Posts Tagged ‘olejek cbd’

O ile warunkiem równowagi miedzy

Sunday, September 16th, 2018

O ile warunkiem równowagi między produkcją i spoży- ciem w gospodarce socjalistycznej przy założeniu zmian pła- cy realnej jest VI = 1z+M2, a przy założeniu stałych płac re- alnych ZI = Z (1) (równość ta oznacza dopuszczalną górną stopę inwestycji), o tyle przy podziale inwestycji 11 oraz 12 warunkiem równowagi w drugim okresie (kiedy te inwestycje zostaną oddane do użytku) jest wzór (29). Równość (29) wykazuje na związek decyzji dotyczących struktury działowej inwestycji oraz postępu technicznego. Warunki równowagi ogólnej przedstawione w tym punk- cie mówią o konieczności zachowania określonych pro- porcji w planowaniu rozwoju gospodarki socjalistycznej. Proporcje te są przedmiotem szczegółowej analizy w jed- nym z następnych rozdziałów poświęconych planowaniu w go- spodarce socjalistycznej. Tutaj ograniczyliśmy się jedynie do omówienia – z punktu widzenia warunków zachowania rów- nowagi ogólnej – proporcji między produkcją i konsumpcją, zatrudnieniem i wydajnością w dziale I i II oraz proporcji między inwestycjami w dziale I. …read more