Posts Tagged ‘pompy ciepła’

W naszym podreczniku wyrózniamy 5

Thursday, February 22nd, 2018

W naszym podręczniku wyróżniamy 5 typów, a mianowicie: I) S c h i zop hyta — Rozprątki, 2) Thallophyta Plechowce, 3) Bryophyta — Mszaki, 4) Pteridophyta — Paprotniki i 5) S permatophyta — Nasi en n e. Dopiero w obrębie tych typów następuje dalszy podział na pewną większą ilość częściowo zupełnie samodzielnych podtypów i klas, których wzajemne stosunki oraz prawdopodobne pokrewieństwo za każdym razem będziemy rozważali na końcu odpowiednich rozdziałów oraz w zestawieniu, dającym przegląd całości (ryc. 875 i należący do niej opis). W sumie istnieje przypuszczalnie około 300000 żyjących gatunków roślin. Z nich należy do Spermatophvta około 170 000 gatunków (600 Gyłnnospermae, 130 000 Dicotvledoneae, 40 000 Monocotyledoneae), 10 000 do Pteridophyta, 25 000 do Bruophyta i 60000 lub więcej do Thallophyta (20 000 glonów i więcej niż 2 razy tyle grzybów). Również obecnie co roku odkrywa się jeszcze wiele nowych roślin kwiatowych, a znacznie więcej roślin niższych. Typ pierwszy Schizophyta — Rozprątki (l, 2) Schizophyta są najprymitywniejszymi organizmami bez właściwych jąder komórkowych. Przegląd następujących po sobie klas tej i pozostałych grup roślinnych podany jest w spisie treści książki. Jest jeszcze kwestią sporną, czy przynajmniej niektóre submikroskopowe wirusy chorobotwórcze (s. 333) i bakteriobójcze fagi nie Są najniższą formą organiz— mÓw. Jeżeli tak jest istotnie, to powstaje pytanie, czy należy je uważać za prymitywne formy, z których wywodzą się wyższe organizmy (a więc za P r o b i o n t a), czy też za organizmy zredukowane. Bakteriofagi, zwane też ďHere11e (od nazwiska jednego z ich badaczy), (23 000 x; wg Delbrii— cka) są bardzo drobne (1/50 — 1/ 10 VI) i występuią w różnej postaci (jako okrągławe lub też wydłużone, główkowate twory, przynajmniej częściowo posiadające bardzo delikatną błonkę z wąskim, ogonkowatym wyrostkiem lub bez niego; ryc. 338). Obok białek zawierają one kwas dezoksyrybonukleinowy, mutują i dają się Icrzyżować, ale nie oddychają i są zdolne do reprodukcji tylko w łączności z plazrną gospodarza. Wydaje się, że cała ta grupa obejmuje właściwie bardzo różnorodne twory. [hasła pokrewne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, pompy ciepła, agencja interaktywna ]

Realizacja wymagan podstawowego prawa ekonómicznego

Wednesday, February 21st, 2018

Realizacja wymagań podstawowego prawa ekonómicznego gospodarki socjalistycznej – maksymalnego zaspokojenia sta- le rosnących potrzeb społecznych – zakłada równowagę między .podażą a efektywnym popytem przy pełnym wy- korzystaniu wszystkich czynników produkcji (tzn. przy peł- nym zatrudnieniu i wykorzystaniu mocy produkcyjnych). Równowaga ekonomiczna przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w praktyce jest możliwa tylko w warunkach gospodarki statycznej. Natomiast w warunkach gospodarki dynamicznej, gdy postęp techniczny powoduje ciągłe .zmiany w wydajności pracy, trudno jest z góry zaplanować zrów- nóważenie podaży z efektywnym .popytem. Teoretycznie jednak możemy założyć istnienie stanu równowagi ekono- micznej przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w wa- runkach gospodarki dynamicznej. Będzie to stan pożądany, w którym potrzeby społeczne będą zaspokojone w sposób maksymalny. Założenie równowagi przy pełnym wykorży- staniu sił wytwórczych pozwala określić skutki, jakie wy- nikają z przyspieszonego lub zwolnionego tempa wzrostu gospodarczego i ustalić przyczyny. naruszania równowagi oraz dokonać wyboru środków zmierzających do jej przy- wrócenia. Stan równowagi w naj głębszym sensie zostanie osiągnięty wtedy, gdy potrzeby społeczne. zostaną zaspokojone w spo- sób maksymalny przy danym pOziomie rozwoju sił wytwór- czych, a to oznacza konieczność maksymalnego wzrostu do- chodu narodowego z istniejącego potencjału sił wytwór- czych. Zakładając pełne wykorzystanie osiągniętego pozie- ‘mu rozwoju- sił wytwórczych w gospodarce socjalistycznej, warunki równowagi ekonomicznej sprowadzimy do okreś- lenia warunków zgodności między podażą i popytern na dwóch podstawowych rynkach: na rynku środków produk- cji i rynku środków konsumpcji. Do zachowania równowagi na rynku środków konsumpcji w długich okresach potrzebne jest zachowanie równowagi także na rynku środków pro- dukcji. Oba te rynki są bowiem ściśle od siebie uzależnione i uzupełniają się wzajemnie. Równowaga ogólna zakłada ko- nieezność zachowania określonych proporcji między pro- l dukcją i konsumpcją. [hasła pokrewne: , pompy ciepła, stoiska targowe, łóżka drewniane ]