Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Róznego rodzaju’ “waskie przekroje” (nie

Friday, September 21st, 2018

Różnego rodzaju’ “wąskie przekroje” (nie o wszystkich mówiliśmy), wynikające zarówno, Ż określonej struktury aparatu wytwórczego, jak i z nie dostatecznej bazy surow- cowej, słabego tempa wzrostu produkcji rolniczej itp., unie- możliwiają przyspieszenie wzrostu gospodarczego bez do- datkowych nakładów inwestycyjnych lub bez zmiany struk- tury podaży drogą wymiany międzynarodowe], W wielu dziedzinach przezwyciężenie barier wzrostu bez udziału handlu zagranicznego, nie jest możliwe. Reasumując, w gospodarce socjalistycznej dzięki społecz- Ne własności środków produkcji i koncentracji decyzji in- westycyjnych w ręku państwa istnieje możliwość przy- spieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego przez pla- nowe zwiększanie udziału inwestycji w dochodzie narodo- wym. Państwo socjalistyczne nie może jednak w sposób dowolny powiększać udziału inwestycji w dochodzie naro- dowym bez ryzyka niepożądanego zmniejszenia udziału kon- sumpcji. Szereg- innych – omówionych wyżej obiektywnych warunków również ogranicza możliwości przyspieszenia tem- pa wzrostu gospodarczego, 6. Równowaga ekonomiczna w procesie wzrostu gospodarczego Dla procesu wzrostu gospodarczego zasadnicze znaczenie ma- ją proporcje między produkcją działu I i produkcją działu II. W celu utrzymania równowagi ekonomicznej między pro- dukcją i konsumpcją muszą być zachowane określone pro- porcje w nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na roz- wój produkcji środków produkcji (dział I) i rozwój produkcji środków konsumpcji (dział II). Podział funduszów inwesty- cyjnych na rozszerzenie (lub odtworzenie). :zdolności produk- cyjnych działu I i II jest ściśle związany z zachowaniem rów- nowagi ogólnej między produkcją i konsumpcją, a także rÓw- nowagi rynkowej między popytem i podażą dóbr konsump- cyjnych. Pojęcie równowagi ekonomicznej można zatem traktować wąsko jako zrównoważenie popytu i podaży na rynku dóbr konsumpcyjnych lub szeroko – jako zrównoważenie podaży i popytu na dobra inwestycyjne i dobra konsumpcyjne przy . pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych. [więcej w: , producent maszyn budowlanych, olejek kokosowy, grzejniki dekoracyjne ]

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji

Wednesday, September 19th, 2018

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji material- nej i osłabienie bodźców wzrostu wydajności pracy mogłoby doprowadzić do niewykonania planu produkcji w dziale II, co spowodowałoby dalsze rozwarcie luki inflacyjnej. Zmniej- szenie funduszu płac może więc nastąpić tylko przez częś- ciowe przesunięcie zaplanowanych podwyżek płac na okres późniejszy, zmniejszenie do niezbędnego minimum zatrud- nienia’ w sferze nieprodukcyjnej oraz likwidację przeros- tów zatrudriienia w niektórych przedsiębiorstwach i ga- łęziac’ sfery produkcyjnej bez zmniejszania produkcji tych gałęzi. Zmniejszenie efektywnego popytu można osiągnąć również przez redukcję wypła_t z budżetu państwa, ograniczenie kre- dytów konsumpcyjnych dla ludności, zwiększanie wkładów oszczędnościowych itp .. W naszych warunkach szczególną rolę mogą odegrać wkłady oszczędnościowe ludności powią- zane z zakupem dóbr trwałego użytku (książeczki PKO mieszkaniowe, Gamochodowe itp.), których liczba rośnie wraz ze wzrostem dochodów pieniężnych ludności. Państwo so- cjalistyczne dysponuje więc wieloma narzędziami polityki antyinflacyjnej przy założeniu utrzymania stałych cen środ- ków konsumpcji. Narzędzia te nrogą być vi gospodarce pla- nowej tym bardziej skuteczne, że istnieje ścisłe powiązanie między produkcją dóbr rynkowych i podziałem zasobów pie- niężnych. Jeśli jednak “wszystkie te środki nie są wystarczające do zmniejszenia luki inflacyjnej, wtedy pozostają tylko dwie najgorsze możliwości: albo następuje samorzutny wzrost cen, albo państwo dokonuje ‘w sposób planowy zmiany cen, w wyniku czego ludność nie będzie mogła wydatkować czę- ści dochodów na zakup poszukiwanych dóbr i usług rynko- wych i dochody te przekształcą się w przymusowe oszczęd- ności ludności. W obu przypadkach nastąpi spadek- docho- dów realnych ludności w porównaniu z jej dochodami pie- niężnymi. Jeżeli państwo nawet nie dokona legalnej podwyżki cen, nastąpi ich wzrost w sposób niekontrolowany, pojawi się tzw. “czarny rynek” i spekulacja. Producenci rolni zaczną bezpośrednio sprzedawać konsumentom żywność z pominię- ciem rynku państwowego, [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, olejek kokosowy, nieruchomości na wynajem ]