Posts Tagged ‘ochrona mienia’

W i c i sa

Sunday, February 25th, 2018

W i c i są to hyalinowe utwory plazmatyczne, niezwykle delikatne, które swoją długością dosięgają, a nawet przewyższają rozmiary organizmu. Jeżeli organizm zaopatrzony w wić stanowi komórkę otoczoną sztywnymi ścianami, Wić komunikuje się z cytoplazmą poprzez bardzo delikatne pory. Badania wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że wiele wici jest zbudowanych z pewnej liczby cienkich włókien leżących równolegle obok siebie. Pewne wici poruszają się, podobnie jak śmigło lub śruba okrętowa, ruchem rot ac y j n y m z szybkością 30—60 obr./sek. W ten sposób wprawiają one cały organizm w ruch obrotowy; często porusza się on w środowisku ruchem wężowym (ryc. 335). Wici wykonują często ruchy wiosłowate. Jeżeli organizm ma pęczek wici, pracują one harmonijnie — jedna za drugą kurczą się kolejno, wskutek czego cały pęczek wykonuje ruch obrotowo—śrubowy. S zy b koś ć, z jaką poruszają się organizmy oratrzone wiciami, może być bardzo znaczna; Peridinium poru- Ryc. 335. Spirillum volutans w ciemnym polu widzenia: a — w po zornym spokoju, b — w czasie ruchu, c przestrzeń (zakreskowana) zajęta przez przednią i tylną wiązkę wici podczas ruchu odbywającego się w kierunku strzałki. (Wg Metznera, c — schemat) sza się z szybkością dochodzącą do 200 p/sek. (s. 458). Pływki śluzowca Fuligo varians osiągają nawet 1 mm/sek. Porównując te wartości Z długością organizmu poruszającego się stwierdzamy, Że szybkość ich wielokrotnie przekracza np. szybkość samochodu. Przyczyną ruchu wici jest ich jednostronne rytmiczne kurczenie się. Czasem obejmuje ono podstawową część wici, niekiedy natomiast w postaci fal skurczów i rozkurczów wędruje wzdłuż całego organu. Typ ruchu wici jest prawdopodobnie uwarunkowany submikroskopową budowŕą włókien plazmatycznych. Oscylujące zmiany ładunku określonych grup łańcuchów polipeptydowych białka wchodzącego w skład włókna wici wywołują przypuszczalnie skracanie się i wydłużanie cząsteczek objawiające się na zewnątrz rytmicznym skurczem Wici, [podobne: , producent maszyn budowlanych, organizacja imprez, ochrona mienia ]

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie sa

Thursday, February 22nd, 2018

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie są organizmami prawie zawsze bez chlorofilu, a zawsze bez chromatoforów, bez prawdziwego jądra, o nie z w y— kle dro b ny ch wymiarach (najmniejsze mają mniej niż 1/1000 tym kwestionowana ostatnio u bakterii, podobnie jak i u innych organizznów, wolutyna). Komórka jest zwykle otoczona bardzo delikatną b ł on ką z hemiceluloz i substancji pektynowych (wyjątek: celuloza u Bacteriumcylinum i pokrewnych). Powierzchnia jej jest często pokryta warstewką śluzu (hemiceluloza). W określonych stadiach rozwojowych liczne bakterie mają niezwykle delikatne rzęski plazmaty c zne (ryc. 340), dzięki którym komórki mają zdolność do bardzo szybkiego nieraz pływania, pozwalającego na zmianę kierunku (s. 10 i 437). Występują one jako męski pojedyncze (orzęsiende monotrichalne) albo też jako pęk szczytowy (orzęsienie lofotrichalne, u Spirillum). Nasada pojedynczych rzęsek umieszczona jest bocznie, nieco poniżej bieguna komórki (ryc. 340 a). Niekiedy cała powierzchnia może pozornie wydawać się orzęsiona (orzęsienie peritrichalne, ryc. 340 b) np. dzięki zachowaniu połączenia pomiędzy kilku komórkami. Każda rzęska składa się z niezmiernie delikatnych, podłużnych fibrylli (s. 437). Rozmnażanie bakterii następuje z reguły przez p o dzi ał komórki n a d w i e; u form wydłużonych odbywa się on zawsze p r o s t o padle do długi ej osi (ryc. 341 a). Komórki po podziale mogą pozostawać połączone w luźne łańcuchy. Podział komórek bezjądrowych określa się jako r oz szczep i e n i e, a bakterie rozmnażające się w ten sposób jako rozszczepki (Schizomycet es). O rozmnaż ani u płciowym nie wiemy nic pewnego; pewne skupienia komórek (u Bacillus tumefaciens), w których szczególną rolę odgrywają nukleoidy, oraz niektóre inne przypadki były interpretowane jako płciowe kopulacje. Są one interesujące między innymi także z uwagi na wspomniane wyniki krzyżowania. [patrz też: , wycieraczki samochodowe, hydraulika przemysłowa, ochrona mienia ]