Posts Tagged ‘nieruchomości na wynajem’

Przez pewien okres czasu rosliny wykonuja

Wednesday, September 26th, 2018

Przez pewien okres czasu rośliny wykonują jeszcze ruchy nie indukowane oczywiście bodź— cem świetlnym można je uważać za wynik następczego działania światła lub też za ruchy a u t o ń o mi czn e. Na udział autonomicznego składnika w tych ruchach wskazuje szczególnie moment rozpoczęcia ruchów liści fasoli hodowanych w ciemności i stałej temperaturze. Dla wy— wołania ruchów liści etiolowanej fasoli wystarczają nieznaczne wahnię— cia temperatury (1 0); raz wyzwolony ruch odbywa się rytmicznie dalej niezaleznie od pory dnia. Jest to rytm w przybliżeniu 12-godzinny, może jednak ulec skróceniu lub przedłużeniu zależnie od temperatury. W wa— runkach laboratoryjnych roślina ta nie wykazuje więc już zależności od dobowych zmian światła i ciemności. …read more

Gradient, który moze wywolac reakcje,

Monday, September 24th, 2018

Gradient, który może wywołać reakcję, musi jednak mieć pewną określoną s t r omo ś ć. W roztworze 0,001-procentowego kwasu jabłkowego stężenie 0,03% działa jako nowy bodziec, roztworze zaś 0,01-procentowym niezbędne dla wywrołania reakcji jest powiększenie stężenia do 0,3 % . Sto sunek wartoś ci p rogowych jest więc stały i w przytoczonym przykładzie wynosi 30. Zjawisko to, wspomniane przy omawianiu fototropizmu, nosi nazwę p r awa W e ber a. Roztwór o jednakowym stężeniu działa w miarę upływu czasu s tępi aj ą c o na wrażliwość rośliny. …read more

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji

Wednesday, September 19th, 2018

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji material- nej i osłabienie bodźców wzrostu wydajności pracy mogłoby doprowadzić do niewykonania planu produkcji w dziale II, co spowodowałoby dalsze rozwarcie luki inflacyjnej. Zmniej- szenie funduszu płac może więc nastąpić tylko przez częś- ciowe przesunięcie zaplanowanych podwyżek płac na okres późniejszy, zmniejszenie do niezbędnego minimum zatrud- nienia’ w sferze nieprodukcyjnej oraz likwidację przeros- tów zatrudriienia w niektórych przedsiębiorstwach i ga- łęziac’ sfery produkcyjnej bez zmniejszania produkcji tych gałęzi. Zmniejszenie efektywnego popytu można osiągnąć również przez redukcję wypła_t z budżetu państwa, ograniczenie kre- dytów konsumpcyjnych dla ludności, zwiększanie wkładów oszczędnościowych itp .. W naszych warunkach szczególną rolę mogą odegrać wkłady oszczędnościowe ludności powią- zane z zakupem dóbr trwałego użytku (książeczki PKO mieszkaniowe, Gamochodowe itp.), których liczba rośnie wraz ze wzrostem dochodów pieniężnych ludności. Państwo so- cjalistyczne dysponuje więc wieloma narzędziami polityki antyinflacyjnej przy założeniu utrzymania stałych cen środ- ków konsumpcji. Narzędzia te nrogą być vi gospodarce pla- nowej tym bardziej skuteczne, że istnieje ścisłe powiązanie między produkcją dóbr rynkowych i podziałem zasobów pie- niężnych. Jeśli jednak “wszystkie te środki nie są wystarczające do zmniejszenia luki inflacyjnej, wtedy pozostają tylko dwie najgorsze możliwości: albo następuje samorzutny wzrost cen, albo państwo dokonuje ‘w sposób planowy zmiany cen, w wyniku czego ludność nie będzie mogła wydatkować czę- ści dochodów na zakup poszukiwanych dóbr i usług rynko- wych i dochody te przekształcą się w przymusowe oszczęd- ności ludności. W obu przypadkach nastąpi spadek- docho- dów realnych ludności w porównaniu z jej dochodami pie- niężnymi. Jeżeli państwo nawet nie dokona legalnej podwyżki cen, nastąpi ich wzrost w sposób niekontrolowany, pojawi się tzw. “czarny rynek” i spekulacja. Producenci rolni zaczną bezpośrednio sprzedawać konsumentom żywność z pominię- ciem rynku państwowego, [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, olejek kokosowy, nieruchomości na wynajem ]