianach turgoru stwierdzono, że istnieje szereg rczmaitych procesów metabolicznych, które mcgłyby być zwiąZane przyczynowo z mechanizmem ruchów. Wiemy, że staw liściowy Phaseolus, obiektu, na którym przeprowadzono dotychczas najdokładniejsze badania, wykazuje fizjologiczną grzbietobrzuszność. Komórki jego strony dolnej mają zawsze — zarówno w dzień, jak i w nocy — wyższą wartość o smo— ty cz n ą niż kcmÓrki strony górnej. U tej rośliny (w przeciwieństwie do innych organizmów roślinnych) grzbietobrzuszność ta jest indukowana przypuszczalnie przez silę ciężkości, ponieważ po odwróceniu rośliny odpowiednio się zmienia; zmianie ulega, także kierunek ruchów liści. [hasła pokrewne: , nieruchomości na wynajem, blaty granitowe, bezpieczeństwo rzeczy ]

Gradient, który moze wywolac reakcje,

Saturday, February 24th, 2018

Gradient, który może wywołać reakcję, musi jednak mieć pewną określoną s t r omo ś ć. W roztworze 0,001-procentowego kwasu jabłkowego stężenie 0,03% działa jako nowy bodziec, roztworze zaś 0,01-procentowym niezbędne dla wywrołania reakcji jest powiększenie stężenia do 0,3 % . Sto sunek wartoś ci p rogowych jest więc stały i w przytoczonym przykładzie wynosi 30. Zjawisko to, wspomniane przy omawianiu fototropizmu, nosi nazwę p r awa W e ber a. Roztwór o jednakowym stężeniu działa w miarę upływu czasu s tępi aj ą c o na wrażliwość rośliny. Zjawiska te umożliwiają rozstrzygnięcie, czy organizrn może odróżniać jedną substancję działającą jako bodziec od innej. Jeżeli mianowicie ustalimy próg pobudliwości dla danego związku raz w czystym roztworze wodnym, drugi raz w roztworze innej substancji, przytępienie qrrażliwości i podwyższenie progu pobudliwośCi wystąpi tylko wówczas, gdy oba badane związki Ilie są percepowane oddzielnie, Na podstawie takich doświadczeń stwierdzono, że organizmy roślinne mają całkowicie różną wrażliWošć na rozmaite związki chemiczne, odróżniają więc np. grupę NH2 aminokwasów od grupy soli amonowych, natomiast różne sole amonowe są percepowane w identyczny sposób. Organizm roślinny rozróżnia nawet różne stereoizomery. Zasadniczo istnieją dwa różne typy w sposobie re akc j i na bodziec, a w związku z tym dwa różne rodzaje orientacji w stosunku do bodźca. Wiele więc bakterii reaguje f Ob i czni e, tj. organizm pływający b e z ki eru n k owo ucieka zawsze, jeżeli dostanie się w strefę obniżającego się stężenia. Kierunek wiec bodźca wywołuje w tym przypadku tylko pośrednio zorientowanie sie bakterii w przestrzeni, ponieważ wyzwalana zmiana kierunku nie ma związku z kierunkiem działania bo dźca. [więcej w: , kawa do ekspresów, nieruchomości na wynajem, wycieraczki samochodowe ]