Posts Tagged ‘pompy hydrauliczne’

Podobne zjawiska wystepuja takze u

Monday, February 26th, 2018

Podobne zjawiska występują także u innych roślin. W pewnych przypadkach rozpuszczanie blaszek środkowych, wywołujące kurczenie się tkanek, jest wynikiem procesów naturalnego dojrzewania i starzenia się rośliny. W innych jednak jest typowym zjawiskiem wyzwolonym przez bodziec; np. zrzucanie płatków po zapyleniu znamienia, pod wpływem wstrząsów, silnego nagrzania, działania dymu tytoniowego lub gazu świetlnego (s. 384). W przeciwieństwie do nastycznych ruchów turgorowych proces ten jest zawsze j ednorazowy, pokim turgorem. W ten sposób odbywa się wystrzeliwanie zarodników grzyba z dojrzałego warka. mona komórkowa, napięta elastycznie wskutek silnego turgoru, zostaje gwałłownie rozerwana na szczycie worka, a energia wyzwolona podczas kurczenia się jego ściany komórkowej powoduje wypchnięcie zarodników na zewnątrz. Wyrzucanie zarodni przez Pilobolus (s. 396) polega na tym samym mechanizmie. Jak widać z ryc. 328, 1, górna część jednokomórkowego sporangioforu jest rozciągnięta maksymalnie wskutek silnego turgoru (około 5,5 atm.) i ma kształt pęcherzyka, natomiast część ściany spcrangioforu wnikająca w postaci kol um e Ili do zarodni (ryc. 328, 2 C) Odznacza się małą elastycznością. Przy dojrzewaniu zarodni miejsce to pęka, wskutek czego zarodnie zostają wyrzucone pod ciśnieniem wnętrza komórki sporangioforu na Odległość około 1 m. Także w tych przypadkach nieodwracalne zniszczenie pewnych komórek spełnia ważną funkcję dla organizmu jako całości. E. RUCHY HIGROSKOPOWE (59) W ruchach nazywanych h i gros k o p O wy mi nie biorą w ogóle udziału żywe komórki. Procesy czysto fizycznej natury — p ę czn i e n i e i w y sy ch a n i e m a r t w y ch części błon komórkowych lub nawet całych komórek — wywołują określone, powtarzalne ruchy, mające dla organizmu równie duże znaczenie jak inne typy ruchów. [podobne: , pompy hydrauliczne, kurs prawa jazdy, maszyny budowlane ]

Dla zachowania równowagi ogólnej w

Sunday, February 18th, 2018

Dla zachowania równowagi ogólnej w drugim okresie za- sadnicze znaczenie mają proporcje między przyrostem za- trudnienia (LI Z) i przyrostem dochodu narodowego (LlD) w obu dzfałach. Proporcje te są zależne od podziału inwe- stycji na inwestycje w dziale I (II) i w dziale II (12), Inwe- stycje w dziale I zwiększają majątek produkcyjny działu I, a inwestycje w dziale II – majątek produkcyjny działu II. Inwestycje oddane do użytku w dziale l spowodują wzrost zatrudnienia w dziale I (L1ZI), a inwestycje oddane do użyt- ku w dziale II spowodują wzrost zatrudnienia w dziale II (L1Z2). Jeśli oznaczymy przez W wydajność na jednego zatrud- nionego w nowych obiektach inwestycyjnych działu II zbu- . dawanych dzięki 12, a przez T – jak poprzednio – płacę realną na jednego zatrudnionego w obu działach, to przy- rost zatrudnienia (L1Z) w obu działach będzie można wyrazić za pomocą wzoru: L1Z1 = L1Z% T-l . Wychodząc z: powyższego wzorw możemy ustalić propor- cje’ podziału inwestycji na inwestycje w dziale I (II) i inwe- stycje w dziale II (12) zależnie od wysokości nakładów in- westycyjnych niezbędnych do zatrudnienia jednego dodat- kowego pracownika w dziale I i w dziale II. Wielkość inwe- stycji niezbędnych do przyrostu zatrudnienia o jednego do- datkowego pracownika (koszt jednego dodatkowego miejsca pracy) nazywamy stopniem techsuczneqo uzbrojenia pracy żywej 18 i wyrażamy go jako: S = LIZ . (27) Odpowiednio do tego stopień technicznego uzbrojenia pra- cy w dziale I wyrazimy jako SI = LII a w dziale II odpa- wiednio S = LIŻ . Jeśli na razie założymy, że stopień tech- nicznego uzbrojenia pracy jest jednakowy w obu działach (SI = S,), to: II .1Z1 T= Dz [patrz też: , pompy hydrauliczne, wywóz śmieci, wyposażenie gastronomii ]