Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze

Thursday, September 20th, 2018

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze oznacza za- chowanie równowagi ‘cząstkowej we wszystkich grupach towarowych. Osiągnięcie stanu równowagi cząstkowej we wszystkich grupach towarowych można by określić jako stan’ idealny, do którego należy zmierzać. W obecnych na- szych warunkach, przy niedoskonałych metodach planowa- nia i zasadach ustalania cen oraz przy braku dostatecznej znajomoset potrzeb rynku, analizy popytu i podaży, zachwia- nie równowag cząstkowych nie należy do rzadkości mimo wyraźnej poprawy w ostatnim okresie . Gospodarka socjalistyczna jest gospodarką dynamiczną, w której podstawowe wielkości ekonomiczne ulegają wzros- towi. Rośnie z okresu na okres produkt społeczny i dochód narodowy, rosną rozmiary konsumpcji i inwestycji, nastę- puje przyrost produkcyjnego majątku narodowego i przyrost ludności, przy czym przyrost majątku produkcyjnego jest szybszy niż przyrost ludności, a więc rośnie techniczne uzbrojenie pracy i wydajność pracy społecznej. Zasadniczą cechą gospodarki dynamicznej, jej głównym warunkiem: jest występowanie akumulacji, która stanowi nie skonsumowaną część produktu dodatkowego wytworze- nego w gospodarce narodowej w ciągu pewnego okresu i jest źródłem finansowania wzrostu gospodarczego. Pozostała część produktu dodatkowego zostaje przeznaczona na spożycie nie- produkcyjne. Do utrzymania równowagi ogólnej niezbędne jest zbilanso- wanie “pieniężnych dochodów i wydatków ludności.’ Brak zrównoważenia tego bilansu prowadzi do naruszenia równo- wagi ogólnej na rynku. Przyczyn zakłócających równowagę ogólną między popytem i podażą jest wiele. Omówimy nie- które z nich. Do pierwszej grupy zaliczamy nieprawidłowości związane Z funkcjonowaniem systemu finansowego; Należą do nich ogólną m.in.: a) nie planowany wzrost wydatków z budżetu państwa równowagę rynkową lub nieprzewidziany spadek wpływów do budżetu; b) na- ruszenie dyscypliny płac przez przedsiębiorstwa, polegające na nieuzasadnionym podnoszeniu płac nominalnych, które- mu nie odpowiada niezbędny wzrost wydajności pracy; c) nadmierne rozszerzenie kredytów konsumpcyjnych (sprze- daży na raty) i nieprzewidziane zmiany w stanie oszczęd- ności ludności” (spadek wkładów lub wycofywanie oszczęd- ności). [hasła pokrewne: , obróbka miedzi, pompy ciepła, kawa do ekspresów ]

Równiez czesc towarów kupowa- nych

Wednesday, September 19th, 2018

Również część towarów kupowa- nych w handlu uspołecznionym znajdzie się na “czarnym rynku” i będzie sprzedawana po wyższych cenach. Prze- waga popytu nad podażą będzie zachęcała’ producentów (również w gospodarce uspołecznionej) do zwiększania roz- miarów produkcji kosztem pogorszenia jakości, co nawet przy stałych cenach będzie oznaczać spadek siły nabywczej pieniądza i spadek płac realnych, W przypadku niektórych grup społecznych (szczególnie niżej zarabiających) spadek płac może być zrekompensowany przez podwyżkę płac no- minalnych. Nie można jednak tego środka zastosować do ogółu zatrudnionych, ponieważ w sytuacji inflacyjnej pod- niesienie płac nominalnych ogółu pracujących, nawet gdyby ta podwyżka była większa niż wzrost cen, nie spowoduje faktycznego wzrostu poziomu życiowego ludności (ściślej – płac realnych). Podniesienie stopy życiowej dzięki podwyżce płac nominalnych nastąpi jedynie wtedy, gdy wraz z tą podwyżką zwiększy się podaż dóbr konsumpcyjnych, czego l dowodzą ostatriie nasze doświadczenia. Jeżeli w sytuacji inflacyjnej następuje podwyżka płac dla najniżej zarabiających, to w wyniku takiej operacji dochodzi do redystrybucji dochodu narodowego na korzyść tych grup’ społecznych kosztem innych, które takiej podwyżki nie otrzymały. Zmniejszenie lub zlikwidowanie luki inflacyjnej i przy- wrócenie równowagi rynkowej powinno być osiągnięte przez zwiększenie podaży środków konsumpcji, przede wszystkim w drodze wzrostu. wydajności pracy w dziale II, a w krót- kich . okresach w drodze wzrostu importu i ograniczenia eksportu tych dóbr. Taką politykę realizuje nasza Partia począwszy od 1971 r. Równowaga ekonomiczna a wzrost gospodarczy Równowaga ekonomiczna a płace realne Równowaga ogólna jest ściśle związana z kształtowaniem się płac realnych Ił. Analiza warunków równowagi gospodarczej przy założeniu niezmiennych w danym okresie płac realnych wymaga przekształcenia podstawowej proporcji VI = Al + M l’ która stanowi warunek równowagi ogólnej. Al + V l to fun- dusz inwestycji brutto w dziale II. [więcej w: , obróbka miedzi, szamba ekologiczne, foteliki samochodowe ]