Posts Tagged ‘obieg dokumentów’

Zakladajac, ze zatrudnienie w dziale

Tuesday, November 13th, 2018

Zakładając, że zatrudnienie w dziale II (Z,) jest stałe, wiel- kość nadwyżki środków końsumpcji przęznaczonej dla dzia- łu 1 (a więc ,i możliwość wzrostu ,zatrudnienia w dziale l) byłaby określona’ przez wydajność pracy w dziale II (W), wysokość płacy -realnej (r). Jeśli wydajność pracy w dzia- le II (W z) wzrośnie, to przy stałej płacy realnej stosunek Wz wzrośnie. Oznaczać to będzie wzrost, wielkości nadwyżki środków konsumpcji przeznaczonej dla działu I, a więc i mo- źliwość wzrostu zatrudnienia w tym dziale, a co za tym idzie – możliwość przyspieszenia tempa wzrostu gospodar- czego. Jeśli natomiast wzrośnie płaca realna, to przy sta- łej wydajności w dziale II stosunek spadnie, a więc wielkość nadwyżki środków konsumpcji przeznaczonej dla działu I zmaleje,” co przy stałym zatrudnieniu w dziale l spowoduje spadek płac realnych na jednego zatrudnionego. Widzimy więc, że istnieje ścisła zależność między wydaj- nośclą w dziale, II i ,płacami realnymi w obu działach moż- liwością przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Wzrost zatrudnienia w dziale I (L1ZI) przy założeniu stałych płac realnych może. się odbywać tylko wtedy, gdy towarzyszy mu wzrost zatrudJlienia w dziale II (przy stałej wydajności) lub wtedy, gdy wzrośnie wydajność w dziale II. Jeśli przy- rost zatrudnienia w dziale I (L1ZI) będzie szybszy niż przy- ros t nadwyżki środków konsumpcji (zarówno z tytułu przy- rostu zatrudnienia LlZJ, jak i przyrostu wydajności LlW I w dziale II), doprowadzi to do spadku płac realnych, co na dłuższą metę może się stać hamulcem wzrostu wydajności pracy społecznej i spowodować obniżenie tempa wzrostu go- spodarczego. Wynika z tego, że możliwości wzrostu zatrud- nienia w dziale I są ograniczone przez zatrudnienie i wy- dajność w dziale II oraz przez wysokość. płac realnych w obu działach. [podobne: , uprawnienia sep, blaty granitowe, obieg dokumentów ]