Posts Tagged ‘pompy ciepła’

W naszym podreczniku wyrózniamy 5

Saturday, November 17th, 2018

W naszym podręczniku wyróżniamy 5 typów, a mianowicie: I) S c h i zop hyta — Rozprątki, 2) Thallophyta Plechowce, 3) Bryophyta — Mszaki, 4) Pteridophyta — Paprotniki i 5) S permatophyta — Nasi en n e. Dopiero w obrębie tych typów następuje dalszy podział na pewną większą ilość częściowo zupełnie samodzielnych podtypów i klas, których wzajemne stosunki oraz prawdopodobne pokrewieństwo za każdym razem będziemy rozważali na końcu odpowiednich rozdziałów oraz w zestawieniu, dającym przegląd całości (ryc. 875 i należący do niej opis). W sumie istnieje przypuszczalnie około 300000 żyjących gatunków roślin. Z nich należy do Spermatophvta około 170 000 gatunków (600 Gyłnnospermae, 130 000 Dicotvledoneae, 40 000 Monocotyledoneae), 10 000 do Pteridophyta, 25 000 do Bruophyta i 60000 lub więcej do Thallophyta (20 000 glonów i więcej niż 2 razy tyle grzybów). …read more

Realizacja wymagan podstawowego prawa ekonómicznego

Friday, November 16th, 2018

Realizacja wymagań podstawowego prawa ekonómicznego gospodarki socjalistycznej – maksymalnego zaspokojenia sta- le rosnących potrzeb społecznych – zakłada równowagę między .podażą a efektywnym popytem przy pełnym wy- korzystaniu wszystkich czynników produkcji (tzn. przy peł- nym zatrudnieniu i wykorzystaniu mocy produkcyjnych). Równowaga ekonomiczna przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w praktyce jest możliwa tylko w warunkach gospodarki statycznej. Natomiast w warunkach gospodarki dynamicznej, gdy postęp techniczny powoduje ciągłe .zmiany w wydajności pracy, trudno jest z góry zaplanować zrów- nóważenie podaży z efektywnym .popytem. Teoretycznie jednak możemy założyć istnienie stanu równowagi ekono- micznej przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w wa- runkach gospodarki dynamicznej. Będzie to stan pożądany, w którym potrzeby społeczne będą zaspokojone w sposób maksymalny. Założenie równowagi przy pełnym wykorży- staniu sił wytwórczych pozwala określić skutki, jakie wy- nikają z przyspieszonego lub zwolnionego tempa wzrostu gospodarczego i ustalić przyczyny. naruszania równowagi oraz dokonać wyboru środków zmierzających do jej przy- wrócenia. Stan równowagi w naj głębszym sensie zostanie osiągnięty wtedy, gdy potrzeby społeczne. zostaną zaspokojone w spo- sób maksymalny przy danym pOziomie rozwoju sił wytwór- czych, a to oznacza konieczność maksymalnego wzrostu do- chodu narodowego z istniejącego potencjału sił wytwór- czych. Zakładając pełne wykorzystanie osiągniętego pozie- ‘mu rozwoju- sił wytwórczych w gospodarce socjalistycznej, warunki równowagi ekonomicznej sprowadzimy do okreś- lenia warunków zgodności między podażą i popytern na dwóch podstawowych rynkach: na rynku środków produk- cji i rynku środków konsumpcji. Do zachowania równowagi na rynku środków konsumpcji w długich okresach potrzebne jest zachowanie równowagi także na rynku środków pro- dukcji. Oba te rynki są bowiem ściśle od siebie uzależnione i uzupełniają się wzajemnie. Równowaga ogólna zakłada ko- nieezność zachowania określonych proporcji między pro- l dukcją i konsumpcją. [hasła pokrewne: , pompy ciepła, stoiska targowe, łóżka drewniane ]

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze

Thursday, November 15th, 2018

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze oznacza za- chowanie równowagi ‘cząstkowej we wszystkich grupach towarowych. Osiągnięcie stanu równowagi cząstkowej we wszystkich grupach towarowych można by określić jako stan’ idealny, do którego należy zmierzać. W obecnych na- szych warunkach, przy niedoskonałych metodach planowa- nia i zasadach ustalania cen oraz przy braku dostatecznej znajomoset potrzeb rynku, analizy popytu i podaży, zachwia- nie równowag cząstkowych nie należy do rzadkości mimo wyraźnej poprawy w ostatnim okresie . Gospodarka socjalistyczna jest gospodarką dynamiczną, w której podstawowe wielkości ekonomiczne ulegają wzros- towi. Rośnie z okresu na okres produkt społeczny i dochód narodowy, rosną rozmiary konsumpcji i inwestycji, nastę- puje przyrost produkcyjnego majątku narodowego i przyrost ludności, przy czym przyrost majątku produkcyjnego jest szybszy niż przyrost ludności, a więc rośnie techniczne uzbrojenie pracy i wydajność pracy społecznej. Zasadniczą cechą gospodarki dynamicznej, jej głównym warunkiem: jest występowanie akumulacji, która stanowi nie skonsumowaną część produktu dodatkowego wytworze- nego w gospodarce narodowej w ciągu pewnego okresu i jest źródłem finansowania wzrostu gospodarczego. Pozostała część produktu dodatkowego zostaje przeznaczona na spożycie nie- produkcyjne. Do utrzymania równowagi ogólnej niezbędne jest zbilanso- wanie “pieniężnych dochodów i wydatków ludności.’ Brak zrównoważenia tego bilansu prowadzi do naruszenia równo- wagi ogólnej na rynku. Przyczyn zakłócających równowagę ogólną między popytem i podażą jest wiele. Omówimy nie- które z nich. Do pierwszej grupy zaliczamy nieprawidłowości związane Z funkcjonowaniem systemu finansowego; Należą do nich ogólną m.in.: a) nie planowany wzrost wydatków z budżetu państwa równowagę rynkową lub nieprzewidziany spadek wpływów do budżetu; b) na- ruszenie dyscypliny płac przez przedsiębiorstwa, polegające na nieuzasadnionym podnoszeniu płac nominalnych, które- mu nie odpowiada niezbędny wzrost wydajności pracy; c) nadmierne rozszerzenie kredytów konsumpcyjnych (sprze- daży na raty) i nieprzewidziane zmiany w stanie oszczęd- ności ludności” (spadek wkładów lub wycofywanie oszczęd- ności). [hasła pokrewne: , obróbka miedzi, pompy ciepła, kawa do ekspresów ]

Zapewnienie wystarcza- jacych rozmiarów tego

Monday, November 12th, 2018

Zapewnienie wystarcza- jących rozmiarów tego importu ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i już choćby z tej przyczyny trzeba eksportować po to, aby mieć zdolność importową, aby mieć środki na opłacenie importu niezbędnego. Masa towarów, które się wywozi, aby zdobyć środki na opłacenie importu niezbędnego, jest eksportem niezbędnym. Jest to pierwszy podstawowy cel eksportu i podstawowa rola han- dlu zagranicznego. Poza importem niezbędnym występuje import substytucyjny, zastępujący towary, które skądinąd można produkować w kraju, ale z różnych względów kraj ten sprowadza je z zagranicy. Import i eksport to dwa powiązane ze sobą elementy systemu ekonomicznego. …read more