Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Powstanie luki inflacyjnej zmusza panstwo

Wednesday, September 19th, 2018

Powstanie luki inflacyjnej zmusza państwo do podjęcia przedsięwzięć zmierzających do przywrócenia równowagi rynkowej. Państwo powinno przede wszystkim zmierzać do odpowiedniego wzrostu podaży środków konsumpcji, co można osiągnąć przez zwiększenie produkcji lub zmiany w strukturze handlu zagranicznego. Przy pełnym zatrud- nieniu i braku rezerw mocy produkcyjnych wzrost pro- dukcji środków konsumpcji może nastąpić wskutek wzro- stu wydajności pracy lub przestawienia części urządzeń wytwarzających środki produkcji na wytwarzanie trwałych środków konsumpcji, a w długich okresach przez nowe in- westycje w dziale II. Przy istnieniu rezerw w mocach pro- dukcyjnych działu II wzrost produkcji może nastąpić sto- sunkowo łatwo dzięki zwiększeniu funduszu płac (na po- krycie przyrostu zatrudnienia i przyrostu wydajności) i za- opatrzenia surowcowego. Wzrost podażyśrodków konsumpcji na rynku krajowym można osiągnąć również przez zmniejszenie ich eksportu lub zwiększenie importu. …read more